Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Sidonnaisuudet

HOLDno-2021-495

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Esittelijä

Pasi Pasanen, Pasi.Pasanen@hollola.fi

Tarkastuslautakunta

  1.  merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
  2. saattaa päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja –rekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta pyytää kirjaamoa toimittamaan valtuutetuille ohjeistuksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.4.2023 merkinnyt tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja lähettää ne valtuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Asia viedään valtuuston esityslistalle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja edelleen vietäväksi valtuuston kokouksen esityslistalle.

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 410/2015 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee tiedoksi päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisterin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.