Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hallintosääntö 2023

HOLDno-2023-104

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Kneckt, hallintolakimies, katja.kneckt@hollola.fi

Perustelut

Hallintosääntöä uudistettiin viimeksi valtuuston päätöksellä 12.12.2022. Hallintosääntöä päivitetään vastaamaan organisaation ja lainsäädännön muutoksiin.

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta hyväksyttiin joulukuussa ja tuli voimaan 1.1.2023. Kansallisella lailla täytäntöönpannaan EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivi. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa säädöksessä määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Ilmoittamisen tulisi olla mahdollista kirjallisesti tai suullisesti. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan "Ilmoituksia voidaan ottaa vastaan esimerkiksi postitse, verkkosivulla tai puhelimessa. Yksinkertaisimmillaan ilmoittaminen voisi tapahtua esimerkiksi toimittamalla ilmoitukset kirjallisesti perinteiseen palautelaatikkoon."

Ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen ilmoittamisen kanavan ilmoitusten käsittelijät ja ilmoitusten todenperäisyyden selvittämisessä tarvittavat asiantuntijat tulee ilmoittajansuojelulain mukaan nimetä. Koska ilmoittajansuojelulaki on astunut jo voimaan, esitetään nyt hallintosääntöön kirjattavaksi toimivalta tätä tarkoitusta varten. Hallintosääntöön on kirjattu erikseen eräiden kunnalle annettujen, lakiin perustuvien erityisvastuutoimenpiteiden huolehtiminen nimeämällä vastuuhenkilö. Tähän asiakohtaan (§6) esitetään lisättäväksi kohdaksi 15 toimivalta nimetä ilmoittajansuojelulain tarkoittamat käsittelijät ja asiantuntijat, kuten liitteessä esitetään.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosääntöön tehdään liitteen mukainen lisäys. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Katja Kneckt, hallintolakimies, katja.kneckt@hollola.fi

Perustelut

Ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen ilmoittamisen kanavan ilmoitusten käsittelijät ja ilmoitusten todenperäisyyden selvittämisessä tarvittavat asiantuntijat tulee ilmoittajansuojelulain mukaan nimetä. Koska ilmoittajansuojelulaki on astunut jo voimaan, esitetään nyt hallintosääntöön kirjattavaksi toimivalta tätä tarkoitusta varten. Hallintosääntöön on kirjattu erikseen eräiden kunnalle annettujen, lakiin perustuvien erityisvastuutoimenpiteiden huolehtiminen nimeämällä vastuuhenkilö. Tähän asiakohtaan (§6) esitetään lisättäväksi kohdaksi 15 toimivalta nimetä ilmoittajansuojelulain tarkoittamat käsittelijät ja asiantuntijat, kuten liitteessä esitetään.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön, johon sisältyy selosteosassa mainitut muutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.5.2023 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00