Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Koulutuskuntayhtymä Salpaus, yhtymäkokous 22.11.2022

HOLDno-2019-502

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymän yhtymäkokous on 20.5.2019.

Kokousasiakirjat oheismateriaalina. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää merkitä yhtymäkokouksen ja oheismateriaalin tiedoksi. 

Päätös

Merkitiin tiedoksi. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän jäsenkunnille toimitettu lausuntopyyntö koskien kuntayhtymän vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2020 talousarviota. 

Lausunnot on pyydetty 17.10.2019 mennessä. 

Kuntayhtymän talousarvion 2020 tavoitteeksi on todettu: 

Vuonna 2020 talous on tasapainossa. Toiminnallista alijäämää ei strategiakaudella 2016-2020 ole tehty. Ylijäämiä kiinteistöjärjestelyidenkin jälkeen on noin 25 milj. euroa. Kiinteistöinvestointeja on toteutettu ja toteutetaan 2016-2020 toimitilaohjelman mukaisesti noin 57 milj. euroa, kiinteistöjä on vuonna 2020 käytössä n. 103 600 neliötä, lainapääoma on n. 10 milj. euroa, lainanhoitokate 3,5 ja maksuvalmius n. 30 päivää. 

Toimitusjohtajan katsauksessa on todettu:

Päijät-Hämeen ongelma ei tällä hetkellä ole opiskelijapaikkojen määrän riittävyydessä, vaan sekä nuorten että aikuisten tarvitsemien tukitoimien riittävyydessä. Näillä on suuri merkitys puhuttaessa ns. negatiivisesta opintojen keskeytymisestä eli opiskelijalla ei ole kykyä keskittyä opintoihin henkilökohtaisen elämän muiden haasteiden vuoksi.

Salpauksessa on tehty tämän vuoden aikana satsauksia opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen ja tukeen. Tämä näkyy uusina opettajien ja opinto-ohjaajien rekrytointeina, merkittävänä määränä perustettuja opettajien virkoja sekä lisäämällä edelleen opetusalapäälliköiden eli opettajien lähiesimiesten määrää. Työelämälle tarjottavia palveluja, muun muassa oppisopimustoiminta, on organisoitu uudelleen vastaamaan paremmin alueen työelämän ja opiskelijoiden tarpeita.

 

Lausuntopyyntö liitteenä. 

Liitteenä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 ja talousarvio vuodelle 2020

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallituksen konsernijaosto toteaa Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2020-2022 ja talousarviosta 2020 lausuntonaan seuraavaa:

Kuntayhtymässä on panostettu opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen ja tukeen ja toimintaympäristön muutokset on tunnistettu ja huomioitu toiminnan ja talouden suunnittelussa. Toiminnallista alijäämää ei ole tehty ja talous on tasapainossa. Kiinteistöohjelman toimenpiteet ovat suunniteltuja ja harkittuja. 

Kuten Hollolan kunta on todennut aiemminkin, keskeistä on edelleen vahvistaa työelämän kumppanuuksia ja verkostoja ja näin lisätä yritysyhteistyötä siten, että työvoimavajeeseen voidaan vastata ja työvoimatarjonta vastaa yritysten tarpeita. Strategian päivittäminen toimintaympäristön muutokset huomioiden on tarkoituksenmukaista. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän jäsenkunnille on toimitettu lausuntopyyntö koskien kuntayhtymän vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2021 talousarviota.

Lausunnot on pyydetty 16.10.2020 mennessä.

Kuntayhtymän talousarvion 2021 tavoitteeksi on todettu:

Vuosi 2020 on voimassa olevan strategian viimeinen vuosi. Strategia on päivitetty vuodesta 2021 eteenpäin osana seuraavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023. Taloussuunnitelman tavoite on, että suunnittelukaudella ei taseen tilikausien ylijäämiä käytetä. Tilikausi 2021 muodostuu ylijäämäiseksi 422 989 euroa. Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistöinvestoinnit perustuvat toimitilaohjelman toteuttamiseen. Investointiohjelmaa tarkennetaan vuosittain. Vuoden 2021 kiinteistöinvestointien määräraha on 9,1 miljoonaa euroa. Kiinteistöinvestointisuunnitelma vuosille 2022 ja 2023 ovat 5,5 ja 4,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudella vuosina 2021–2023 lainamäärä pysyy 8 miljoonan euron tasolla. Aikaisempaa tiukemman taloustilanteen vuoksi lainanhoitokate laskee suunnittelukaudella tasolle 4,3-4,5, kun se esimerkiksi tilikaudella 2019 oli 8,5.

Suunnittelukauden katsauksessa on todettu:

Päijät-Hämeen ongelma ei tällä hetkellä ole opiskelijapaikkojen määrän riittävyydessä, vaan sekä nuorten että aikuisten tarvitsemien tukitoimien saavutettavuudessa ja riittävyydessä (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut). Näiden palvelujen oikea-aikaisella saatavuudella on suuri merkitys puhuttaessa ns. negatiivisesta opintojen keskeytymisestä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei sisälly tehtyyn talousarvioon. Lainsäädäntö ei ole valmis otettavaksi osaksi suunnitelmia. Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee toteuttaa kustannuksiltaan kestävästi siten, että jatkuvan oppimisen kasvavat rahoitustarpeet voidaan kattaa. Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset on luvattu korvata täysimääräisesti koulutuksen järjestäjille.

Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaisen rahoituksen toteutuminen.

Lausuntopyyntö liitteenä.

Liitteenä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023 ja talousarvio vuodelle 2021

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 ja talousarviosta 2021 lausuntonaan seuraavaa:

Haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta sekä rahoitusrakenteen muutosten keskellä, kuntayhtymässä on onnistuneesti panostettu opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen sekä tukeen ja toimintaympäristön muutokset on tunnistettu ja huomioitu sekä toiminnan että talouden suunnittelussa. Taloutta on kehitetty tasapainoisesti ja kiinteistöohjelman toimenpiteet ovat suunniteltuja ja harkittuja. Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset kuntayhtymän talouteen eivät sisälly taloussuunnitelmaan. Lain valmistumisen jälkeen sen vaikutukset tulee saattaa jäsenkuntien tietoon.

Keskeistä on ollut ja on edelleen, että työelämän kumppanuuksia ja verkostoja vahvistetaan ja näin lisätä yritysyhteistyötä. Näin toimien työvoimavajeeseen voidaan vastata ja työvoimatarjonta vastaa yritysten tarpeita.

 

Päätös

Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin täsmennettynä:

Kunnanhallitus toteaa Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 ja talousarviosta 2021 lausuntonaan seuraavaa:

Haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta sekä rahoitusrakenteen muutosten keskellä, kuntayhtymässä on onnistuneesti panostettu opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen sekä tukeen ja toimintaympäristön muutokset on tunnistettu ja huomioitu sekä toiminnan että talouden suunnittelussa. Taloutta on kehitetty tasapainoisesti ja kiinteistöohjelman toimenpiteet ovat suunniteltuja ja harkittuja. Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset kuntayhtymän talouteen eivät sisälly taloussuunnitelmaan. Lain valmistumisen jälkeen sen vaikutukset tulee saattaa jäsenkuntien tietoon.

Keskeistä on ollut ja on edelleen, että työelämän kumppanuuksia ja verkostoja vahvistetaan ja näin lisätä yritysyhteistyötä. Näin toimien työvoimavajeeseen voidaan vastata ja työvoimatarjonta vastaa yritysten tarpeita. Hollolan kunta korostaa, että erityisesti nuorten ja aikuisten tarvitsemien tukitoimien saavutettavuudesta ja riittävyydestä (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut) tulee huolehtia.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Yhtymäkokousedustajien nimeämispyyntö Koulutuskeskus Salpauksen yhtymäkokous maanantaina 16.11.2020

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 16.11.2020 käsitellään päätösasioina perussopimuksen mukaisesti vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä kuluvan vuoden talousarviomuutos.

Yhtymäkokouksen materiaali toimitetaan sähköisenä 19.10. alkavalla viikolla.

Kuntalain 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Koronatilanteesta johtuen järjestämme kokouksen sähköisenä Teams-kokouksena. Koulutuskuntayhtymä Salpaus pyytää kirjeellään nimeämään yhtymävaltuuston edustajat kokoukseen 13.11.2020 jo tässä vaiheessa.

Kokous järjestetään sähköisenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto nimeää Koulutuskeskus Salpaukseen seuraavat yhtymäkokousedustajat ja heidän varaedustajansa:

Janne Bröijer varalla Pasi Pälsi
Heidi Hakanen varalla Jaana Seppälä
Juhani Sirkiä varalla Katja Kärki
Antti Varpa varalla Elina Tura
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.11.2021 käsitellään päätösasioina mm. perussopimuksen mukaisesti vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kuluvan vuoden talousarviomuutos.

Kokous pidetään ma 15.11.2021 klo 9.00 osoitteessa Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 10, Lahti. Mikäli koronatilanne muuttuisi huonompaan suuntaan, kokous muutetaan sähköiseksi Teams-kokoukseksi.

Kokouskutsu ja linkki sähköiseen kokousmateriaaliin toimitetaan 18.10. alkavalla viikolla jäsenkuntiin ja jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.11.2021 neljä yhtymäkokousedustajaa ja heidän varaedustajansa.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi:

 • Pia Salo, varaedustajana Christa Asikainen
 • Sanni-Maria Tiihonen, varaedustajana Riku Korpela
 • Jouko Parviainen, varaedustajana Pasi Jalonen
 • Sari-Anne Järvinen, varaedustajana Ann-Mari Lehtinen.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Koulutuskeskus Salpauksen yhtymäkokous on 15.11.2021. Asialistalla on mm. seuraavat asiat:

 

17 Kokouksen puheenjohtajan valinta

21 tarkastuslakutakunnan arviontikertomus vuodesta 2020, selvityksen antaminen

22 Koulutuskeskus Salpaus- kuntayhtymän talousarviomuutos vuodelle 2021

23 Koulutuskeskus Salpaus- kuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 202224 tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

nimeäminen toimintakaudelle 2021-2025

25 yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimintakaudelle 2021-2025

26 Koulutuskeskus Salpaus- kuntayhtymän  tilintarkastuspalveluiden kilpailutus kaudelle 2019-2021, option käyttö kausille 2022-2024

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.10.2021 valinnut Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi:

 • Pia Salo,​ varaedustajana Christa Asikainen
 • Sanni-​Maria Tiihonen,​ varaedustajana Riku Korpela
 • Jouko Parviainen,​ varaedustajana Pasi Jalonen
 • Sari-​Anne Järvinen,​ varaedustajana Ann-​Mari Lehtinen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus antaa valituille Koulutuskeskus Salpaus yhtymäkokouksen 15.11.2021  kunnan edustajille toimintaohjeet yhtiökokouksen asialistan asioiden osalta.

Päätös

Kunnanhallitus antoi yhtymäkokousedustajille seuraavat ohjeistukset:

 • Esitys yhtymähallituksen jäseniksi: jäseneksi Minna Halme, varajäseneksi Kristiina Joensuu
 • Esitys tarkastuslautakunnan jäseniksi: jäseneksi Hanna Rapatti, varajäseneksi Minna Nieminen

Muiden pykälien osalta kannattaa yhtymähallituksen esitystä.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhalituksen kokouksessaan 23.8.2021 hyväksymien konserniohjauksen linjausten mukaisesti, kunnan keskeisten yhteistyötahojen toiminnan ja ja talouden katsaukset annetaan kunnanhallitukselle vähintään kerran vuodessa. Samaisen päätöksen mukaan, Koulutuskeskus Salpaus on luokiteltu kunnan strategisia tavoitteita palvelevaksi yhtiöksi.

Koulutuskeskus Salpauksen toimitusjohtaja Martti Tokola ja rehtori Päivi Saarelainen esittelevät koulutuskeskuksen toimintaa ja antaa katsauksen ajankohtaisiin kehitys-/muutosasioihin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat Koulutuskeskus Salpauksen toimitusjohtaja Martti Tokola ja rehtori Päivi Saarelainen.

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 22.11.2022 käsitellään päätösasioina perussopimuksen mukaisesti vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kuluvan vuoden talousarviomuutos. Yhtymäkokouksen kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköisenä viikolla 43.
Kuntalain 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Keväällä pidetyn kuntayhtymäkokouksen edustajat on esitetty tämän kokouksen oheismateriaalina.

Kuntainyhtymä on lähettänyt tutustuttavaksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman (toimitusjohtajan esitys/Yhtymähallitus 27.9.2022). Kuntayhtymän jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille on varattu 1.11.2022 mennessä mahdollisuus lausunnonantoon. Myös myöhemmin saapuneet lausunnot toimitetaan yhtymäkokouksen tietoon 22.11.2022 kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnahallitus nimeää Salpaus Koulutuskuntainyhtymän yhtymäkokoukseen 22.11.2022 neljä jäsentä ja heille edustajakohtaiset varajäsenet, sekä antaa heille tarpeeliseksi katsottavat menettelyohjeet yhtymäkokoukseen liittyen

ja

lausuntonaan talousarvioesitykseen, kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 

Hollolan kunta toteaa, että keskeistä Koulutuskeskus Salpauksen toiminnassa on edelleen vahvistaa työelämän kumppanuuksia ja verkostoja ja näin lisätä yritysyhteistyötä siten, että työvoimavajeeseen voidaan vastata ja työvoimatarjonta vastaa yritysten tarpeita.

Talousarvioesitys esittää vastauksia kunnan esittämään tarpeeseen ja vuoden 2023 toiminnallisissa muutoksissa on selkeästi haettu vastauksia muuttuvan kysyntätarpeen haasteisiin. Opiskelijoiden ikärakenteen muutokset ja oppivelvollisuuden laajennuksen vaikutukset on huomioitu talousarviossa hyvin. Esitys huomioi myös muuttuneet oppilashuollon tarpeet ja niihin liittyvät ongelmat on tuotu selkeästi esille.

Päätös

Kunnanhallitus valitai seuraavat edustajat ja heidän varaedustajansa:

Pia Salo                             ja hänelle varaedustajaksi Christa Asikainen

Sanna-Maria Tiihonen       ja hänelle varaedustajaksi  Riku Korpela

Jouko Parviainen              ja hänelle varaedustajaksi  Pasi Jalonen

Sarianne Järvinen             ja hänelle varaedustajaksi  Ann-Mari Lehtinen

ja antoi päätösesityksen mukaisen lausunnon.

Tiedoksi

Koulutuskuntainyhtymä Salpaus, valitut edustajat.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.