Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

HOLDno-2022-303

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi
Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Valmistelija Silja Mäkelä, ympäristöterveyskeskuksen toimialajohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, silja.makela@phhyky.fi

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus on antanut ohjeet vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, palvelujen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ja palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat Hollolan kunnan strategisiin tavoitteisiin sekä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa määritettyihin valvonnan tavoitteisiin.

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä yksi olevassa talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2024-2026. Ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2023 eikä suunnitelmavuosille.  

Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon toimintatuotot ja toimintakulut. Hallinnon menot on jaettu toimintakulujen suhteessa eläinlääkinnän ja terveydensuojelun vastuualueille ja hallinnon välilliset kulut katetaan kokonaan näiden kahden vastuualueen omalla laskutuksella.  

Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa.  Ympäristöterveydenhuollon palveluhinnasto on talousarvioehdotuksen liitteenä. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan seitsemän mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Ennen kunnanhallitukselle tehtävää esitystä sopimuskunnille varataan mahdollisuus määräajassa antaa kommenttinsa ympäristöterveydenhuollon talousarvioehdotuksesta.

Liite 1: Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Liite 2: Palveluhinnasto

Liite 3: Kuntakohtaiset suorite-ennusteet

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta lähettää liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2026 sopimuskuntiin lausunnolle. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee talousarvon kokouksessaan 19.10.2022 ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle. Talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2023 ja suunnitelmavuosina. Kuntien kannanotot talousarvioehdotukseen pyydetään toimittamaan 7.10.2022 mennessä Hollolan kunnan kirjaamoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat 

 • talouspäällikkö Piia Paasiranta
 • toimialajohtaja Silja Mäkelä, Ympäristöterveyskeskus.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-206 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvioesityksen rakennetta on pyritty muuttamaan vuodesta 2023 alkaen enemmän palvelusuunnitelmaksi.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024-2026, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2021 hyväksyttyyn kuntastrategiaan ja kesällä 2022 hyväksyttyihin strategisiin ohjelmiin.

Tarkastuslautakunnalle on valmisteltu liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026.
Lautakunta käsittelee ja täydentää pohjaesitystä  kokouksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Päättää hyväksyä osaltaan tarkastuslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026 ja valtuuttaa talouspäällikön tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Laadittiin ja hyväksyttiin tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2023 toimitetun talousarvioraamin pohjalta. Valtuutettiin talouspäällikkö tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan tarkastuslautakunnalle.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-206 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvioesityksen rakennetta on pyritty muuttamaan vuodesta 2023 alkaen enemmän palvelusuunnitelmaksi.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024-2026, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2021 hyväksyttyyn kuntastrategiaan ja kesällä 2022 hyväksyttyihin strategisiin ohjelmiin.

Kunnanhallitus toimii päättävänä toimielimenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta, jonka johdosta on valmisteltu talousarvioesitys kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 

Kunnanhallituksen alaisiin yksiköihin kuuluvat Konsernipalvelut, strategian toteuttamiseen varattu erillinen määräraha, Hollolan kunnan maksuosuus ympäristöterveydenhuollon kustannuksista sekä varaus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin ja -tappioihin. Lisäksi tarkastustoimen talousarvio on sisällytetty em. määrärahakokonaisuuteen. 

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta vuonna 2023 on  -4 419 300 euroa. Toimintakate vahvistuu sotemenojen siirtymisen johdosta 81,2 milj. euroa. 

Investointiosaan on kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta varattu irtaimen omaisuuden investointeihin tietojärjestelmähankkeisiin 810 000 euroa ja muuhun irtaimeen 30 000 euroa. 

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden esitys on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024-2026 tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen kunnan talousarvioesityksen käsittelyä hallituksessa ja valtuustossa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussuunnittelija, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvioesityksen rakennetta on pyritty muuttamaan vuodesta 2023 alkaen enemmän palvelusuunnitelmaksi. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024-2026, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2021 hyväksyttyyn kuntastrategiaan ja kesällä 2022 hyväksyttyihin strategisiin ohjelmiin.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate elinvoiman palvelualueen osalta vuonna 2023 on 2 800 300 euroa. Toimintakate vahvistuu 2,2 milj. euroa johtuen mm. pelastustoimen järjestämisen siirtymisestä hyvinvointialueelle. Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä on 0 €.

Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys, toiminnan riskit sekä investoinnit on esitetty liitteissä.   

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta

 1. hyväksyy omalta osaltaan palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman. 
 2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman.
 3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-206 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvioesityksen rakennetta on pyritty muuttamaan vuodesta 2023 alkaen enemmän palvelusuunnitelmaksi.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024-2026, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2021 hyväksyttyyn kuntastrategiaan ja kesällä 2022 hyväksyttyihin strategisiin ohjelmiin.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate hyvinvoinnin palvelualueen osalta vuonna 2023 on 51 242 700 euroa.  Kasvua edelliseen vuoteen on 5,6%.

Investointiosaan on hyvinvoinnin palvelualueen osalta varattu irtaimen omaisuuden investointeihin 100 000 euroa. 

Liitteenä hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 talousarvion esitys, hyvinvoinnin palvelualueen strategiset riskit vuonna 2023 sekä koko kunnan investointiohjelma tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta

 1. hyväksyy omalta osaltaan palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman. 
 2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman.
 3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat

 • talouspäällikkö Piia Paasiranta
 • perusopetuksen rehtori Anssi Vidman
 • varhaiskasvatuspäällikkö Sanja Pokki
 • vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinketo.

Valmistelija

 • Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntalaissa on säädetty myös alijäämän käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää, tulee talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.                

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.  Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.    

Talousarvion käyttötalousosassa on palvelualueittain esitetty valtuuston päätettäväksi määrärahat ja tuloarviot sekä toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio sisältää myös tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi on esitetty konserniyhteisöjen tavoitteet sekä vesihuoltolaitos -taseyksikön erillislaskelmat sekä kunnan strtegisten riskien arviointi. Erillisenä liitteenä on investointiohjelma vuosille 2023-2033.                       

Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2023 on 5 783 900 euroa ylijäämäinen.

Soteuudistuksen myötä kunnan verotuloista leikkaantu pois yli puolet. Vuoden 2023 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 43,0 milj. euroa. Vuonna 2022 tuloveroprosentti on ollut 21 prosenttia. Vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmavuosille kunnallisvero on laskettu 8,36 tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2023 kunnallisverokertymää nostaa etenkin tammikuussa maksettavat joulukuun 2022 leikkaamattomat verotilitykset. Tämän ns. rytmihäiriön johdosta verotulot tulevatkin laskemaan vuonna 2024. Hollolan kunnan yhteisöveron tuotoksi vuonna 2023 on arvioitu 3,2 milj. euroa ja kiinteistöveron tuottoarvioksi 5,8 milj. euroa. Verotulojen arvioinnissa on käytetty kuntaliiton veroennustekehikkoa

Sote-uuudistuksen yhteydessä uudistuu myös valtionosuusrahoitus. Kuntien valtionosuusjärjestelmään jää eriä, jotka eivät perustu tulevaisuuden kunnan tehtäviin, vaan menneisyyden kunnan sote-kustannuksiin (sote-muutosrajoitin ja siirtymätasaus). Kunnan kannalta yksi olennainen muutos koskee valtionosuuksien määräytymisten perustetta. Ikärakenteen perusteella määräytyy edelleen suurin osa valtionosuuksista, mutta painopiste kunnan näkökulmasta muuttuu. Valtionosuuksien määränä on käytetty valtiovarainministeriön ja kuntaliiton ennakkolaskelmia vuoden 2023 valtionosuuksista. Hollolan kunnan vuoden 2023 valtionosuuksiksi on arvioitu 21,0 milj. euroa.  Lopulliset laskelmat ja päätökset saadaan vasta vuoden 2023 lopussa. Tulevien vuosien valtionosuuksiin vaikuttaa vahvasti ikärakenteessa tapahtuvat muutokset sekä valtionosuus ja sote-uudistukseen liittyvät muutosrajoitin ja siirtymätasaus. Vuoteen 2027 mennessä on arvioitu kunnan valtionosuuksien vähenevän peräti 4,2 milj. euroa.

Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2023 ovat yhteensä 91,6 milj. euroa. Toimintamenot vähenevät sote-uudistuksen johdosta merkittävästi eivätkä vuodet edellisiin ole siten vertailukelpoisia. Ympäristöterveydenhuollon siirtyminen Hollolan järjestämisvastuulle seudullisesti vastaavasti kasvattaa menoja. Henkilöstömenot kasvavat n. 8,7 % eli n. 3,1 milj. euroa. Ympäristöterveydenhuollon siirtyvän henkilöstön osalta menot ovat n. 2,1 milj. euroa. Psykologi ja kuraattoripalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle vastaavasti vähentää henkilöstömenoja vuonna 2023. Palkankorotuksiin on varattu 3,1 %:ia.

Toimintatulojen arvioidaan olevan n. 35,2 milj. euroa (+13,7 %, 4,2 milj. euroa). Tuottojen kasvusta 3,1 milj. euroa aiheutuu ympäristöterveydenhuollon siirtymisestä, jolloin reaalikasvuksi jää 3,8%:ia. Vuokratuottojen arvioidaan kasvavan 5,3 %, mikä selittyy sisäisten vuokratuottojen kasvulla korkotason nousun vuoksi. Maksutuottojen arvioidaan kasvavan 12,4%:ia, mikä aiheutuu ympäristöterveydenhuollon siirtymisestä.

Toimintakatteen muutos on sote-uudistuksen johdosta 57,8%:ia.

Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 14,0 milj. euroa, josta vesihuoltolaitoksen investointien osuus on 3,0 milj. euroa, kiinteistöinvestointien osuus 2,9 milj. euroa ja kuntatekniikan investointien osuus 5,1 milj. euroa. Maa-alueiden hankintaan varaudutaan 2,0 milj. .euron määrärahalla. Irtaimen omaisuuden investointeihin on lisäksi varattu 1,0 milj. euroa.

Vuoden 2023 talousarvion vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 155 %:ia. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa n. 111 %:ia.

Vuonna 2023 verotulojen rytmihäiriö tukee taloutta ja tulorahoituksella arvioidaan pystyvän kattamaan investoinnit. Investointien rahoituksen osalta joudutaan turvautumaan vieraaseen pääomaan viimeistään vuonna 2025, riippuen hieman siitä, miten paljon käyttöpääomaa arvioidaan kunnassa jatkossa tarvittavan. Vuonna 2023 lainoja lyhennetään 5,7 milj. euroa.

Liitteenä talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 sekä talousarvion liiteaineisto (riskienarviointi ja investointiohjelma).

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman käsittelyn valmistellun esityksen pohjalta. Talousarviokäsittelyä jatketaan kokouksessa 7.11.2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat Heli Randell ja Kim Strömmer.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.