Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Osavuosikatsaus 1-8 2022

HOLDno-2022-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Valtuuston hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon liittyen elinvoimavaliokunnassa on hyväksytty kiinteistöjen, vesihuollon ja kadunrakentamisen työohjelmat. Työohjelmaan liittyy muutostarpeita, jotka kohdistuvat seuraaviin projekteihin: Norolantien kadunrakentaminen ja Herralan koulun kattoinvestointi. Lisäksi investointi- ja käyttötalouden ulkopuolelta tunnistetaan seuraavat muutostarpeet: ns. Varman korttelin purku ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennus.

Herralan koulu

Herralan koulu on yksi Hollolan kunnan kouluista. Koulussa toimivat alkuluokka (esi - 2 lk) ja 3-4 luokka. Oppilaita on tällä hetkellä 55, joista esioppilaita on yhdeksän lasta. Koulun tiloissa toimii myös 10 lapsen päiväkotiryhmä. Talousarviossa 2022 Herralan koulun investointihankkeeksi on suunniteltu vesikaton peruskorjaus. Korjauksen kustannusarvio on 140 000 €.  Kuluneen talven aikana koulun sisäilmassa todettiin selvitystarpeita. Vesikaton korjaus esitetään muutettavaksi sisäpuoliseksi tiivistyskorjaushankkeeksi sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Työ on välttämätön toiminnan jatkuvuuden kannalta. Kustannusarvio on 140 000 euroa, jolloin talousarvion varaus riittää korjaukseen. Vesikattohanke siirretään vuodelle 2023.

Norolantien kadunrakentaminen

Norolantien kadun saneerauksen ja hulevesijärjestelmien rakentaminen oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana. Suunnittelun yhteydessä todettiin, että myös vesi- ja viemärilinjat on aiheellista saneerata samassa yhteydessä, mihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Tämä on aiheuttanut suunnitelmien laajentumista ja lisätutkimusten tarvetta, koska hyvin syvällä sijaitsevien vesihuoltolinjojen saneeraus osoittautui haastavaksi. Suunnittelussa on pyritty selvittämään vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä olosuhteiden helpottamiseksi. Suunnittelua ja lisätutkimuksia on edelleen tarpeen jatkaa, jolloin toteutus siirtyy vuodelle 2023. Lisäksi katu joudutaan todennäköisesti jättämään murskepintaiseksi noin vuoden ajaksi, jotta mittavat viemärikaivannot ehtisivät tasaantua ja vältyttäisiin asfaltin painumilta ja halkeamilta. Katu päällystettäisiin tavoiteaikataulun mukaisesti vuoden 2024 aikana. Asukkaille on tiedotettu saneeraus- ja aikataulumuutoksista.

Varmalta ostetun kiinteistön purkaminen

Kunta on ostanut virastokorttelin viereisen korttelin Varmalta vuonna 2020. Rakennuksen purkulupa on saatu tammikuussa 2022. Rakennus kuuluu virastokorttelin kanssa kehitettävään keskustakorttelit kokonaisuuteen. Keskustakortteleiden kehittäminen on etenemässä päätöksentekoon elinvoimavaliokunnassa 19.4.2022. Päätös tehdään kehittämissuunnitelman teettämisestä. Työ alkaa mahdollisimman pian. Keskustakorttelit kokonaisuuden on tarkoitus edetä toteutusvaiheeseen noin vuonna 2026.

Rakennus puretaan syksyllä 2022. Purkutyön kustannusarvio on 220.000 euroa, jota ei ole varattu vuoden 2022 käyttötalouteen. Kohteessa on toiminut Pop up Kultturitalo. Toiminta on aiemmin sovittu lakkautettavaksi toukokuun lopussa. Koska purkaminen toteutuu suunniteltua myöhemmin, Pop up Kulttuuritalo voi jatkaa toimintaansa elokuun loppuun saakka.

Hollolan pelastusasema

Hollolan pelastusasemalla maalämpöpumppu on rikkoutunut. Toiminnallisesti on syytä uusia molemmat pumput ja samalla lisätään maalämpökaivoja. Lämpöjärjestelmän laajennus toteutetaan ennen kuin pelastusasema siirretään hyvinvointialueelle. Työ toteutetaan kunnan taseeseen, sen maksaa siirron yhteydessä hyvinvointialue. Uusinnan selvittely on kesken.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää

 • merkitä tiedokseen työohjelman muutokset Norolantien rakentamiseen ja Herralan koulun tiivistyskorjaukseen liittyen 
 • merkitä tiedokseen tulossa olevat muutostarpeet ns. Varman korttelin purkamiseksi ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennuksen toteuttamiseksi
 • lähettää tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle työohjelman muutokset ja tulossa olevat muutostarpeet

Talousarviomuutokset käsitellään osana osavuosikatsausprosessia. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Valtuuston hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon liittyen elinvoimavaliokunnassa on hyväksytty kiinteistöjen,​ vesihuollon ja kadunrakentamisen työohjelmat. Työohjelmaan liittyy muutostarpeita,​ jotka kohdistuvat seuraaviin projekteihin: Norolantien kadunrakentaminen ja Herralan koulun kattoinvestointi. Lisäksi investointi-​ ja käyttötalouden ulkopuolelta tunnistetaan seuraavat muutostarpeet: ns. Varman korttelin purku ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennus.

Elinvoimavaliokunta päätti kokouksessaan 19.4.2022

 • merkitä tiedokseen työohjelman muutokset Norolantien rakentamiseen ja Herralan koulun tiivistyskorjaukseen liittyen 
 • merkitä tiedokseen tulossa olevat muutostarpeet ns. Varman korttelin purkamiseksi ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennuksen toteuttamiseksi
 • lähettää tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle työohjelman muutokset ja tulossa olevat muutostarpeet

Talousarviomuutokset käsitellään osana osavuosikatsausprosessia. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedokseen työohjelman muutokset Norolantien rakentamiseen ja Herralan koulun tiivistyskorjaukseen liittyen 
 • merkitä tiedokseen tulossa olevat muutostarpeet ns. Varman korttelin purkamiseksi ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennuksen toteuttamiseksi
 • lähettää tiedoksi valtuustolle työohjelman muutokset ja tulossa olevat muutostarpeet

Talousarviomuutokset käsitellään osana osavuosikatsausprosessia. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Valtuuston hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon liittyen elinvoimavaliokunnassa on hyväksytty kiinteistöjen, vesihuollon ja kadunrakentamisen työohjelmat.

Työohjelmaan liittyy muutostarpeita, jotka kohdistuvat seuraaviin projekteihin: Norolantien kadunrakentaminen ja Herralan koulun kattoinvestointi. Lisäksi  Hollolan asianhallintajärjestelmässä investointi- ja käyttötalouden ulkopuolelta tunnistetaan seuraavat muutostarpeet: ns. Varman korttelin purku ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennus.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee tiedoksi työohjelman muutokset ja tulossa olevat muutostarpeet.

Talousarviomuutokset käsitellään osana osavuosikatsausprosessia. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussuunnittelija, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 31,5 % ja toimintamenojen toteutuma on 28,9 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 30,9 % ja toimintamenojen toteutuma on 28,4 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 39,6 % ja toimintamenojen toteutuma on 33,6 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli talouspäällikkö Piia Paasiranta.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Konsenripalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2022 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 

Konsernipalveluiden menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Muutospaineita on tunnistettu ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtoon liittyen. Muutospaineet pyritään kattamaan ensisijaisesti palvelualueen sisältä. Tarvittavat muutosesitykset talousarvioon tuodaan hallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi syksyllä 2022.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee raportin talousarvion toteutumisesta kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2022. 
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 2,2 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin parantuneista verotuloennusteista kuluvan vuoden osalta. Kyse on osittain verotulojen rytmihäiriöstä, kun vuoden 2021 yhteisöveron tilityksiä on maksettu vielä alkuvuonna. Vuoden 2021 osalta kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin osana kuntien koronatukitoimia. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten tavoitteiden osalta.

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 2, 2 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin parantuneista verotuloennusteista kuluvan vuoden osalta. Kyse on osittain verotulojen rytmihäiriöstä, kun vuoden 2021 yhteisöveron tilityksiä on maksettu vielä alkuvuonna. Vuoden 2021 osalta kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin osana kuntien koronatukitoimia.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Konsenripalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2022 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 

Konsernipalveluiden menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisestin ja talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Strategian toteuttamiseen varattujen määrärahojen arvioidaan alittuvan 265 te ja käyttöomaisuuden myyntivoittojen hieman ylittyvän. Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta suurin epävarmuus kohdistuu s​​​​​otemenojen toteutumiseen. Menojen kasvu on ollut tammi-elokuun aikana ollut vain 1,8%:ia, kun talousarviossa on varauduttu merkittävästi suurempaan kasvuun. Sotemenojen ennustetaankin alittuvan merkittävästi kuluvana vuonna. Ennusteessa menojen arvioidaan alittuvan 3,0 milj. euroa, mutta alitus saattaa olla suurempikin.  Sotealan palkkakiista on edelleen ratkaisematta ja mahdollisen ratkaisun vaikutuksia on hyvin vaikea lähteä arvioimaan. Palvelujen käytön vähentyminen kuitenkin ennustaa kunnan maksuosuuden alittumista. Hollolan osuus yhtymän toteutuneista kustannuksista on pudonnut viime vuosina ja on nyt tällä hetkellä 10,9 % (11,1 % v. 2021,  11,2% v. 2020 ja 11,3% v. 2019). 

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee raportin talousarvion toteutumisesta kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussuunnittelija, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 64,0 % ja toimintamenojen toteutuma on 58,4 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 67,6 % ja toimintamenojen toteutuma on 68,7 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Valiokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistavan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 73,6 % ja toimintamenojen toteutuma on 65,6 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat 

 • talouspäällikkö Piia Paasiranta
 • perusopetuksen rehtori Anssi Vidman
 • varhaiskasvatuspäällikkö Sanja Pokki
 • vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinketo.

Valmistelija

 • Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2022. 
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 8,6 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin verorahoituksen vahvistumisesta kuluvan vuoden osalta. Sotemenojen arvioidaan kuitenkin myös alittuvan alkuperäisestä talousarviosta, mikä vahvistaa kuluvan vuoden tulosennustetta. Viime vuoden sotemenojen kehitys näytti pitkään merkittävää ylitystä. Tämä trendi oli osittain kuluvan vuoden talousarvioesityksen laadinnan pohjana. Sotemenojen osalta varauduttiin kunnan talousarviossa lisäksi hoito- ja hoivavelan purkuun sekä tuleviin palkankorotuksiin samassa linjassa kuin kunnan omissa henkilöstömenoissa. Sotemenot kääntyivät kuitenkin viime joulukuussa koronatukien johdosta päinvastaisiseen suuntaan. Sotemenojen kasvu Hollolan osalta on ollut tammi-elokuun aikana ollut vain 1,8%:ia kun talousarviossa on varauduttu merkittävästi suurempaan kasvuun. Sotemenojen ennustetaankin alittuvan 3,0 milj. euroa, mutta ennusteeseen liittyy epävarmuutta molempiin suuntiin. Palvelujen käytön vähentyminen kuitenkin ennustaa kunnan maksuosuuden alittumista. Hollolan osuus yhtymän toteutuneista kustannuksista on pudonnut viime vuosina ja on nyt tällä hetkellä 10,9 % (11,1 % v. 2021, 11,2% v. 2020 ja 11,3% v. 2019). 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö, tarkastustoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.