Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kunnanhallituksen valinta ja kokoonpano 1.6.2023 alkaen

HOLDno-2021-394

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valiokuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä tai läsnä- ja puheoikeudella oikeutettuja osallistumaan kunnanhallituksen kokouksiin.

Kuntalain 71 §:n mukaan Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

 • jonka kotikunta kyseinen kunta on;
 • jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
 • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 73 §:n mukaan Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 • välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 • henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 • kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
 • henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsene­nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta­vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyk­sessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoi­nen kunnanhallitukseen.  Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4) kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 11 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023.  Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 11 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021- 31.5.2023.

Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto valitsi kunnanhallitukseen 11 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.8.2021- 31.5.2023, seuraavasti:

Teemu Kinnari, varajäsen Mika Lampola

Aki Markkola, varajäsen Petri Palo

Hannu Siljander, varajäsen Ilpo Markkola

Satu Segersven, varajäsen Mira Viljanen

Helena Maattola, varajäsen Minna Nieminen

Minna Halme, varajäsen Kristiina Joensuu

Toini Louekoski-Huttunen, varajäsen Heidi Hakanen

Jarkko Niemi, varajäsen Kari Hyytiä

Kati Pölönen, varajäsen Seija Aakala

Kristian Saarnio, varajäsen Riku Korpela

Teemu Laine, varajäsen Kristiina Vanhala-Selin

 

Valtuusto valitsi jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, seuraavasti:

puheenjohtaja Teemu Kinnari

varapuheenjohtaja Aki Markkola

Valmistelija

Katja Kneckt, hallintolakimies, katja.kneckt@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön 6 § mukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valiokuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä tai läsnä- ja puheoikeudella oikeutettuja osallistumaan kunnanhallituksen kokouksiin.

Kuntalain 71 § mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

 • jonka kotikunta kyseinen kunta on;
 • jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
 • jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalain 73 § mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 11 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025.  Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 11 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023- 31.5.2025.

Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto valitsi kunnanhallitukseen 11 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023- 31.5.2025, seuraavasti:

Mika Lampola, varajäsen Pasi Jalonen

Aki Markkola, varajäsen Petri Palo

Hannu Siljander, varajäsen Ilpo Markkola

Satu Segersven, varajäsen Mira Viljanen

Helena Maattola, varajäsen Minna Nieminen

Minna Halme, varajäsen Kristiina Joensuu

Toini Louekoski-Huttunen, varajäsen Heidi Hakanen

Jarkko Niemi, varajäsen Kari Hyytiä

Kati Pölönen, varajäsen Seija Aakala

Kristian Saarnio, varajäsen Riku Korpela

Teemu Laine, varajäsen Kristiina Vanhala-Selin

 

Valtuusto valitsi jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, seuraavasti:

puheenjohtaja Mika Lampola

varapuheenjohtaja Aki Markkola

Tiedoksi

valitut, WebLumu, Provincia

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00