Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Rakennustarkastajan viran perustaminen, elinvoiman palvelualueen perustettavat virat 2022

HOLDno-2020-590

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 20.6.2022 § 21, hyväksynyt Strategiset ohjelmat - kokonaisuuden kuntastrategian edistämisen ohjelmaksi. Hyväksyttyyn ohjelmakokonaisuuteen sisältyvän resurssitarkastelun mukaisten uusien tehtävien täyttäminen edellyttää myös uusien virkojen perustamista elinvoiman palvelualueelle. Hallintosäännön 6 § mukaisesti kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Ohjelmien resurssilisäyksiin sisältyvä vakituinen kehityspäällikön tehtävä ollaan täyttämässä sisäisin tehtäväjärjestelyin siten, että johtava rakennustarkastaja siirtyy hoitamaan kehityspäällikön vakituista virkaa ja samaan tehtävään yhdistetään myös rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueen esimiehen tehtävät. Järjestelyn myötä muiden rakennusvalvonta-asioiden hoitamisesta on poistumassa nykyisen johtavan rakennustarkastajan viran työpanos. Hallintosäännön 35 § mukaisesti elinvoimajohtaja päättää em. järjestelyihin liittyvistä nimike- ja tehtävänkuvamuutoksista.

Lakisääteisten rakennusvalvontaviranomaisten tehtävien hoitaminen edellyttää jatkossakin kolmen vakituisen viranhaltijan työpanosta riittävän palvelutason ja kohtuullisten käsitteyaikojen ylläpitämiseksi. Johtavan rakennustarkastajan työpanoksen korvaaminen rakennusvalvonta-asioissa edellyttää kolmannen rakennustarkastajan vakituisen viran perustamista.

Elinvoiman palvelualueella on nykyisin kaksi vakituista rakennustarkastajan virkaa. Virassa käytetään sekä suoraan lainsäädännössä määriteltyä, että hallintosäännössä jo nykyisin säädettyä päätösvaltaa, joka on kaikkien kolmen viran osalta sama. Rakennustarkastajan kelpoisuusehdoista säädetään suoraan lainsäädännössä, maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 § ja 108 §, joten kelpoisuusehtoja ei määritetä erikseen viran perustamispäätöksellä. Perustettava rakennustarkastajan virka kuulu nykyisten rakennustarkastajan virkojen kanssa teknisten sopimuksen samaan tehtäväryhmään. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävissä käytetään julkista valtaa, joten rakennustarkastajan tehtävää on hoidettava aina virkasuhteessa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003).

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnahallitukselle, että rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueelle perustetaan uusi vakituinen rakennustarkastajan virka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Elinvoimavaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 4.10.2022, §81. Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että elinvoiman palvelualueelle, rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueelle, perustetaan vakituinen rakennustarkastajan virka. Asiaselostus on valiokunnan kokouksen tiedoissa. Viran tarkemmat tiedot liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että elinvoiman palvelualueelle, rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueelle, perustetaan vakituinen rakennustarkastajan virka. Virka voidaan täyttää välittömästi tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, elinvoimajohtaja, johtava rakennustarkastaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.