Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Energiakysymysten kokonaisuuden hallinta, kh 17.10.2022

HOLDno-2022-408

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta on tehnyt valtakunnallisestikin katsoen esimerkillistä työtä toimitilajohtamisen näkökulmasta. Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2012 kiinteistöpoliittisen ohjelman, jonka visio oli ”Viisaasti omistava Hollola”. Ohjelman perusteena oli sitoutuminen yhteiseen näkemykseen palveluverkosta, kiinteistönpidon tarkoituksenmukaisuus ja  monikäyttöisyys sekä kiinteistöjen pito toiminnan edellyttämässä kunnossa. Nämä linjaukset johtivat mm. korjausvelan haltuunottoon, vaihtoehtoisten rahoitusmallien tarkasteluun (elinkaarimallit), kiinteistöjen salkutukseen ja tilatehokkuuden ohjaukseen.

Kiinteistöpoliittisen ohjelman toimenpidesuunnitelmaan pohjautuen perustettiin vuonna 2017 kunnan 100 % omistama Hollolan Tilapalvelu Oy. Kiinteistösalkutusta on ajantasaistettu konsernijaoston toimesta vuosina 2019-2020  ja kunnan epäkuranttia/käyttämätöntä kiinteistökantaa on myyty vuosina 2017-2022 yhteensä 22.476 k-m2 ja lisäksi on purettu 1.429 k-m2.

Hollolan Tilapalvelu Oy ja Lahti Energia Oy ovat kehittäneet yhteistyössä energian- ja sisäilmaolosuhteiden seurantajärjestelmän, jolla seurataan Hollolan kunnan ja Hollolan Asuntotalojen kaikkien kiinteistöjen lämmön-, sähkön ja vedenkulutuksia reaaliajassa, sekä siirrettävillä antureilla mitattuja sisäilmaolosuhteita. Mittaustieto tuo esiin energiatehokkuuden todellisen tilanteen, antaa mahdollisuuden päästä nopeasti kiinni ongelmakohtiin sekä tukee päätöksentekoa ja edesauttaa tietoon perustuvaa energiatehokkuuden johtamista. Hollolan Tilapalvelu Oy saanut vuonna 2021 Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan energianerokas tunnustuksen työstään yhdessä Lahti Energian kanssa.

Hollolan Tilapalvelu Oy on vuosina 2021-2022 osallistunut valtakunnallisen Maakuntien tilakeskuksen kuntien tilatieto hankkeen pilotointiin ja tässä yhteydessä Tilapalvelu ja kunnan johtoryhmä on laatinut yhteistyössä tilakeskuksen kanssa mm. kunnan toimitilajohtamisen kehittämisohjelman (luonnos esityslistan oheismateriaalina).

Hollolan kunta on  ollut HINKU-kunta vuodesta 2019 lähtien.  Kunta on tehnyt systemaattista energiasäästötyötä ja HINKU-kunnaksi liittymisen jälkeen on mukana KETS- energiatehokkuussopimuksissa, joista raportoidaan vuosittain. Esm. vuodesta 2020 vuoteen 2021 energiankulutus laski 12 %. Uusiutuvan energian osuus kunnan kiinteistöjen lämmityksessä on 94 %. Kunta hankkii vihreää kaukolämpöä eli kaukolämmöllä lämmitettävät kiinteistöt käyttävät hiilidioksidipäästötöntä kaukolämpöä. Sähkön hinta kunnan ja HAT:n kiinteistöille on kilpailutettu vuosile 2022-2024. Sähkösalkkua hoitaa VENI Energia Oy.

Taloudelliset hyödyt kaikista edellä kerrotuista toimenpiteistä ovat olleet vuositasolla miljoonaluokkaa.

Ilmastonmuutoksen hillinnän osalta EU-tasolla on asetettu useita energiakulutuksen vähentämistavoitteita vuoteen 2030 mm.  -9 %, julkisen sektorin energia loppukulutuksen sitova 1,7 % vähentämistavoite/vuosi ja julkisen sektorin rakennuskannan 3 % vuosittainen peruskorjausvelvoite ns. nollaenergiatasoon. Tulossa on runsaasti myös uusia velvoitteita kuten energiatehokkuus ensin-periaatteen käyttövelvoite, julkisten hankintojen energiavaatimukset sekä energiahallintajärjestelmät ja energiakatselmukset.

Pitkän tähtäimen tavoitteiden lisäksi Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet laajoja vaikutuksia energian saatavuuteen ja hintaan vuoden 2022 aikana. Suomi ja koko Eurooppa etsii nyt lisäksi tehokkaita ja nopeavaikutteisia keinoja energiansäästöön ja samalla fossiilisista energialähteistä irtautumiseen. 

Kunnan johtoryhmä valmistelee parhaillaan Tilapalvelu Oy:n johdolla energiansäästöohjelmaa. Kunta on mukana Motivan valtakunnallisessa energiansäästökampanjassa "Astetta alemmas". Kampanjassa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 % suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus. avoite on kaikille yhteinen kotona, liikenteessä, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Kampanja alkaa 10.10.2022. Ilman energiansäästötoimenpiteitä kunnan energiakustannuksien arvioidaan olevan ensi vuonna 0,4 M€ suuremmat verrattuna vuoden 2021 tasoon. 

Suomen sähköverkon hallinnoinnista vastaava Fingrid Oy ja Suomen Kuntaliitto suosittavat myös kuntia varautumaan energian riittävyyden osalta ensi talvena mahdollisiin sähkökatkoksiin. Kunnan johtoryhmä käy parhaillaan läpi valmiussuunnitelmien ajatasaisuutta energiakatkosten osalta.

Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen antaa katsauksen toimitilajohtamisen kehittämisohjelman ja energiasäästöohjelman valmistelusta. Asiantuntijana paikalla myös elinvoimajohtaja Heli Randell.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkisee tiedokseen tilannekatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat elinvoimajohtaja Heli Randell ja Hollolan Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen.

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kunnan johtoryhmä valmistelee parhaillaan Tilapalvelu Oy:n johdolla energiansäästöohjelmaa. Kunnan johtoryhmässä sovittiin 26.9.2022, että elinvoima- ja hyvinvointivaliokunnilta pyydetään lausunnot energiansäästöohjelman toimenpiteistä.

Kunta on mukana Motivan valtakunnallisessa energiansäästökampanjassa "Astetta alemmas". Kampanjassa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 % suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus. Tavoite on kaikille yhteinen kotona,​ liikenteessä,​ työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Kampanja alkaa 10.10.2022. Ilman energiansäästötoimenpiteitä kunnan energiakustannuksien arvioidaan olevan ensi vuonna 0,​4 M€ suuremmat verrattuna vuoden 2021 tasoon. 

Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen antoi kunnanhallituksessa 19.9.2022 katsauksen energiasäästöohjelman valmistelusta. Kunnanhallituksessa annettu tilannekatsaus ja säästötoimenpiteet on esitetty listan oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedokseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta antaa lausuntonaan energiansäästöohjelman toimenpiteistä seuraavaa:

Energiansäästöohjelman merkittävimmät toimenpiteet ja myös määrällisesti eniten toimenpiteitä kohdistuu rakennuksiin. Nämä toimenpiteet on tarkoituksenmukaista toteuttaa esityksen mukaisesti säästöjen saavuttamiseksi. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja raportoidaan erikseen sovittavalla tavalla.

Yleisiin alueisiin kohdistuvia toimenpiteitä ovat katuvalaistuksen ja ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen valaistuksen vähentäminen. Valiokunta esittää, että katuvalojen yösammutusta jatketaan nykyisellä toimintamallilla siten, että yösammutusaika on klo 22.30-05.30 välinen aika (joillakin uusilla alueilla LED-valot eivät sammu yöaikaan). Myös ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen valaistus jatkuu nykyisellään.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvointivaliokunnalta ja elinvoimavaliokunnalta pyydetään lausunto oheisesta Hollolan Tilapalvelu Oy:n valmistelemasta energiansäästötoimenpide -ohjelmasta. Kunnanhallitus hyväksyy toimenpideohjelman lausuntojen pohjalta kokouksessaan 17.10.2022 

Hyvinvointipalveluissa jo tällä hetkellä tilapalveluiden indikaattoritietoa ja järjestelmiä hyödyntäen pyritään löytämään ratkaisut sähkön ja vedenkulutuksen käytön tehostamiseen toimintayksiköissä.  Indikaattoritietoja on käsitelty yhteistyössä tilapalvelun kanssa hyvinvointipalveluiden esimiesten kokouksessa.  Vuoden 2023 talousarviossa tämä on myös yhtenä toimenpiteenä. 

Varhaiskasvatuksessa tulee huomioida lämpötilan mahdollisessa laskemisessa mm. OPH Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas, jonka mukaan lattiapintojen lämpötilan tulee olla riittävän korkea, ottaen huomioon, että toiminta tapahtuu suurelta osin lattiatasossa. Kiinteistöissä tulee huomioida lisäksi erilaiset lämmitysjärjestelmät. Lainsäädäntö ja viranomaisten ohjeet asettavat minimirajat joiden alittaminen käytön aikana voi johtaa valvontaviranomaisen toimenpiteisiin. 

Uimahallin vedenlämpötilan lasku tuo vuositasolla pienen säästön, mutta suurempi vaikutus vedenlämmittämisen kannalta olisi uimahallin aikaisempi sulkeminen ennen kesää ja myöhempi aukaiseminen kesätauon jälkeen. Uimahallin suihkutiloissa on käytössä neljä saunaa ja säästötoimenpiteen voisi olla siirtyminen kahteen saunaan tai saunojen lämpötilojen laskeminen. Jäähallin osalta energiatehokkain muutos on hallin käytön aloituksen myöhentäminen ja aikaisempi sulkeminen ennen kesää. Normitilanteessa jäädytys alkaa heinäkuun lopussa ja halli sulkeutuu huhtikuun puolessa välissä. 

Hyvinvointipalveluissa henkilökuntien kanssa käydään läpi arjen energiansäästöohjeet ja huolehditaan henkilökunnan ja oppilaiden kanssa yhdessä valojen sammuttamisista, vältetään turhia tuuletuksia tai lämpimän veden käyttöä. Koulurakennusten lämpötilojen lasku onnistuu, jos ne toteutetaan säädösten puitteissa. Elinkaarikoulujen osalta tämä on neuvoteltava vielä erikseen. Ilmanvaihdon pienentämisessä huomioitava terveysturvallisuuteen ja rakennusten tekniseen kuntoon vaikuttavat tekijät tarkasti.  Koulurakennusten ulkovalaistuksen vähentämisessä kohdalla on huomioitava ilkivallan riskin kasvaminen.  Koulurakennusten iltakäytön käyttöajan lyhentäminen vähentäisi tarvittaessa myös sähkönkulutusta. 

Sulkemisilla ja käyttöaikojen lyhentämisillä on vaikutus alueen toimijoille, jotka harjoittelevat ja harrastavat kunnan tiloissa. Toimenpiteiden vaikutusta toimijoihin tai mitä vaihtoehtoisia malleja esimerkiksi seurat pystyivät järjestämään harjoituskaudella on vaikea arvioida.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta antaa edellä mainitun lausunnon energiasäästötoimenpide-ohjelmasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvointi- ja elinvoimavaliokunnalta on pyydetty kannanotot "astetta alemmas" energiasäästötoimenpideohjelmaan. Kannanottojen ja erillisselvitysten pohjalta on päädytty laatimaan kokonaisehdotus,siten, että ennaltaehkäisy ja turvallisuus otetaan järjestelyissä huomioon. Näin liikunnan ja harrastustoiminnan puitteita pyritään ylläpitämään harrastajaystävällisinä ja ihmisten kokemaan turvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä ei tehdä tai tehdään vain rajatuin osin harkintaan perustuen. Energian käyttö kuntakonsernissa on vuodessa yhteensä 27924 MWh Toimenpiteiden kokonaisvaikutuksena tavoitellaan n. 2400 MWh eli jopa-15 % energiankulutuksen säästöjä jo toteutettujen, pitäaikaisten energiansäästötoimenpiteiden lisäksi.

Asiaan liittyvä valmistelumateriaali on tämän esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hollolan kunta ja Hollolan Tilapalvelu Oy ovat tehneet energiansäästötoimenpiteitä jatkuvan kehittämisen periaatteella pitkäjänteisesti. Tätä systemaattista toimintaa tulee edelleen jatkaa.

Hollolan kunta osallistuu ”astetta alemmas” kampanjaan, joka on voimassa käynnistyneen lämmityskauden ja jolla pyritään estämään valtakunnallinen energiapula, seuraavin toimenpitein, joiden tavoitteena on yhteensä n. 2400 MWh ja 15 % vuosisäästöt energiankäytössä:

 • Kiinteistöjen sisälämpötilan lasku 20,5- asteeseen (päiväkodit säädösten puitteissa), tavoite 1500 MWh säästö/vuosi
 • Uimahallin neljän saunan käyttöaikoja/lämpötiloja/toimintavolyymia supistetaan, tavoite 50 MWh säästö/vuosi
 • Uimahallin käyttöaikaa supistetaan joustavasti kohdentaen talviaikaan ja hiljaisimpiin käyttöaikoihin, tavoite 50 MWh säästö/vuosi.
 • Jäähallin käyttöaikaa lyhennetään päättämällä käyttökausi aikaisemmin, mikäli se sarjapelit huomioon ottaen ei aiheuta kohtuutonta ongelmaa (tavoite 200 MWh/vuosi)
 • Kausivalot  ja Torin, katujen ja joulukuusen jouluvalot laitetaan päälle  ennen joulunavaustapahtumaa. Valot sammutetaan 10.1.2023.
 • Vajaakäytöllä olevien rakennuksien ja varastotilojen toimintaa keskitetään muualle ja niiden lämpötilaa lasketaan ja ilmanvaihto minimoidaan. Purettavista rakennuksista katkaistaan lämmöt ja sähköt kokonaan.
 • Saattolämmitysten toiminta tarkistetaan ja säätöarvot optimoidaan, ei käytössä klo 8-10 ja 15-18.
 • Ilmanvaihdossa siirrytään jaksotukseen. Ilmanvaihdon jaksotuksessa huomioitava terveysturvallisuuteen ja rakennuksen tekniseen kuntoon vaikuttavat tekijät tarkasti.

Lisäksi tehdään lukuisia muita toimenpiteitä säätöjen ja huoltojen osalta, eri koneiden käyttöaikojen optimoinnin, vesivirtaamien säädön, älykkään lämmityksen ja ilmanvaihdon sekä energiatehokkuushankkeiden ja hankintojen toteuttamisen osalta. Loppukäyttäjiä tiedotetaan energiansäästöä edellyttävistä toimenpiteistä ja energiansäästöön kannustetaan. Aurinko- ja maalämpöenergiaratkaisujen toteuttamisen laajentamista selvitetään ja niiden toteutuksen käynnistämisestä tehdään tarvittavia esityksiä.

Uimahallin osalta hyvinvoinnin palvelualueen tulee laatia ja hyväksyä yksityiskohtainen toteutussuunnitelma, mikä otetaan käyttöön viimeistään marraskuun alusta. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli Heli Randell ja Kim Strömmer.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon vaaditaan oikaisua
 • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.