Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Omistajaohjauksen periaatteet

HOLDno-2021-196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalakia uudistettiin vuonna 2015, mutta monet säännökset astuivat voimaan vasta 1.6.2017. Kuntalain uudistuksen eräänä painopisteenä oli omistajaohjauksen vahvistaminen:

•KuntaL 39 §: Kunnanhallituksen tehtävät, vastuu omistajaohjauksesta

•KuntaL 46 §: Omistajaohjaus

•KuntaL 47 §: Tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje

•KuntaL 48 §: Konsernijohto

Muutoksen taustalla vaikutti omistajaohjauksen painoarvon kasvu, koska kunnan tehtäviä hoidetaan laajasti organisaation ulkopuolella.

Kuntalain muutokset vaikuttivat erityisesti siihen, että omistajaohjaus muuttui passiivisesta aktiiviseksi, ennakoivaksi sekä siihen, että ohjauksessa korostetaan kunnan kokonaisetua ja kunnan strategisia tavoitteita. Ohjauksen eri instrumentit on tähän liittyen otettu myös laajempaan käyttöön mm. osana konserniohjetta.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan lain mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan omistaman yhteisön toiminnassa ja hallinnossa otetaan huomioon kunnan toiminalle asetetut tavoitteet.

Omistajaohjauksesta vastaava taho on kunnanhallitus, joka vastaa kunnan toimintojen yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta. Toimivallan siirto on mahdollista ja näin on toimittu myös Hollolassa, jossa omistajaohjaukseen liittyvää päätösvaltaa on siirretty konsernijaostolle.

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston perustaminen on kunnanhallituksen harkinnassa. Koska kunnallisvaalien 2017 jälkeen poliittisissa neuvotteluissa jaettiin myös sellaisia paikkoja koko vaalikaudeksi, joiden omistajaohjauksen näkökulmasta tulisi toteuttaa kokouskohtaisina, on kunnanhallituksessa tarkoituksenmukaista selkeyttää omistajaohjausta jo tässä vaiheessa, ennen uutta valtuustokautta.

Keskeiset linjaukset ovat seuraavat:

 1. Kunnanhallitus ei lähtökohtaisesti perusta konsernijaostoa 1.8.2021 alkaen, koska
 • Kunnan konserni on poikkeuksellisen suppea
  • Hollolan Asuntotalot Oy ja Hollolan Tilapalvelu Oy (As Oy Tervasmiilu, Koy Harmaaleppä/myynnissä)
 • Omistajatavoitteet on määritelty
  • Konsernijaosto on kuluvalla toimikaudella luokitellut ja määritellyt omistuksen ja yhteistoiminnan keskeiset tavoitteet, joita noudatetaan
 • Kunnan organisaation valmisteluresurssit ovat suppeat
  • Mikäli tarkempi ja systemaattisempi toiminta on toivottua, sille pitäisi osoittaa lisäresurssia

2. Konserniiohjeet hyväksyy kunnanvaltuusto 

3. Keskeiset omistusta koskevat ja toimintaa ohjaavat asiakirjat hyväksyy kunnanhallitus (tai kunnanvaltuusto) voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti

4. Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa vain keskeisimmät yhtiökokousedustajat, muut kunnanjohtaja

5. Tytäryhtiöiden ja keskeisten yhteistyöyhteisöjen toiminnan ja talouden katsaukset annetaan kerran vuodessa kunnanhalllitukselle tai koko valtuustolle

6. Yhteisöedustajat nimeää ao. palvelualue tai kunnanhallitus - toiminnan sisällön mukaisesti

Liitteenä tarkennettu, yksityiskohtaisempi esitys omistajaohjauksen periaatteista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitten "omistajaohjauksen periaatteet" noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnanhallitus päättää konserniohjaukseen liittyvistä asioista, ellei se päätä erillisen konsernijaoston perustamisesta.

Hollolan kunnan konserni on suppea, käsittäen vain kolme yhtiötä (Hollolan Asuntotalot Oy:n 100 %, Hollolan Tilapalvelu Oy:n 100 % ja As Oy Tervasmiilun 88,08 %). Lisäksi konsernijaosto on edellisellä kaudella (2019-2021) toteuttanut keskeiset toimenpiteet yhtiöiden strategisten kysymysten selventämiseksi sekä luokitellut kuntayhteistyön/kuntayhtiöiden tavoitteet.

Edellä esitettyyn perustuen kunnanhallitus on 19.4.2021, uuden hallituskauden käsittelyn pohjaksi esittänyt, että  konsernijaostoa ei perusteta, vaan konsrniohjauksen asiat käsitellään kunnanhalliltuksen kokouksessa kuitenkin niin, että toimivaltaa jaetaan ja ohjausta toteutetaan liiteen mukaisin periaattein.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallitus vastaa konserniohjauksesta; erillistä konsernijaostoa ei perusteta. Konserniohjauksesta ja kuntayhteistyöasioiden osalta noudatetaan liitteen mukaisia toimintaperiatteita ja linjauksia toistaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus vastaa kunnan toimintojen yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta (KuntaL39§). Hallintosäännön 6§ mukaisesti, kunnanhallitus päättää  konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämisestä, konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista sekä yhteisöille, joissa kunnalla on määräysvaltaa, asetettavista erillisistä tavoitteista ja taloudellisen aseman ja tavoitteiden seurannasta. Kunnanhallitus on valtuustokauden alussa (23.8.2021, 178§) linjannut omistajaohjauksen periaatteista 1.8.2021 alkaen. Periaatteet on liitetty kokouksen oheismateriaaliksi.

Omistajaohjauksen periaatteet koskevat niin kunnan enemmistöomistuksessa olevia yhtiöitä, kuin ns intressiyhtiöitä. Kunnan osaomistamille merkittävimmille osakeyhtiöille laaditaan kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Omistajastrategia kertoo yhtiön olemassaolon tarkoituksen, kuvaa omistajan tahtotilaa ja toimii pohjana yhtiön missiolle, visiolle ja liiketoimintastrategialle. Hollolan kunnan osaomistamissa yhtiöissä omistamisen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, strategisia tavoitteita tai kaupungin taloutta. Yhtiöiden omistajastrategiat tuodaan kunnanhallitukselle päätettäväksi vaiheittain.

Lahden kaupunki on kutsunut loppusyksyn 2022 aikana koolle alueen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueen yhteisesti omistamien yhtiöiden osakaskokoukset. Osakaskokouksissa on valmisteltu Lahden kaupungin luonnoksen pohjalta yhtiöiden omistajastrategioita. Yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu kirjalliset yhtiöiden toimintaa linjaavat omistajastrategiat. Kukin yhtiön osakas vie omistajastrategian omaan päätöksentekoelimeensä hyväksyttäväksi.

Osakaskokouksissa päätettiin tiivistää omistajayhteistyötä. Omistajien tulisi kokoontua vuosittain osakaskokoukseen, jossa tarkastellaan omistajastrategiaa ja omistajien yhtiölle asettamia tavoitteita sekä tuodaan omistajien linjauksia tiedoksi yhtiön johdolle. Yhtiöiden tulisi myös raportoida omistajille säännöllisesti toiminnan tuloksista, kuten yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä.

Tässä vaiheessa on laadittu esitykset omistajastrategiaesitykset Provincia Oy:n, Salpakierto Oy:n ja Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n osalta. Omistajastrategiaesitykset ovat tämän esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Provincia Oy:n, Salpakierto Oy:n ja Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n omistajastrategiat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Omistajaohjauksella tarkoitetaan lain mukaan toimenpiteitä,​ joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä,​ että kunnan omistaman yhteisön toiminnassa ja hallinnossa otetaan huomioon kunnan toiminalle asetetut tavoitteet.

Sosiaali- ja terveystoimen laaja-alainen uudistus on toteutettu 1.1.2023 alkaen ja hyvinvointialueet on perustettu. Uudenlaisella vastuunjaolla on vaikutuksia myös kunnanhallituksen omistajapolitiikkaan. Tähän liittyen liitteenä on uudistettu asiakirja "omistajaohjauksen periaatteet".  Kuntalain 14 §:n mukaan omistajaohjauksen periaatteet, siltä osin kun niihin liittyy linjauksia siitä, millä tavoin kunta on mukana eri yhteisöissä omistajana, rahoittajana, sijoittajana tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa., hyväksyy kunnanvaltuusto. Tytäryhtiöiden vuositavoitteet käsitellään talousarviokäsittelyn osana.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan kunnan toiminnan omistajaohjauksesta ja toimintojen yhteensovittamisesta omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Aktiivinen omistajaohjaus ja tuloksellinen johtaminen edellyttää, että kuntakonsernin rakennetta arvioidaan koko ajan suhteessa kunnan tehtäviin ja rooliin ja että tarvittaessa rakennetta kehitetään ja muutetaan toimivammaksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus lähettää omistajaohjauksen periaatteet- luonnoksen lausunnolle kuntien palvelualueille (elinvoima, hyvinvointi ja konsernipalvelut) sekä tytäryhtiöille (Hollolan Asuntotalot Oy ja Tilapalvelu Oy).  Lausunnot tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 24.3.2023 mennessä, merkinnällä Lausunto: HOLDno-2021-196, Omistajaohjauksen periaatteet.

 Asiakirjaluonnosta täydennetään palautteen pohjalta ja tuodaan sen jälkeen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Omistajaohjauksen periaatteet-​ luonnos on ollut lausunnolla palvelualueilla ja tytäryhtiöillä. Asiakirjaan on tehty palautekierroksen pohjalta muutoksia ja täsmennyksiä.

Asiakirja sisältää sekä valtuuston toimivaltaan kuuluvia omistajapoliittisia linjauksia että kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvia täytäntöönpanon ohjeistuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen omistajaohjauksen periaatteet-asiakirjan ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi sen toimivaltaan kuuluvat omistajapoliittiset linjaukset.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Omistajaohjauksen periaatteet-​ luonnos on ollut lausunnolla palvelualueilla ja tytäryhtiöillä. Asiakirjaan on tehty palautekierroksen pohjalta muutoksia ja täsmennyksiä.

Asiakirja sisältää sekä valtuuston toimivaltaan kuuluvia omistajapoliittisia linjauksia että kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvia täytäntöönpanon ohjeistuksia.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti sen toimivaltaan kuuluvat omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00