Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Omavalmentajan vakituisen viran perustaminen

HOLDno-2020-590

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Anne Tapaila, työllisyyspäällikkö, anne.tapaila@hollola.fi

Perustelut

Elinvoiman palvelualueella on tarpeellista perustaa ja lakkauttaa virkoja. Osa perustettavista viroista on määräaikaisia ja liittyvät Lahden seudun kuntakokeiluun. Seuraavassa on esitetty perusteet virkojen perustamisille ja lakkauttamiselle. Viroissa käytettävä päätösvalta kuvataan päivitettävässä hallintosäännössä.

Vakituinen perustettava virka

Kuntatekniikan vastuualuella on tehty tehtäväjärjestelyjä. Järjestelyjen myötä on tarpeellista jakaa viranhaltijan päätösvaltaa kuntatekniikan päällikön ja projektipäällikön kesken. Perustettava uusi virka on projektipäällikön virka.

Määräaikaiset perustettavat virat

Hollolan kunta osallistuu valtakunnalliseen työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Lahden kaupungin, Orimattilan, Kärkölän ja Asikkalan kuntien kanssa ajalla 1.1.2020 – 30.6.2023. Kokeilun yhteinen nimi on Lahden seudun kuntakokeilu.

Pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Työntekijä kunnalla voi olla virkasuhteessa tai työsuhteessa. Työllisyyden kuntakokeilussa työskenneltäessä käytetään julkista valtaa ja tällöin palvelussuhde on oltava virkasuhde. Virkasuhde oikeuttaa myös käyttämään TE-toimistojen asiakasjärjestelmää, ns. URA-järjestelmää.

Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan aina virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003).

Hollolassa kuntakokeiluun osallistuvat virassa olevan työllisyysvastaavan lisäksi työllisyyspalvelujen vakituisessa työsuhteessa olevat vastuuvalmentajat ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat työllisyysvalmentajat. Valmentajien nimike kuntakokeilun aikana on omavalmentaja.

Lakkautettava virka

Teknisten sopimuksessa (TS) on maankäyttöinsinöörin virka tehtäväryhmässä 04. Virkaa ei täytetty.  Maankäyttöinsinöörin tehtäviä hoidetaan saman sopimuksen tehtäväryhmässä 06 olevassa virassa, joka on perustettu vuonna 2018. 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että 

- kuntatekniikan vastuualueelle perustetaan vakituinen projektipäällikön virka

- työllisyyspalveluissa työsuhteessa olevien vastuuvalmentajien ja työllisyysvalmentajien tehtävät muutetaan määräaikaisiksi omavalmentajan viroiksi Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun ajaksi 1.1.2020 – 30.6.2023 ja

- maankäyttöinsinöörin virka teknisten sopimuksen tehtäväryhmässä 04 lakkautetaan tarpeettomana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  • kuntatekniikan vastuualueelle perustetaan vakituinen projektipäällikön virka
  • työllisyyspalveluissa työsuhteessa olevien vastuuvalmentajien ja työllisyysvalmentajien tehtävät muutetaan määräaikaisiksi omavalmentajan viroiksi Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun ajaksi 1.1.2021 – 30.6.2023 ja
  • maankäyttöinsinöörin virka teknisten sopimuksen tehtäväryhmässä 04 lakkautetaan tarpeettomana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 20.6.2022 § 21, hyväksynyt Strategiset ohjelmat - kokonaisuuden kuntastrategian edistämisen ohjelmaksi. Hyväksyttyyn ohjelmakokonaisuuteen sisältyvän resurssitarkastelun mukaisten uusien tehtävien täyttäminen edellyttää myös uusien virkojen perustamista elinvoiman palvelualueelle. Hallintosäännön 6 § mukaisesti kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Ohjelmien resurssilisäyksiin sisältyvä vakituinen kehityspäällikön tehtävä ollaan täyttämässä sisäisin tehtäväjärjestelyin siten, että johtava rakennustarkastaja siirtyy hoitamaan kehityspäällikön vakituista virkaa ja samaan tehtävään yhdistetään myös rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueen esimiehen tehtävät. Järjestelyn myötä muiden rakennusvalvonta-asioiden hoitamisesta on poistumassa nykyisen johtavan rakennustarkastajan viran työpanos. Hallintosäännön 35 § mukaisesti elinvoimajohtaja päättää em. järjestelyihin liittyvistä nimike- ja tehtävänkuvamuutoksista.

Lakisääteisten rakennusvalvontaviranomaisten tehtävien hoitaminen edellyttää jatkossakin kolmen vakituisen viranhaltijan työpanosta riittävän palvelutason ja kohtuullisten käsitteyaikojen ylläpitämiseksi. Johtavan rakennustarkastajan työpanoksen korvaaminen rakennusvalvonta-asioissa edellyttää kolmannen rakennustarkastajan vakituisen viran perustamista.

Elinvoiman palvelualueella on nykyisin kaksi vakituista rakennustarkastajan virkaa. Virassa käytetään sekä suoraan lainsäädännössä määriteltyä, että hallintosäännössä jo nykyisin säädettyä päätösvaltaa, joka on kaikkien kolmen viran osalta sama. Rakennustarkastajan kelpoisuusehdoista säädetään suoraan lainsäädännössä, maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 § ja 108 §, joten kelpoisuusehtoja ei määritetä erikseen viran perustamispäätöksellä. Perustettava rakennustarkastajan virka kuulu nykyisten rakennustarkastajan virkojen kanssa teknisten sopimuksen samaan tehtäväryhmään. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävissä käytetään julkista valtaa, joten rakennustarkastajan tehtävää on hoidettava aina virkasuhteessa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003).

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnahallitukselle, että rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueelle perustetaan uusi vakituinen rakennustarkastajan virka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Anne Tapaila, työllisyyspäällikkö, anne.tapaila@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta on osa Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilua Lahden kaupungin,​ Orimattilan,​ Kärkölän ja Asikkalan kuntien kanssa ajalla 1.1.2020 – 30.6.2023 alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Tehtävää,​ jossa käytetään julkista valtaa,​ hoidetaan aina virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003).

Työllisyyden kuntakokeilussa työskenneltäessä käytetään julkista valtaa. Virkasuhde oikeuttaa myös käyttämään TE-​toimistojen asiakasjärjestelmää,​ ns. URA-​järjestelmää. Hollolan kunnan omavalmentajille on perustettu määräaikainen virka kyseiselle ajalle 30.6.2023 asti, kunnanhallitus 23.11.2020.

Eduskunta on hallituksen esityksen HE 17/2022 mukaisesti päättänyt 13.4.2022 jatkaa työllisyyden kuntakokeiluja aina 31.12.2024 asti. Tämä muutos on kirjattu lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan laki työllisyyspalvelujen siirtämisestä valtiolta kunnille. Useat kunnat ja kaupungit ovat reagoineet tähän vakinaistamalla nyt kuntakokeilussa olevan henkilökuntansa tätä silmällä pitäen. Sekä tehtävän laaja-alaisuudesta ja viranomaisroolista johtuen, että työllisyyspalvelujen siirtoa kunnille jo huomioiden, on tärkeää säilyttää nykyinen henkilöstö. Viranhaltijan tehtävien omaksuminen ja tehtävään perehdyttäminen vie useita kuukausia. Suoraan tehtävien hallintaan ohjaavaa koulutusta ei ole olemassa, vaan itse työ ja lakien tulkitseminen opitaan käytännön työssä. Viran vakinaistaminen jo kuntakokeilun aikana, takaa osaavan henkilöstön myös työllisyyspalvelujen siirryttyä kuntien toteutettavaksi.   

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle,​ että työllisyyspalveluissa määräaikaisessa virkasuhteessa olevien neljän omavalmentajien virat muutetaan vakituisiksi omavalmentajan viroiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 20.6.2022, § 21, hyväksynyt Strategiset ohjelmat - kokonaisuuden kuntastrategian edistämisen ohjelmaksi. Hyväksyttyyn ohjelmakokonaisuuteen sisältyvän resurssitarkastelun mukaisten uusien tehtävien täyttäminen edellyttää myös uusien virkojen perustamista elinvoiman palvelualueelle. Hallintosäännön 6 § mukaisesti kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Ohjelmien yhteydessä hyväksyttyihin resurssilisäyksiin sisältyy vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektille määräaikainen projektityöntekijä vuosille 2023-2024. Samaa projektia on toteutettu 2021-2022 aikana siten, että vakituisen henkilöstön lisäksi ressurssina on ollut työsuhteinen projektikoordinaattori, jonka tehtäväkuvaan on kuulunut em. projektin lisäksi useita muitakin tehtäviä. Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen käsittelyä ohjaa lainsäädäntöön perustuvat menettelytapavaatimukset ja hallinnollisen päätöksenteon ja prosessin eri vaiheiden hoitamisessa käytetään julkista valtaa niin, että kokonaisuutena kaikkia tehtäviä voi hoitaa vain virkasuhteessa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003).

Tähän mennessä projektia on toteutettu niin, että ympäristötarkastajan virassa oleva viranhaltija on tehnyt projektiin niitä tehtäviä, jotka edellyttävät virkasuhteessa olevaa henkilöä. Ympäristövalvonnassa on kuitenkin tarve keskittää vakituisten viranhaltijoiden työpanos lupa- ja valvontatehtäviin, jotta kuntalaisten ja yritysten asioiden hoitamisessa voidaan turvata riittävä palvelutaso ja kohtuulliset käsittelyajat. Erityisesti strategisten ohjelmien toteutukseen liittyvät elinkeinotoiminnan odotukset aiheuttavat tarpeen osoittaa työpanosta yritystoiminnan lupa-asioiden käsittelyyn. Määräaikaisen projektityöntekijän työsuhteen täyttäminen virkana mahdollistaisi vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektin tehokkaan toteuttamisen itsenäisemmin sekä paremman työkokonaisuuden hallinnan ympäristövalvonnassa.

Projektityöntekijän tehtäviin liittyy sekä suoraan lainsäädännössä, että kunnan hallintosäännössä ympäristötarkastajan ja ympäristösihteerin toimivaltaan säädettyä päätösvaltaa. Hallintosäännön kirjausten vuoksi olisi tarkoituksenmukaista täyttää projektityöntekijän virka määräaikaisena ympäristötarkastajan virkana, jotta voitaisiin käyttää suoraan jo määriteltyä päätösvaltaa ilman erillisiä hallintosäännön muutoksia.

Elinvoiman palvelualueella on nykyisin kaksi vakituista ympäristötarkastajan virkaa. Siltä osin kuin perustettavan määräaikaisen ympäristötarkastajan viran tehtävissä on eroa vakituisiin virkoihin nähden, asia tulee huomioitavaksi tehtäväkuvauksen laatimisen yhteydessä, ennen rekrytoinnin käynnistämistä. Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 § mukaan viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa, tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys. Kunnan nykyisten ympäristötarkastajan virkojen osalta tehtäväkuvauksissa ja rekrytoinneissa tämä on tarkoittanut kelpoisuusehtona tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Määräaikaisessa virassa tulee noudattaa vakituisen viran mukaisia kelpoisuusehtoja.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että strategisten ohjelmien yhteydessä hyväksytyn vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektin määräaikaisen resurssin toteuttamiseksi perustetaan rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueelle määräaikainen ympäristötarkastajan virka ajalle 1.1.2023-31.12.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Elinvoimavaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 4.10.2022, § 80. Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle,​ että työllisyyspalveluissa määräaikaisessa virkasuhteessa olevien neljän omavalmentajan virat muutetaan vakituisiksi omavalmentajan viroiksi. Asiaselostus on valiokunnan kokouksen tiedoissa. Viran tarkemmat tiedot liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että elinvoiman palvelualueelle, työllisyyspalveluissa määräaikaisessa virkasuhteessa olevien neljän omavalmentajan virat muutetaan vakituisiksi omavalmentajan viroiksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, elinvoimajohtaja, työllisyyspäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.