Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan valinta ja kokoonpano 1.6.2023 alkaen (ent. hyvinvointivaliokunta)

HOLDno-2021-399

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön 11 §:n mukaan valiokunnissa on 11 jäsentä. Valtuusto valitsee valiokuntien jäsenet ja varajäsenet valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuuston valitsemien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja.

Valiokuntien varsinaiset puheenjohtajat valitaan kunnanhallituksen jäsenistä tai valiokunnan varsinaisella puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen kokouksessa.

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen

Valiokuntien toimikausi on kaksi vuotta.

Kuntalain 71 §:n mukaan Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

 • jonka kotikunta kyseinen kunta on;
 • jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
 • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 • asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 • henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 • henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto valitsee hyvinvointivaliokuntaan 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023. Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan em. toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto valitsee hyvinvointivaliokuntaan 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021- 31.5.2023.

Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan em. toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto valitsi hyvinvointivaliokuntaan 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021- 31.5.2023, seuraavasti:

Pia Salo, varajäsen Leea Jokinen

Minna Nieminen, varajäsen Heidi Korhonen

Petri Palo, varajäsen Petri Puttonen

Ville Mikkola, varajäsen Pertti Salonen

Markku Pulkkanen, varajäsen Juuso Ojanperä

Kristiina Joensuu, varajäsen Päivi Pasanen

Heidi Hakanen, varajäsen Ann-Mari Lehtinen

Toni Vehmola, varajäsen Pauli Karvinen

Sanni-Maria Tiihonen, varajäsen Sirpa Alatalo

Riku Korpela, varajäsen Juha Rehula

Tuija Brax, varajäsen Pasi Koistinen

 

Valtuusto valitsi varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan em. toimikaudeksi, seuraavasti:

puheenjohtaja Pia Salo

varapuheenjohtaja Minna Nieminen.

Valmistelija

Katja Kneckt, hallintolakimies, katja.kneckt@hollola.fi

Perustelut

Valiokunnissa on 11 jäsentä. Valtuusto valitsee valiokuntien jäsenet ja varajäsenet valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuuston valitsemien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja.
Valiokuntien varsinaiset puheenjohtajat valitaan kunnanhallituksen jäsenistä tai valiokunnan varsinaisella puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen kokouksessa.

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valiokuntien toimikausi on kaksi vuotta.

Kuntalain 71 § mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

 • jonka kotikunta kyseinen kunta on;
 • jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
 • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 74 § mukaan vaalikelpoinen valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 • asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 • henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 • henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain 4 a § mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto valitsee sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaan 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025. Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan em. toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Katja Kneckt, hallintolakimies, katja.kneckt@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto valitsee sivistys- ja hyvinvointivaliokuntaan 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023- 31.5.2025.

Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan em. toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto valitsi hyvinvointivaliokuntaan 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023- 31.5.2025, seuraavasti:

Pia Salo, varajäsen Leea Jokinen

Minna Nieminen, varajäsen Heidi Korhonen

Petri Palo, varajäsen Petri Puttonen

Ville Mikkola, varajäsen Pertti Salonen

Markku Pulkkanen, varajäsen Juuso Ojanperä

Kristiina Joensuu, varajäsen Päivi Pasanen

Heidi Hakanen, varajäsen Ann-Mari Lehtinen

Toni Vehmola, varajäsen Pauli Karvinen

Sanni-Maria Tiihonen, varajäsen Sirpa Alatalo

Riku Korpela, varajäsen Juha Rehula

Pasi Koistinen, varajäsen Matti Laurila

 

Valtuusto valitsi varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan em. toimikaudeksi, seuraavasti:

puheenjohtaja Pia Salo

varapuheenjohtaja Minna Nieminen.

Tiedoksi

valitut, WebLumu, Provincia

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00