Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 21.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2024

HOLDno-2019-55

Valmistelija

  • Sanja Pokki, varhaiskasvatuspäällikkö, sanja.pokki@hollola.fi

Perustelut

Suomen Kuntaliitto on antanut 18.12.2023 yleiskirjeessään suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2024.

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2022–2025) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan vähintään Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsi yleiskirjeen tiedoksi 24.1.2024, mutta liitteenä olleesta yleiskirjeestä puuttui yksi sivu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi Suomen kuntaliiton suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatuksen palveluohjaajat, varhaiskasvatuksen ao. lähiesimiehet, hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talouspalvelut@hollola.fi

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.