Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Määräaikaisen ympäristötarkastajan viran perustaminen, elinvoiman palvelualueen perustettavat virat 2022

HOLDno-2020-590

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 20.6.2022, § 21, hyväksynyt Strategiset ohjelmat - kokonaisuuden kuntastrategian edistämisen ohjelmaksi. Hyväksyttyyn ohjelmakokonaisuuteen sisältyvän resurssitarkastelun mukaisten uusien tehtävien täyttäminen edellyttää myös uusien virkojen perustamista elinvoiman palvelualueelle. Hallintosäännön 6 § mukaisesti kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Ohjelmien yhteydessä hyväksyttyihin resurssilisäyksiin sisältyy vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektille määräaikainen projektityöntekijä vuosille 2023-2024. Samaa projektia on toteutettu 2021-2022 aikana siten, että vakituisen henkilöstön lisäksi ressurssina on ollut työsuhteinen projektikoordinaattori, jonka tehtäväkuvaan on kuulunut em. projektin lisäksi useita muitakin tehtäviä. Vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen käsittelyä ohjaa lainsäädäntöön perustuvat menettelytapavaatimukset ja hallinnollisen päätöksenteon ja prosessin eri vaiheiden hoitamisessa käytetään julkista valtaa niin, että kokonaisuutena kaikkia tehtäviä voi hoitaa vain virkasuhteessa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003).

Tähän mennessä projektia on toteutettu niin, että ympäristötarkastajan virassa oleva viranhaltija on tehnyt projektiin niitä tehtäviä, jotka edellyttävät virkasuhteessa olevaa henkilöä. Ympäristövalvonnassa on kuitenkin tarve keskittää vakituisten viranhaltijoiden työpanos lupa- ja valvontatehtäviin, jotta kuntalaisten ja yritysten asioiden hoitamisessa voidaan turvata riittävä palvelutaso ja kohtuulliset käsittelyajat. Erityisesti strategisten ohjelmien toteutukseen liittyvät elinkeinotoiminnan odotukset aiheuttavat tarpeen osoittaa työpanosta yritystoiminnan lupa-asioiden käsittelyyn. Määräaikaisen projektityöntekijän työsuhteen täyttäminen virkana mahdollistaisi vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektin tehokkaan toteuttamisen itsenäisemmin sekä paremman työkokonaisuuden hallinnan ympäristövalvonnassa.

Projektityöntekijän tehtäviin liittyy sekä suoraan lainsäädännössä, että kunnan hallintosäännössä ympäristötarkastajan ja ympäristösihteerin toimivaltaan säädettyä päätösvaltaa. Hallintosäännön kirjausten vuoksi olisi tarkoituksenmukaista täyttää projektityöntekijän virka määräaikaisena ympäristötarkastajan virkana, jotta voitaisiin käyttää suoraan jo määriteltyä päätösvaltaa ilman erillisiä hallintosäännön muutoksia.

Elinvoiman palvelualueella on nykyisin kaksi vakituista ympäristötarkastajan virkaa. Siltä osin kuin perustettavan määräaikaisen ympäristötarkastajan viran tehtävissä on eroa vakituisiin virkoihin nähden, asia tulee huomioitavaksi tehtäväkuvauksen laatimisen yhteydessä, ennen rekrytoinnin käynnistämistä. Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 § mukaan viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa, tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys. Kunnan nykyisten ympäristötarkastajan virkojen osalta tehtäväkuvauksissa ja rekrytoinneissa tämä on tarkoittanut kelpoisuusehtona tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Määräaikaisessa virassa tulee noudattaa vakituisen viran mukaisia kelpoisuusehtoja.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että strategisten ohjelmien yhteydessä hyväksytyn vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen projektin määräaikaisen resurssin toteuttamiseksi perustetaan rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueelle määräaikainen ympäristötarkastajan virka ajalle 1.1.2023-31.12.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Elinvoimavaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 4.10.2022, §82. Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että elinvoiman palvelualueelle, rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueelle, perustetaan määräaikainen ympäristötarkastajan virka ajalle 1.1.2023-31.12.2024. Asiaselostus on valiokunnan kokouksen tiedoissa. Viran tarkemmat tiedot liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että elinvoiman palvelualueelle, rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualueelle, perustetaan määräaikainen ympäristötarkastajan virka ajalle 1.1.2023-31.12.2024. Virka voidaan täyttää 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, elinvoimajohtaja, johtava rakennustarkastaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.