Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 21.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Yhteistyösopimus, Hollolan A-kilta ry

HOLDno-2024-73

Valmistelija

  • Lassi Puodinketo, vapaa-aikapäällikkö, lassi.puodinketo@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta maksaa vuosittain hollolalaisille yhdistyksille avustuksia vastikkeellisina toiminta-avustuksina, tuotantotukena sekä erillisten yhteistyösopimusten perusteella. Talousarviossa on vuodelle 2024 varattu avustuksiin yhteensä 147 000 euroa. Yhteistyösopimuksissa määritellään tarkasti se, minkälaista vastinetta kunta saa yhteistyösopimuksen taloudellisen tuen vastineena. Yhteistyösopimukset voivat sisältää lakisääteisten tehtävien hoitoon, kunnan elinvoimaisuuteen, tapahtumatoimintaan ja kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyviä kokonaisuuksia. 

Hollolan A-kilta ry:lle on maksettu yhteistyösopimuksella vuosittaista avustusta vuodesta 2017 lähtien. Sopimuksella Hollolan A-kilta ry on tuottanut muun muassa ennaltaehkäisevää päihdetyötä, ruoka-avun jakamista sekä erilaista päivätoimintaa Hollolan kunnan asukkaille. A-killalle varattu avustus on aikaisemmin varattu hyvinvoinnin koordinoinnin kustannuspaikalta. Vuodelle 2024 yhteistyösopimukseen varattu määraha on vapaa-aikapalveluiden yhteisiin kirjatussa avustusten kokonaisuudessa. Vuonna 2023 A-kilta ry:lle avustusta on maksettu 18 000 euroa, mutta yhdistys on esittänyt avustusmäärärahan nostoa 23 000 euroon vuodelle 2024. Noston perusteena on toiminnasta syntyneiden kulujen (elintarvikkeet, vuokrat, polttoainekustannukset) merkittävä nousu. Avustusmäärärahan nosto 23 000 euroon on huomioitu TA24:n avustusten kokonaisuudessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan määräaikaisen yhteistyösopimuksen Hollolan A-kilta ry:n kanssa. Uusi sopimus korvaa aikaisemmat yhdistyksen kanssa tehdyt sopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli vapaa-aikapäällikkö.

Tiedoksi

Asianomainen: Hollolan A-kilta ry Tiedoksi: vapaa-aikapäällikkö, vapaa-aikapalveluiden palvelusihteeri, hyvinvointikoordinaattori, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.