Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaavaehdotus, 20.5.2024 Kunnanhallitus

HOLDno-2023-725

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan tavoitteena on määritellä eri toimintojen sijoittuminen alueella, nykyisten rakennusten käyttötarkoitukset, katuverkko ja uudet rakennuspaikat huomioiden alueen sijoittuminen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Katuverkko ja liittymien sijainti suunnitellaan liikenneturvallisuus huomioiden.

Asemakaavan yhteydessä on laadittu rakennushistoriaselvitys vanhainkotirakennuksesta, lisäksi on laadittu arkeologinen selvitys, meluselvitys, kunnallisteknisiä selvityksiä ja erilaisia luontoselvityksiä.  

Kaksi vaihtoehtoista luonnosvaihtoehtoa olivat nähtävillä 20.10.-18.11.2022. Luonnosvaihtoehdot erosivat toisistaan Martinraitin ympäristöön esitettyjen ratkaisujen osalta. Vaihtoehdossa 1 alueelle osoitettiin viisi uutta omakotitonttia, jotka sijoittuivat Rantatien ja Martinraitin väliin sekä peltoaukean eteläreunalle. Vaihtoehdossa 2 peltoalue oli osoitettu kokonaan omakotiasutukselle, vaihtoehdossa oli 16 uutta omakotitonttia.

Luonnosvaiheessa saatu palaute piti maltillisempaa vaihtoehtoa 1 sopivampana maisemallisesti arvokkaalle ja kulttuuriympäristöarvoja omaavalle alueelle. Luonnosvaiheen palautetta ja johtopäätöksiä esiteltiin elinvoimavaliokunnalle 31.1.2023 ja linjattiin kaavaehdotuksen valmistelu vaihtoehdon 1 pohjalta. Tarkemman kunnallisteknisen suunnittelun perusteella selvisi vesihuoltoverkoston ja katujen toteuttamiskustannukset kalliiksi alueella, jossa tonttikysyntä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana vähäistä. 12.3.2024 elinvoimavaliokunnassa käydyn keskustelun päätteeksi päädyttiin kaavaehdotuksessa esittämään nykytilanne sekä yksi uusi yksityisen maille sijoittuva omakotitontti.

Asemakaavaehdotuksessa Vanhainkodin tontti esitetään joustavalla merkinnällä ALY-1, Asuin-, liike ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue. Martinraitin varteen sijoittuva asutus on osoitettu voimassa olevan tilanteen mukaisesti rivitalo- ja omakotiasutuksena (AO ja AR). Alueella toimivan yrityksen rakennuspaikka on kaavaehdotuksessa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden rakennuspaikka (TY-1). Rantatien ja Martinraitin risteyksen länsipuolelle on osoitettu yksi uusi omakotitontti (AO).

Asemakaavaehdotuksessa esitetään kolme suojeltavaa rakennusta, joiden suojelulliset arvot on todettu selvityksin. Vanhainkodin ja viereisen vanhan B-mielisairaalan (Nuorisokoti Jaloverso) rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti suojeltavia, sisätiloihin sallitaan muutoksia, kun muutokset eivät aiheuta julkisivumuutoksia. Vanha puimalarakennus suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana sekä kyläkuvan säilymisen kannalta tärkeänä rakennuksena. Rakennus on lisäksi lain suojaama lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikka (LSL 78 § ).

Alueen kulkuyhteydet noudattavat nykytilannetta. Vanhainkodin ja nuorisokoti Jaloverson liikenne hoidetaan rasiteoikeuksin Ehtootien kautta. Asemakaavassa esitetty Martinraitti noudattelee nykyistä sijaintiaan. Aittomäen pohjoisrinteellä olevalle omakotitontille on osoitettu kulkuyhteys Martinraitilta ajoyhteyttä pitkin.

Tiskallion alueella on runsaasti luontoarvoja ja alue on osoitettu asemakaavaehdotuksessa virkistysalueeksi, jolla on ympäristöarvoja (VL/s), Aittomäen metsät on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ympäristöarvoja (MY). Kaavoitettavalla alueella sijaitseva peltoaukea esitetään kaavaehdotuksessa maisemallisesti arvokkaaksi peltoaukeaksi (MA). Alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet on huomioitu asemakaavaehdotuksessa

Asemakaavaehdotukseen liittyy rakennustapaohjeet ja ympäristönhoito-ohjeet, jotka täydentävät kaavamääräyksiä alueen rakentamisen ja ympäristön hoidon osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville.

Päätös

Merk. asiantuntijana kokouksessa kuultiin kunnan hankekaavoittajaa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Elinvoimavaliokunta käsitteli kaavaehdotusta kokouksessaan 7.5.2024 ja esitti kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

Asemakaavan tavoitteena on määritellä eri toimintojen sijoittuminen alueella, nykyisten rakennusten käyttötarkoitukset, katuverkko ja uudet rakennuspaikat huomioiden alueen sijoittuminen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Katuverkko ja liittymien sijainti suunnitellaan liikenneturvallisuus huomioiden.

Asemakaavan yhteydessä on laadittu rakennushistoriaselvitys vanhainkotirakennuksesta, lisäksi on laadittu arkeologinen selvitys, meluselvitys, kunnallisteknisiä selvityksiä ja erilaisia luontoselvityksiä.  

Kaksi vaihtoehtoista luonnosvaihtoehtoa olivat nähtävillä 20.10.-18.11.2022. Luonnosvaihtoehdot erosivat toisistaan Martinraitin ympäristöön esitettyjen ratkaisujen osalta. Vaihtoehdossa 1 alueelle osoitettiin viisi uutta omakotitonttia, jotka sijoittuivat Rantatien ja Martinraitin väliin sekä peltoaukean eteläreunalle. Vaihtoehdossa 2 peltoalue oli osoitettu kokonaan omakotiasutukselle, vaihtoehdossa oli 16 uutta omakotitonttia.

Luonnosvaiheessa saatu palaute piti maltillisempaa vaihtoehtoa 1 sopivampana maisemallisesti arvokkaalle ja kulttuuriympäristöarvoja omaavalle alueelle. Luonnosvaiheen palautetta ja johtopäätöksiä esiteltiin elinvoimavaliokunnalle 31.1.2023 ja linjattiin kaavaehdotuksen valmistelu vaihtoehdon 1 pohjalta. Tarkemman kunnallisteknisen suunnittelun perusteella selvisi vesihuoltoverkoston ja katujen toteuttamiskustannukset kalliiksi alueella, jossa tonttikysyntä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana vähäistä. 12.3.2024 elinvoimavaliokunnassa käydyn keskustelun päätteeksi päädyttiin kaavaehdotuksessa esittämään nykytilanne sekä yksi uusi yksityisen maille sijoittuva omakotitontti.

Asemakaavaehdotuksessa Vanhainkodin tontti esitetään joustavalla merkinnällä ALY-1, Asuin-, liike ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue. Martinraitin varteen sijoittuva asutus on osoitettu voimassa olevan tilanteen mukaisesti rivitalo- ja omakotiasutuksena (AO ja AR). Alueella toimivan yrityksen rakennuspaikka on kaavaehdotuksessa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden rakennuspaikka (TY-1). Rantatien ja Martinraitin risteyksen länsipuolelle on osoitettu yksi uusi omakotitontti (AO).

Asemakaavaehdotuksessa esitetään kolme suojeltavaa rakennusta, joiden suojelulliset arvot on todettu selvityksin. Vanhainkodin ja viereisen vanhan B-mielisairaalan (Nuorisokoti Jaloverso) rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti suojeltavia, sisätiloihin sallitaan muutoksia, kun muutokset eivät aiheuta julkisivumuutoksia. Vanha puimalarakennus suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana sekä kyläkuvan säilymisen kannalta tärkeänä rakennuksena. Rakennus on lisäksi lain suojaama lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikka (LSL 78 § ).

Alueen kulkuyhteydet noudattavat nykytilannetta. Vanhainkodin ja nuorisokoti Jaloverson liikenne hoidetaan rasiteoikeuksin Ehtootien kautta. Asemakaavassa esitetty Martinraitti noudattelee nykyistä sijaintiaan. Aittomäen pohjoisrinteellä olevalle omakotitontille on osoitettu kulkuyhteys Martinraitilta ajoyhteyttä pitkin.

Tiskallion alueella on runsaasti luontoarvoja ja alue on osoitettu asemakaavaehdotuksessa virkistysalueeksi, jolla on ympäristöarvoja (VL/s), Aittomäen metsät on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ympäristöarvoja (MY). Kaavoitettavalla alueella sijaitseva peltoaukea esitetään kaavaehdotuksessa maisemallisesti arvokkaaksi peltoaukeaksi (MA). Alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet on huomioitu asemakaavaehdotuksessa

Asemakaavaehdotukseen liittyy rakennustapaohjeet ja ympäristönhoito-ohjeet, jotka täydentävät kaavamääräyksiä alueen rakentamisen ja ympäristön hoidon osalta.

Kaavaluonnoksen kunnanhallitukselle esittelee hankekaavoittaja Henna Kurosawa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaavaehdotuksen MRL 65§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Asiassa kuultavana oli hankekaavoittaja Henna Kurosawa.

Tiedoksi

Tiedoksi: hankekaavoittaja, suunnitteluavustaja, osalliset erillisen täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.