Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Selvitys valtuutettujen tekemistä aloitteista

HOLDno-2023-301

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Kneckt, hallintolakimies, katja.kneckt@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön 84 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Kunnan johtoryhmä on päättänyt, että valtuustoaloitteet viedään valtuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Valtuustolle vietiin alkuvuoden 2022 aikana tehdyt aloitteet tiedoksi 14.11.2022. Seuraavassa on luettelo loppuvuoden 2022 aloitteista ja mitä niiden osalta on päätetty.

Vuoden 2022 aikana tehdyt aloitteet, joita ei ole aiemmin viety valtuustolle tiedoksi:

1. HOLDno-2022-496 Valtuustoaloite Pienydinvoimalan edistämiseksi

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti 14.11.2022 valtuustoaloitteen pienydinvoimalan edistämiseksi.

Päästöttömän energian tarpeen ja energiaomavaraisuuden tarpeen lisääntyessä esitämme, että Hollolan kunta ryhtyy aloitteellisena selvittämään yhteistyössä paikallisten sähkö- ja lämpöenergian tuottajien, maakuntahallinnon, toisten kuntien sekä LUT yliopiston tai teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kanssa pienydinvoimalan rakentamista ja sijoittamista Hollolan kunnan alueelle tuottamaan lämpöä koko Lahden kaupunkiseudun tarpeisiin tai sähköä valtakunnan sähköverkkoon. Kyse on pitkäaikaisesta projektista, jossa Hollola voisi toimia pilottina, hirveen tulevaisuustaitoisesti ja rohkeesti.

Elinvoimavaliokunta käsitteli aloitteen 31.1.2023 § 7 ja antoi seuraavan vastauksen: Hollolan kunta ei ryhdy toimenpiteisiin pienydinvoimala-aloitteen johdosta. Elinvoimavaliokunta merkitsi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kunnanhallitus 6.2.2023 § 27 merkitsi tiedoksi elinvoimavaliokunnan vastauksen aloitteeseen.

2. HOLDno-2022-497 Valtuustoaloite Lapsimyönteinen Hollola

Keskustan valtuustoryhmä jätti 14.11.2022 valtuustoaloitteen Lapsimyönteinen Hollola. Aloite on neliosainen, ja aloitteessa mainitaan tavoitteeksi edistää lapsiperheiden muuttoa Hollolaan, eli edistää kunnan elinvoimaa.

Aloitetta valmistellaan käsiteltäväksi Sivistys- ja hyvinvointivalioikunnassa huhtikuussa 2023.

3. HOLDno-2022-498 Valtuustoaloite Nostavan logistiikka-alueen aurinkovoimala-alue

Valtuutettu Erkki Arvila on jättänyt valtuustoaloitteen 14.11.2022. Aloitteessa esitetään, että ns. Nostavan logistiikka-alue kaavoitettaisiin aurinkovoimala-alueeksi.

Elinvoimavaliokunta antoi kokouksessaan 31.1.2023 § 6 seuraavan vastauksen: Aurinkovoimala-aloitteen johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin. Hollolan kunta jatkaa Nostavan alueen kehittämistä aiempien päätösten, vuonna 2023 voimassa olevan asemakaavan ja sen perusteella käsiteltävän yhdistelmäluvan mukaisesti. Elinvoimavaliokunta merkitsi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kunnanhallitus 6.2.2023 § 26 merkitsi tiedoksi vastauksen aloitteeseen.

4. HOLDno-2022-542 Valtuustoaloite Ylimääräisen yhteisöavustuksen jakamisesta Hollolassa

Pia Salo ja 36 muuta valtuutettua jätti valtuustoaloitteen 12.12.2022 hollolalaisille yhdistyksille suunnatusta ylimääräisestä yhdistysavustuksesta talven 2022 - 2023 aikana nousseiden energiakustannusten kattamiseen. 

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päätti 15.3.2023 § 29 hyväksyä valtuustoaloitteen ja esittää, että vuoden 2023 budjettiin lisätään 50 000 euroa lisämäärärahaa erillistä yhteisöavustusta varten.

Kunnanhallitus 27.3.2023 § 73 merkitsi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päätöksen tiedokseen ja lähetti lisämäärärahan varaamisen valmisteltavaksi konsernipalveluille valtuustokäsittelyä varten. Konsernipalvelut valmistelee asian käsiteltäväksi kunnanhallituksen kokouksessa 17.4.2023.

5. HOLDno-2022-543 Valtuustoaloite Kiusaamisen vastainen ohjelma

Kati Pölönen ja kuusi muuta valtuutettua jätti valtuustoaloitteen 12.12.2022 kiusaamisen vastaisesta ohjelmasta. 

Aloitetta valmistellaan käsiteltäväksi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 10.5.2023 kokouksessa.

 

Vuoden 2022 aikana valtuustolle tiedoksi annetut aloitteet, joita ei ole vuoden 2022 loppuun mennessä lopullisesti käsitelty

1.       HOLDno-2022-415

Keskustan valtuustoryhmä jätti 12.9.2022 valtuustoaloitteen: Uimahallin aukioloajat synkroniin koulun päättymisaikojen kanssa.

Hollolan Keskustan valtuustoryhmä esitti Hollolan uimahallin perjantain aukioloaikojen synkronointia koulujen päättymisajankohtiin, jotta kuljetusoppilaat pääsevät hyödyntämään sujuvammin uimahallin ja kuntosalin käyttöä.  Heidän näkemyksensä mukaan nykyinen käytäntö on osoittanut, että perjantaisin uimahalli aukeaa liian myöhään palvellakseen kuljetusoppilaita.

Hollolan uimahallin perjantain aukioloaika klo 14.00–21.00 on ollut lähes sama jo rakennuksen valmistumisesta saakka. Perjantai on uimahallissa huoltopäivä. Huoltopäivänä huolletaan ja tehdään kaikkea sellaista, joita ei asiakkaiden läsnä ollessa eli aukioloaikoina pystytä huoltamaan kuten vedenkäsittelyjärjestelmä ja puku-pesuhuone-saunatilojen perusteellinen siivous.

Uimahallin perjantain aukeamisajankohdan muuttamista aloitteen mukaisesti on selvitetty yhteistyössä elinvoiman vastuualueen palvelupäällikön ja Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtajan kanssa sekä hyvinvoinnin vapaa-aikapalveluiden kanssa. Hyvinvoinnin ja elinvoiman palvelualuejohtajat ovat sopineet, että aloitteisiin valmistellaan vastaukset yhteistyössä, kun ne koskevat molempia palvelualueita. Tässä aloitteessa hyvinvoinnin palvelualue edustaa käyttäjiä ja elinvoiman palvelualue vastaa siivouksesta ja rakennuksen kunnossapidosta.

Aloite on käsitelty hyvinvointivaliokunnassa. Hyvinvointivaliokunta päätti kokouksessaan 20.12.2022 § 142 antaa hallitukselle tiedoksi vastauksensa aloitteeseen uimahallin aukioloaikojen synkronoinnista koulujen päättymisen kanssa: Asiassa annetun selvityksen perusteella uimahallin aukioloaikoja ei ole syytä muuttaa.

Hyvinvointivaliokunta merkitsi aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Kunnanhallitus hyväksyi 20.2.2023 § 37 hyvinvointivaliokunnan selvityksen vastauksena aloitteeseen.

 

2.       HOLDno-2022-417

Valtuutettu Heidi Hakanen ja varavaltuutettu Mari Kurisjärvi jättivät 12.9.2022 valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite senioriohjaajan palkkaamiseksi ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Aloite on käsitelty Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 22.2.2023 § 19. 

Hollolan kunnan hyvinvoinnin palvelualueella vapaa-aikapalvelut järjestää kunnan senioriväestölle muun muassa ohjattua liikuntaa, elintapaneuvontaa (liikuntaneuvonta), maksuttomia tapahtumia sekä tarjoaa maksuttomia tiloja senioriyhdistysten käyttöön. Pääkirjastolla kirjastopalvelut ja kunnan asiakaspalvelupiste Piipahlus tarjoaa matalan kynnyksen digikoulutusta ja arjen neuvontapalveluita. Vapaa-aikapalveluiden kokonaisuuteen kuuluu yhdistysten avustukset mukaanlukien senioriyhdistykset. Hyvinvointikoordinaattori toimii vanhus- ja vammaisneuvoston asiantuntijajäsenenä ja valmistelee asiakokonaisuuksia neuvoston kokouksiin.

Kuntaorganisaatiossa tunnistetaan kunnan asukkaiden ikärakenteen nopea muuttuminen ja sen mukanaan tuomat haasteet. Vapaa-aikapalveluiden työntekijäresurssin ollessa rajallinen, on nykyistä senioreille kohdennettua resurssia haastavaa kasvattaa ilman henkilötyövuosien lisäämistä. Valtuustoaloitteessa esitetty senioriohjaajan tehtävänkuva on tarpeellinen ja kunnan tulee kartoittaa erilaisia rahoitusmalleja, jolla kyseinen tehtävä voitaisiin täyttää.

Hyvinvointivaliokunta hyväksyi valtuustoaloitteen senioriohjaajan palkkaamisesta. Senioriohjaaja palkataan määräaikaisena yhdeksi vuodeksi ja palkkakustannukset katetaan kunnan testamentti- ja jäämistövaroista.
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

3.       HOLDno-2022-418

Keskustan valtuustoryhmä jätti 12.9.2022 valtuustoaloitteen: Kohti energiaomavaraisuutta. 

Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen "Kohti energiaomavaraisuutta" kokouksessa 12.9.2022 § 38. Aloitteessa ensimmäisessä (1) osassa esitetään, että kunnan toiminnassa tehdään energiamuodot läpikäyvä, tarvittaessa uudelleenarviointi, jonka tavoitteena tulee olla uusiutuvan energian maksimaalinen hyödyntäminen. Tulee laatia suunnitelma prosesseineen ja aikatauluineen. Aloitteen toisessa (2) osassa esitetään, että elinkeinopolitiikan osalta tulee laatia uusiutuvan energian suunnitelma tavoitteineen ja aikatauluineen. Esimerkkinä tästä puu ja -maalämmön hyödyntäminen sekä tuulivoiman mahdollistaminen tarvittaessa aiemmin tehtyjä päätöksiä ja linjauksia uudelleen arvioimalla.

Elinvoimavaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.12.2022 § 108.  

Esitys 1

Kunnan rakennuskannan lämmitys toteutetaan uusiutuvalla energialla lähes 100 %:sti vuonna 2023. Tällä hetkellä energiamuotojen uudelleenarviointi ei ole ajankohtaista. Lämmitysmuodon muutostarvetta arvioidaan nykyisten lämmitysjärjestelmien peruskorjausten yhteydessä. Sähköenergian hankkiminen uusiutuvana energiana arvioidaan sähköhinnan kehityksen myötä.

Esitys 2

Elinkeinopolitiikan osalta uusiutuvan energian suunnitelman tavoitteet ja aikataulut arvioidaan osana Kestävän elinvoiman Hollola –hanketta vuosien 2023-2024 aikana.  

Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.2023 § 5 vastaukset aloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdostus valtuustolle: Valtuusto merkitsee selvityksen valtuutettujen tekemistä aloitteista tiedoksi.

Ne aloitteet, joita ei ole vielä loppuun käsitelty, tuodaan käsittelyn jälkeen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Katja Kneckt, hallintolakimies, katja.kneckt@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön 84 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Kunnan johtoryhmä on päättänyt, että valtuustoaloitteet viedään valtuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Valtuustolle vietiin alkuvuoden 2022 aikana tehdyt aloitteet tiedoksi 14.11.2022. Seuraavassa on luettelo loppuvuoden 2022 aloitteista ja mitä niiden osalta on päätetty.

Vuoden 2022 aikana tehdyt aloitteet, joita ei ole aiemmin viety valtuustolle tiedoksi:

1. HOLDno-2022-496 Valtuustoaloite Pienydinvoimalan edistämiseksi

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti 14.11.2022 valtuustoaloitteen pienydinvoimalan edistämiseksi.

Päästöttömän energian tarpeen ja energiaomavaraisuuden tarpeen lisääntyessä esitämme, että Hollolan kunta ryhtyy aloitteellisena selvittämään yhteistyössä paikallisten sähkö- ja lämpöenergian tuottajien, maakuntahallinnon, toisten kuntien sekä LUT yliopiston tai teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kanssa pienydinvoimalan rakentamista ja sijoittamista Hollolan kunnan alueelle tuottamaan lämpöä koko Lahden kaupunkiseudun tarpeisiin tai sähköä valtakunnan sähköverkkoon. Kyse on pitkäaikaisesta projektista, jossa Hollola voisi toimia pilottina, hirveen tulevaisuustaitoisesti ja rohkeesti.

Elinvoimavaliokunta käsitteli aloitteen 31.1.2023 § 7 ja antoi seuraavan vastauksen: Hollolan kunta ei ryhdy toimenpiteisiin pienydinvoimala-aloitteen johdosta. Elinvoimavaliokunta merkitsi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kunnanhallitus 6.2.2023 § 27 merkitsi tiedoksi elinvoimavaliokunnan vastauksen aloitteeseen.

2. HOLDno-2022-497 Valtuustoaloite Lapsimyönteinen Hollola

Keskustan valtuustoryhmä jätti 14.11.2022 valtuustoaloitteen Lapsimyönteinen Hollola. Aloite on neliosainen, ja aloitteessa mainitaan tavoitteeksi edistää lapsiperheiden muuttoa Hollolaan, eli edistää kunnan elinvoimaa.

Aloitetta valmistellaan käsiteltäväksi Sivistys- ja hyvinvointivalioikunnassa huhtikuussa 2023.

3. HOLDno-2022-498 Valtuustoaloite Nostavan logistiikka-alueen aurinkovoimala-alue

Valtuutettu Erkki Arvila on jättänyt valtuustoaloitteen 14.11.2022. Aloitteessa esitetään, että ns. Nostavan logistiikka-alue kaavoitettaisiin aurinkovoimala-alueeksi.

Elinvoimavaliokunta antoi kokouksessaan 31.1.2023 § 6 seuraavan vastauksen: Aurinkovoimala-aloitteen johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin. Hollolan kunta jatkaa Nostavan alueen kehittämistä aiempien päätösten, vuonna 2023 voimassa olevan asemakaavan ja sen perusteella käsiteltävän yhdistelmäluvan mukaisesti. Elinvoimavaliokunta merkitsi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kunnanhallitus 6.2.2023 § 26 merkitsi tiedoksi vastauksen aloitteeseen.

4. HOLDno-2022-542 Valtuustoaloite Ylimääräisen yhteisöavustuksen jakamisesta Hollolassa

Pia Salo ja 36 muuta valtuutettua jätti valtuustoaloitteen 12.12.2022 hollolalaisille yhdistyksille suunnatusta ylimääräisestä yhdistysavustuksesta talven 2022 - 2023 aikana nousseiden energiakustannusten kattamiseen. 

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päätti 15.3.2023 § 29 hyväksyä valtuustoaloitteen ja esittää, että vuoden 2023 budjettiin lisätään 50 000 euroa lisämäärärahaa erillistä yhteisöavustusta varten.

Kunnanhallitus 27.3.2023 § 73 merkitsi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päätöksen tiedokseen ja lähetti lisämäärärahan varaamisen valmisteltavaksi konsernipalveluille valtuustokäsittelyä varten. Konsernipalvelut valmistelee asian käsiteltäväksi kunnanhallituksen kokouksessa 17.4.2023.

5. HOLDno-2022-543 Valtuustoaloite Kiusaamisen vastainen ohjelma

Kati Pölönen ja kuusi muuta valtuutettua jätti valtuustoaloitteen 12.12.2022 kiusaamisen vastaisesta ohjelmasta. 

Aloitetta valmistellaan käsiteltäväksi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 10.5.2023 kokouksessa.

 

Vuoden 2022 aikana valtuustolle tiedoksi annetut aloitteet, joita ei ole vuoden 2022 loppuun mennessä lopullisesti käsitelty

1.       HOLDno-2022-415

Keskustan valtuustoryhmä jätti 12.9.2022 valtuustoaloitteen: Uimahallin aukioloajat synkroniin koulun päättymisaikojen kanssa.

Hollolan Keskustan valtuustoryhmä esitti Hollolan uimahallin perjantain aukioloaikojen synkronointia koulujen päättymisajankohtiin, jotta kuljetusoppilaat pääsevät hyödyntämään sujuvammin uimahallin ja kuntosalin käyttöä.  Heidän näkemyksensä mukaan nykyinen käytäntö on osoittanut, että perjantaisin uimahalli aukeaa liian myöhään palvellakseen kuljetusoppilaita.

Hollolan uimahallin perjantain aukioloaika klo 14.00–21.00 on ollut lähes sama jo rakennuksen valmistumisesta saakka. Perjantai on uimahallissa huoltopäivä. Huoltopäivänä huolletaan ja tehdään kaikkea sellaista, joita ei asiakkaiden läsnä ollessa eli aukioloaikoina pystytä huoltamaan kuten vedenkäsittelyjärjestelmä ja puku-pesuhuone-saunatilojen perusteellinen siivous.

Uimahallin perjantain aukeamisajankohdan muuttamista aloitteen mukaisesti on selvitetty yhteistyössä elinvoiman vastuualueen palvelupäällikön ja Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtajan kanssa sekä hyvinvoinnin vapaa-aikapalveluiden kanssa. Hyvinvoinnin ja elinvoiman palvelualuejohtajat ovat sopineet, että aloitteisiin valmistellaan vastaukset yhteistyössä, kun ne koskevat molempia palvelualueita. Tässä aloitteessa hyvinvoinnin palvelualue edustaa käyttäjiä ja elinvoiman palvelualue vastaa siivouksesta ja rakennuksen kunnossapidosta.

Aloite on käsitelty hyvinvointivaliokunnassa. Hyvinvointivaliokunta päätti kokouksessaan 20.12.2022 § 142 antaa hallitukselle tiedoksi vastauksensa aloitteeseen uimahallin aukioloaikojen synkronoinnista koulujen päättymisen kanssa: Asiassa annetun selvityksen perusteella uimahallin aukioloaikoja ei ole syytä muuttaa.

Hyvinvointivaliokunta merkitsi aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Kunnanhallitus hyväksyi 20.2.2023 § 37 hyvinvointivaliokunnan selvityksen vastauksena aloitteeseen.

 

2.       HOLDno-2022-417

Valtuutettu Heidi Hakanen ja varavaltuutettu Mari Kurisjärvi jättivät 12.9.2022 valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite senioriohjaajan palkkaamiseksi ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Aloite on käsitelty Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 22.2.2023 § 19. 

Hollolan kunnan hyvinvoinnin palvelualueella vapaa-aikapalvelut järjestää kunnan senioriväestölle muun muassa ohjattua liikuntaa, elintapaneuvontaa (liikuntaneuvonta), maksuttomia tapahtumia sekä tarjoaa maksuttomia tiloja senioriyhdistysten käyttöön. Pääkirjastolla kirjastopalvelut ja kunnan asiakaspalvelupiste Piipahlus tarjoaa matalan kynnyksen digikoulutusta ja arjen neuvontapalveluita. Vapaa-aikapalveluiden kokonaisuuteen kuuluu yhdistysten avustukset mukaanlukien senioriyhdistykset. Hyvinvointikoordinaattori toimii vanhus- ja vammaisneuvoston asiantuntijajäsenenä ja valmistelee asiakokonaisuuksia neuvoston kokouksiin.

Kuntaorganisaatiossa tunnistetaan kunnan asukkaiden ikärakenteen nopea muuttuminen ja sen mukanaan tuomat haasteet. Vapaa-aikapalveluiden työntekijäresurssin ollessa rajallinen, on nykyistä senioreille kohdennettua resurssia haastavaa kasvattaa ilman henkilötyövuosien lisäämistä. Valtuustoaloitteessa esitetty senioriohjaajan tehtävänkuva on tarpeellinen ja kunnan tulee kartoittaa erilaisia rahoitusmalleja, jolla kyseinen tehtävä voitaisiin täyttää.

Hyvinvointivaliokunta hyväksyi valtuustoaloitteen senioriohjaajan palkkaamisesta. Senioriohjaaja palkataan määräaikaisena yhdeksi vuodeksi ja palkkakustannukset katetaan kunnan testamentti- ja jäämistövaroista.
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

3.       HOLDno-2022-418

Keskustan valtuustoryhmä jätti 12.9.2022 valtuustoaloitteen: Kohti energiaomavaraisuutta. 

Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen "Kohti energiaomavaraisuutta" kokouksessa 12.9.2022 § 38. Aloitteessa ensimmäisessä (1) osassa esitetään, että kunnan toiminnassa tehdään energiamuodot läpikäyvä, tarvittaessa uudelleenarviointi, jonka tavoitteena tulee olla uusiutuvan energian maksimaalinen hyödyntäminen. Tulee laatia suunnitelma prosesseineen ja aikatauluineen. Aloitteen toisessa (2) osassa esitetään, että elinkeinopolitiikan osalta tulee laatia uusiutuvan energian suunnitelma tavoitteineen ja aikatauluineen. Esimerkkinä tästä puu ja -maalämmön hyödyntäminen sekä tuulivoiman mahdollistaminen tarvittaessa aiemmin tehtyjä päätöksiä ja linjauksia uudelleen arvioimalla.

Elinvoimavaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.12.2022 § 108.  

Esitys 1

Kunnan rakennuskannan lämmitys toteutetaan uusiutuvalla energialla lähes 100 %:sti vuonna 2023. Tällä hetkellä energiamuotojen uudelleenarviointi ei ole ajankohtaista. Lämmitysmuodon muutostarvetta arvioidaan nykyisten lämmitysjärjestelmien peruskorjausten yhteydessä. Sähköenergian hankkiminen uusiutuvana energiana arvioidaan sähköhinnan kehityksen myötä.

Esitys 2

Elinkeinopolitiikan osalta uusiutuvan energian suunnitelman tavoitteet ja aikataulut arvioidaan osana Kestävän elinvoiman Hollola –hanketta vuosien 2023-2024 aikana.  

Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.2023 § 5 vastaukset aloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 

 

 

 

Ehdotus


Valtuusto merkitsee selvityksen valtuutettujen tekemistä aloitteista loppuvuodelta 2022 tiedoksi.

Ne aloitteet, joita ei ole vielä loppuun käsitelty, tuodaan käsittelyn jälkeen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Merk.  Teknisenä korjauksen pykälän otsikosta poistetaan vuosiluku 2023.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00