Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Hallintolakimies, viran täyttäminen

HOLDno-2022-449

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Valtuuston päätöksellä vuodelta 2003, Hollolan kuntaan on perustettu Kunnanlakimiehen virka. Perustamista koskeva valtuuston päätös ja viranperustamislomake ovat tämän pykälän liitteenä.

Virkaa perustettaessa Kunnanlakimiehen tehtäviin määritettiin kuuluvaksi esim. kunnan eri hallintokuntien avustaminen lainopillisissa tehtävissä kuten sopimus- ja valitusasioissa, kunnan edustaminen tuomioistuimissa, rakennuslakimiehen tehtävät sekä muut lainopillista asiantuntemusta vaativat tehtävät. Virkaa ei moninaisten syiden vuoksi ole täytetty.

Kuntastrategiaa ja siihen liittyviä strategisia ohjelmia valmisteltaessa on tullut selkeästi esille kunnna juridisen osaamisen kohotustarve ja valtuuston 20.6.2022 §21 hyväksymän strategisten hankkeiden kokonaisuudessa,  kohdassa Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistaminen ja sujuvoittaminen on erikseen päädytty kyseisen viran täyttämiseen. Konsernipalveluiden palvelualueella on valmisteltu virkanimikkeen päivittämistä ja viran sisällön ajantasaistamista.

Kunnanlakimiehen virkanimike on hallinto- ja talousjohtajan päätöksellä muutettu Hallintolakimies nimikkeeksi. Nimen muutoksella halutaan korostaa hallinnollisen kokonaisuuden osuutta viran tehtävissä. Hallintosäännön §35 mukaisesti virkojen ja työsopimussuhteiden nimikemuutoksista päättää palvelualuejohtaja.

Rakennusvalvonnan toimintakentän muutoksien johdosta, kunnanlakimiehen tehtävämäärityksestä on poistettu erillinen maininta rakennuslakimiehenä toimimisesta.

Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen antaa kunnanhallitukselle katsauksen viran täyttämiseen liittyvistä toimista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.