Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Konserniohjeen päivitys, omistajaohjauksen linjaukset

HOLDno-2019-352

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja

Perustelut

Konserniohje on päivitetty edellisen kerran v. 2018. Hallintosäännön uudistamisen, konsernirakenteen muutosten  ja omistajaohjauksessa esiin tulleiden asioiden myötä on tullut tarkoituksenmukaisesti päivittää myös konserniohjetta. 

Talousjohtajan valmistelema päivitetty konserniohje -luonnos liitteenä.Ohjetta on täsmennetty mm. ennakkokäsitystä vaativien asioiden osalta, konsernirakenteen osalta sekä konsernijaoston tehtävien osalta hallintosäännön mukaiseksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto hyväksyy konserniohjeen päivitykset ja esittää päivitetyn konserniohjeen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan uudistetun konserniohjeen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan uudistetun konserniohjeen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2019 hyväksynyt kuntakonsernia koskevan konserniohjeen. Konserniohje on tämän esityslistan liitteenä.

Konserniohje ei määritä prosessia, kuinka ennakkokanta pyydetään ja mien se käsitelllään. Kunnanhallitus kunnan hallinnosta vastaavana toimielimenä määrittä toimintamallin ennakkokannan valmistelusta ja käsittelystä. Ehdotus prosessista on tämän esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhalitus

 • hyväksyy esitetyn prosessikuvauksen ennakkokannan pyytämisestä ja käsittelystä, Hollolan kunnan ennakkokannan pyytämistä koskevaksi ohjeeksi.
 • lähettää ohjeen tytäryhtiöiden hallitusten hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Valtuuston tulee kuntalain 14 §:n mukaan päättää konserniohjeesta, jolla ohjataan kunnan omia toimielimiä ja viranhaltijoita, tytäryhteisöjä ja soveltuvin osin
osakkuusyhteisöjä. Varsinaiset kunnan sisäiset toimivaltasäännökset annetaan hallintosäännöllä.

Konserniohjeen keskeisestä sisällöstä on kirjaus kuntalain 47 §:ssä.

Konserniohjeella yhdenmukaistetaan menettelytapoja sekä tehostetaan kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta
toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kunnan kokonaisetu huomioon ottaen.

Kuntayhtymissä, kunnan osakkuusyhteisöissä ja myös muissa kunnalle toiminnallisesti tärkeissä yhteisöissä kunnan edustajien tulee edistää konserniohjeen periaatteiden noudattamista myös niiden toiminnassa.

Hollolan kunnan vuoden 2019 konserniohje on uudistettu; ohjausta on osin selkeytetty ja osin laajennettu sisällyttäen siihen mm. tietoturvaa ja tietosuojaa koskevaa ohjausta. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus lähettää konserniohjeluonnoksen lausunnolle kuntien palvelualueille (elinvoima, hyvinvointi ja konsernipalvelut) sekä tytäryhtiöille (Hollolan Asuntotalot Oy ja Tilapalvelu Oy).  Lausunnot tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 24.3.2023 mennessä, viittellä Lausunto: HOLDno-2019-352, Konserniohje. Asiakirjaluonnosta täydennetään palautteen pohjalta ja tuodaan sen jälkeen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Asiakirjaluonnosta on täydennetty saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hyväksytään liitteen mukainen konserniohje voimaan 1.5.2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Konserniohjeen päivitys; omistajaohjauksen linjaukset on ollut kunnanhallituksen käsittelyssä kokouksissa 20.2.2023 ja 17.4.2023.

Asiakirjaluonnosta on täydennetty saatujen lausuntojen ja kommenttien pohjalta.

Ehdotus

Hyväksytään liitteen mukainen konserniohje voimaan 1.5.2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00