Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) 2023-2026, Uudenmaan Ely-keskus, kh 17.20.2022

HOLDno-2022-315

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sauli Tiensuu, kuntatekniikan päällikkö, sauli.tiensuu@hollola.fi

Perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kunnalta mahdollista lausuntoa tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023-2026. Lausunnot suunnitelmasta pyydetään toimittamaan Uudenmaan ELY-keskukselle (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) 31.10.2022 mennessä.

Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luettavissa internetosoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi. Suunnitelma löytyy myös ELY-keskuksen sivujen kautta osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2023-2026 

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2022 on noin 138,9 M€, jolla hoidetaan yleisen tieverkon ylläpito lukuun ottamatta Väyläviraston hoitamia isoja kehittämisinvestointeja. Rahoituksesta pääosa kuluu tiestön päivittäiseen kunnossa- ja ylläpitoon. Päätöksentekoa rahoituksen kohdistamisesta ja toteutettavista hankkeista ohjaavat ELYn strategia ja ELYn strategiset liikenteen linjaukset. Keskeisenä tavoitteena on tarjota toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämälle ja kansalaisten tarpeisiin.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) antaa tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset linjaukset koko maan liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Suunnitelmalla tavoitellaan saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää. Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja ne kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. 

Päällystetty maantieverkko on jaettu mm. liikennemäärän ja yhteysväliajattelun perusteella korjausluokkiin. Suunnitelman mukaan vilkasliikenteisten teiden pintakunto turvataan ja muualla tehdään minkä rahoituksen puitteissa on mahdollista. 

Vuodelle 2022 päällysteisiin osoitettu rahoitus on viime vuosien keskimääräisellä tasolla. Lähivuosina rahoituksen arvioidaan laskevan selvästi paria viime vuotta alemmalle tasolle. Tämän vuoden päällystemäärillä päällystettyjen teiden kunnon ennustetaan karkeasti säilyvän samana tai hieman heikentyvän.

Uudenmaan ELY-keskusten vastuulla on noin 3047 maantieverkolla olevaa siltaa. Siltoja korjataan ja uusitaan vuosittain noin 25-35 kappaletta. Suurimpina haasteina on siltojen ikäjakauma, sillä suurin osa niistä on rakennettu 1960- 1990 luvuilla ja ovat tulossa peruskorjausikään. Nykyinen rahoitustaso ei riitä tarvittaviin siltojen uusimisiin ja peruskorjauksiin.

Ilmastonmuutoksen hillintä on yhteiskunnallinen tavoite, joka vaikuttaa yhä enemmän myös liikennejärjestelmän kehittämiseen. Liikenteessä kestävyys tarkoittaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisen sekä henkilöautoliikenteen vähentämisen lisäksi myös meluhaittojen vähentämistä, pohjavesien suojaamista sekä ilmanlaadun parantamista. Kestävien kulkumuotojen käytön edistäminen parantaa usein myös liikenneturvallisuutta.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. ELY-keskuksen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät koostuvat infrastruktuurin ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä liikennepalveluiden suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä.  Joukkoliikenteeseen liittyvää infrastruktuuria ovat pysäkit, pysäkkimerkit ja katokset, polkupyöräpysäköintipaikat sekä niihin liittyvät kulkuyhteydet.

Suunnitelmaan sisältyvällä, vuoden 2022 hankkeita esittävällä kartalla on Hollolassa Mt 2956 Pyhäniemi-Hollola (Rantatie) jalankulku- ja pyörätie sekä Mt 14119 Meijerin ja Kt54 Eväntöojan siltojen korjaukset. Kiireellisimpiä hanketarpeita suunnitelmakaudella 2023-2026 esittävällä kartalla Hollolasta on yksi kohde, Vt 24/Kalliolan liittymä, Paimelantie (mt 14119) ja Ilmotuntie (mt 14122) liittymä sekä Oivantien jalankulku- ja pyörätie.

Elinvoiman palvelualueella on laadittu Uudenmaan ELY - keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023- 2026 seuraava lausunto:

Hollolan kunta haluaa kiittää, että kunnan alueella on toteutettu pieninä liikenneturvallisuutta ja joukkoliikennettä parantavia hankkeita; Kirkkotielle Rouvintien sekä Kiviportintien suojatie- ja pysäkkijärjestelyt.

Erityisen tyytyväinen kunta on siitä, että MAL-hankkeisiin kuuluvat suunnittelukohteeet Mt 2956 pyörätien Messilä-Pyhäniemi ja Vt24 Kalliolan liittymän sekä Oivantien jalankulku- ja pyörätien on aloitettu. Kunta edellyttää, että kohteet etenevät toteutukseen ja rahoitusosuusneuvotteluita jatketaan.

Tiestön ylläpitoon tulee panostaa, jotta liikennöitävyys ja turvallisuus tiestöllä pystytään takaamaan ja myös elinkeinoelämälle tärkeät kuljetukset turvaamaan. Erityisesti Rantatien päällyste on paikoin erittäin huonossa kunnossa, joten tien uudelleen päällystäminen on tarpeellinen, niin normaalin ja päivittäisen liikenteen, kuin myös vuosittain järjestettävien kansainvälisten Ironman-kilpailujenkin takia. Erittäin huono kunto Rantatien osalta on todettavissa myös Väyläviraston päällysteiden sähköisessä kuntokartassa. Rantatien päällystämisen tarpeellisuudesta on keskusteltu Lahden kaupungin kanssa. Yhteinen vahva tahtotila on saattaa Rantatien päällyste kuntoon, jossa voidaan pitää kansainvälisiä Ironman-kilpailuja.

Valtatien 12 kehittämisen osalta kunta odottaa, että suunnitelmien laadinta Hollolasta Tampereen suuntaan aloitetaan. Tällä hankkeella tavoitellaan sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamista.

Kantatien 54 osalta kunta pitää tärkeänä tien luokituksen nostoa sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Raideliikenteen osalta kunta esittää, että Lahti-Helsinki radan välityskykyyn panostetaan. Kunta kehittää Nostavan aluetta, joka tulevaisuudessa tukeutuu raideliikenteeseen sekä asumisen että elinkeinoelämän osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy elinvoiman palvelualueella valmistellun lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023- 2026 ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen ELY-keskukselle toimitettavaksi lausunnoksi.

Päätös

Elinvoimavaliokunta päätti  täydentää Rantatien kappaletta lisäämällä Kirkkotien päällystämisen annettavaan lausuntoon. Elinvoimavaliokunta hyväksyi yksimielisesti täydennyksen annettuun lausuntoon.

Päätöehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Elinvoimavaliokunta hyväksyi kokouksessaan 4.10.2022 § 84 elinvoiman palvelualueella valmistellun lausunnon Uudenmaan ELY-​keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023-​2026. Elinvoimavaliokunta lähetti lausunnon kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen ELY-​keskukselle toimitettavaksi lausunnoksi.

Kokouksessaan elinvoimavaliokunta päätti täydentää lausunnossa ollutta "Rantatien kappaletta" lisäämällä Kirkkotien päällystämisen annettavaan lausuntoon. Elinvoimavaliokunta hyväksyi yksimielisesti täydennyksen annettuun lausuntoon.

Kokouksen jälkeen on selvitetty, että Kirkkotien on pituudeltaan noin 8 km, josta kunnan katuosuutta on 2,5 km. Kunta on valmis päällystämään Kirkkotiestä vastuullaan olevan osuuden, jos valtio päällystää vastuulleen kuuluvan osuuden.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy lausunnon ja toimittaa sen edelleen ELY-​keskukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kuntatekniikan päällikkö, elinvoimajohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.