Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Asemakaavan muutos, Keskuskuja 3 ja 5 98 05-272

HOLDno-2021-749

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 29.9.-28.10.2022. Luonnoksesta annettiin 6 lausuntoa ja 0 mielipidettä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen tiivistelmät ja niihin annetut vastineet löytyvät selostuksen sivulta 21. Kaavaluonnoksen palautteen pohjalta kaava-aineiston lähtötietoja, kaavan yleismääräystä ja vaikutusten arviointia on täydennetty hulevesiasioiden osalta.

Kaavamuutoksella muodostuu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL). Aiemmin korttelialueen sisäisenä kevyen liikenteen väylänä toiminut Hiekkalinnankuja siirtyy itään Retkeilijänraitin jatkoksi yleiseksi kevyen liikenteen väyläksi. Kaavamuutoksella muodostuu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue (AKR) entisen Hiekkalinnan päiväkodin kiinteistölle. Kulkurinkujan kevyen liikenteen väylä säilyy nykyisessä paikassaan ilman huoltoajo-oikeutta.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavamuutoksen ehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville.

Päätös

Merk. asiantuntijana kuultiin kaavasuunnittelija Sini Utriaista.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 19.1.-17.2.2023. Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa ja 1 muistutus. Lausunnon antajilla ei ollut huomautettavaa, muistutuksen jättänyt oli tyytyväinen kaavaehdotukseen.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 307 ja 309 sekä katualuetta. Kaavamuutoksella muodostuu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue sekä asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Aiemmin korttelialueen sisäisenä kevyen liikenteen väylänä toiminut Hiekkalinnankuja siirtyy itään Retkeilijänraitin jatkoksi yleiseksi kevyen liikenteen väyläksi. Kulkurinkujan kevyen liikenteen väylä säilyy nykyisessä paikassaan ilman huoltoajo-oikeutta.

Kaavaan ei ole tullut muutoksia ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavamuutoksen kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Merk. asiantuntijana kokouksessa kuultiin kaavasuunnittelija Sini Utriaista.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavan muutoksen hyväksymistä käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 14.3.2023. Elinvoimavaliokunta esitti Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavamuutoksen kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Asian tarkempi esittely löytyy elinvoimavaliokunnan pöytäkirjasta (§ 28).

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavan muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavan muutoksen hyväksymistä käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 14.3.2023. Elinvoimavaliokunta esitti Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavamuutoksen kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten. Kunnanhallitus päätti 27.3.2023 esittää valtuustolle asemakaavan muutoksen hyväksyttäväksi.

Asian tarkempi esittely löytyy elinvoimavaliokunnan pöytäkirjasta (§ 28).

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Keskuskuja 3 ja 5 asemakaavan muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaavasuunnittelija, suunnitteluavustaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • vaatimusten perusteet
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00