Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Perustelut

Kunnanhallitukselle kuuluu Kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta:
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.5.2024 §106 käsitellyt valtuustossa 22.4.2024 käsiteltiin asiat ja todennut ne lailliseksi ja päätti panna ne täytäntöön (päätösote esityslistan liitteenä).

Kuntalaki 97 §:

"Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Jos valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 §:ssä."

Hallintolaki 28 §:

Virkamies on esteellinen:

 1. jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;
 2. jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
 3. jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;
 4. jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
 5. jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
 6. jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai
 7. jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:

 1. virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;
 2. virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä
 3. virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.

Hallintolaki 29 §:

Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä.

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla.

Luottamushenkilön esteellisyyttä arvioidaan lainsäädännössä valtuutetun osalta suppeammin ja muiden toimielinten jäsenten osalta laajemmin.

Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen on tullut ilmi, että valtuuston kokouksessa päättämien § 4 Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavan tavoitteet sekä § 5 Kierrätysalueen osayleiskaava osalta, asian valmisteluun Elinvoimavaliokunnan kokouksessa 9.4.2024 asian käsittelyyn on osallistunut valiokunnan jäsen Minna Kauhanen, joka kuntalain mukaan on asiassa esteellinen. Lisäksi Kauhanen on osallistunut asian käsittelyyn valtuuston kokouksessa pykälän 5 osalta.

Näkemys esteellisyydestä valmistelun ja päätöksenteon osalta perustuu seuraavaan:

1.     Esteellisyyden arviointi, ratkaisu ja ilmoittaminen kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen (HallintoL 29.2 § ja KuntaL 52.5 §). Esteellisyys merkitsee sitä, ettei henkilö saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Asian käsittelyllä tarkoitetaan ratkaisun tekemisen ohella myös toimia, jotka välittömästi edeltävät asian ratkaisemista (asian esittely ja valmistelu). Esteellinen ei saa osallistua millään tavalla sellaisiin asian käsittelyyn liittyviin toimiin, jotka vaikuttavat tai voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän ratkaisun sisältöön.

Korkeimman hallinto-oikeuden linjausten mukaan, asian lainmukainen käsittely myöhemmässä vaiheessa ei poista asian aikaisemmassa vaiheessa tapahtunutta menettelyvirhettä.

2.     § 4 Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavan tavoitteet

Valtuutettu ja elinvoimavaliokunnan jäsen Minna Kauhanen omistaa osayleiskaava-alueella maata.

 • Kauhanen on ilmaissut esteellisyytensä valtuuston päätöksenteon yhteydessä, mutta osallistunut asian valmisteluun elinvoimavaliokunnan kokouksessa. Näin ollen Valtuuston päätös elinvoimavaliokunnan valmistelun osalta ei ole ollut lain mukaista ja asia tulee valmistella sekä tuoda päätöksentekoon uudelleen.

3.     § 5 Kierrätysalueen osayleiskaava

Valtuutettu ja elinvoimavaliokunnan jäsen Minna Kauhanen omistaa maata Kierrätysalueen osayleiskaavan välittömässä läheisyydessä.

 • Kauhanen on tuonut esille kyseisen kaavan olevan hänen elinkeinotoiminnalleen haitallinen. Tältä osin voidaan katsoa hänen olleen henkilökohtainen intressi päätettävässä asiassa.

Kauhanen on osallistunut asian käsittelyyn elinvoimavaliokunnan kokouksessa 9.4.2024. Valtuuston kokouksessa Kauhanen on kannattanut tehtyä muutosesitystä, jonka voidaan katsoa olleen hänen intressiensä mukainen. Kun muutosesitys ei tullut hyväksytyksi, Kauhanen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

 • Koska on ilmeistä, että Kauhasella on käsiteltyyn asiaan intressi, hänen olisi tullut ilmaista esteellisyytensä myös asian valmistelun osalta asianosaisena (Hallintolaki §11) ja intressijääviys (Hallintolain 28 §:n 1 momentin kohta 3). Mikäli katsottaisiin, että kaavakäsittelyn osalta Hallintolain mukaiset asianosaisjääviyden ja intressijääviyden tunnusmerkistöt eivät ristiriidattomasti täyttyisi, asiaa tulee tarkastella Yleislausekejääviyden perusteella. Henkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu muusta erityisestä syystä (hallintolaki 28.1 § kohta 7). Tämän esteellisyysperusteen soveltaminen edellyttää, että on olemassa ulkopuolisen havaittava syy puolueettomuuden vaarantumiseen. Syyn puolueettomuuden vaarantumiseen on oltava suunnilleen samanasteinen kuin erikseen säädetyissä esteellisyysperusteissa.

Näin ollen valtuuston kokouksessa päättämien § 4 Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavan tavoitteet sekä § 5 Kierrätysalueen osayleiskaava valmistelun ja § 5 osalta käsittelyn sekä päätöksenteon osalta ei ole ollut lain mukaista ja asia tulee valmistella sekä tuoda päätöksentekoon uudelleen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus korjaa itseoikaisuna 6.5.2024 §106 tekemäänsä päätöksen koskien valtuuston kokouksen 22.4.2024 päätösten täytäntöönpanoa ja tähän liittyen toteaa valtuuston 22.4.2024 päätökset § 4 Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavan tavoitteet sekä § 5 Kierrätysalueen osayleiskaava osalta  menettelyvirheiden perusteella lainvastaisiksi ja päättää lähettää kyseiset asiat uudelleen valmisteltavaksi elinvoimavaliokunnalle.

Valtuuston 22.4.2024 kokouksen muiden pykälien osalta, kunnanhallitus pitää voimassa 6.5.2024 tekemänsä päätöksen.

Samalla kunnanhallitus antaa ohjeeksi, että erityisesti laajavaikutteisten kaavojen yhteydessä, ennen kaava-asian käsittelyn avaamista, tulee käydä erikseen keskustelu kokoukseen osallistuvien esteellisyydestä kuntalain ja hallintolain edellyttämän esteettömyyden varmistamiseksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Puheenjohtaja totesin pykälän alussa Kati Pölösen liittyneen kokoukseen.

Tiedoksi

Elinvoimajohtaja, Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja, Valtuuston puheenjohtaja.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.