Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 LUT-yliopisto rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutustuki

HOLDno-2024-371

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

LUT-yliopiston on hakemassa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuuta. Tavoitteena on käynnistää Lahden kampuksella rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatin, maisterin ja tohtorin koulutukset syksyllä 2026. Tavoiteltu opiskelijamäärä Lahden kampuksella on 500–600 rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijaa 2030 luvun puoliväliin mennessä. LUT-yliopisto rakentaa myös noin 4 miljoonan euron laboratoriokokonaisuuden Lahden kampukselle koulutukseen ja tutkimukseen sekä palkkaa 30–50 uutta alan tutkijaa/opettajaa.

Koulutusohjelman käynnistäminen vaatii merkittävää rahoitusta, koska ministeriö ei rahoita uusia koulutusavauksia. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen käynnistämiseen LUT-yliopisto ensimmäiseen 5 vuoteen noin 15 miljoonaa euroa rahoitusta yliopiston ulkopuolelta. Yliopisto osin rahoittaa itse uutta koulutusvastuuta, mutta näin suurta investointia ei voi tehdä pelkästään yliopiston rahalla vaarantamatta yliopiston muuta tutkimus- ja koulutustoimintaa.

Kokouksessa asiaa esitteleee Janne Hokkanen, LUT-yliopisto.

Asiaa esitellään myös valtuuston 15.5.2024 pidettävässä valtuustoseminaarissa ja yhteistyötä koskeva mahdollinen päätös tehdään kunnahalituksessa valtuustoseminaarin jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkistee asian tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 20.5.2024.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 20.5.2024.

Merk. Asiantuntijakuultavana oli Janne Hokkanen, strategiajohtaja LUT Yliopisto.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kokouksessaan 6.5.2024, kunnanhallitus jätti pöydälle LUT-​yliopiston rahoitushakemuksen koskien yliopiston tavoitetta käynnistää Lahden kampuksella rakennus-​ ja yhdyskuntatekniikan kandidaatin,​ maisterin ja tohtorin koulutukset syksyllä 2026. 

Yliopiston rahoitusesitys on 1,5-2,5 euroa/asukas viiden vuoden aikana. Aihe oli esillä myös valtuuston talousseminaarissa 15.5.2024.

LUT-yliopiston tavoitteet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaatin, maisterin ja tohtorin koulutusohjelman käynnistämisestä ovat vaikutuksiltaan mittavia ja toteutuessaan vakiinnuttavat LUT-yliopiston asemaa Lahdessa merkittävin osin. Yliopistokampukset ovat historian valossa generoineet elinvoimaa ympärilleen laajamittaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että Hollolan kunta lahjoittaa LUT-yliopistolle vuosittain vuosina 2025-2029 yhteensä 250 000 euroa (50 000 euroa vuodessa viiden vuoden ajana tai mikäli tilinpäätös 2024 sen mahdollistaa, kertarahoituksena vuoden 2025 alussa) rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen käynnistämiseen Lahden kampuksella.

Lahjoituksen edellytyksenä on, että Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää LUT-yliopistolle rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

 LUT-yliopisto, Päijät-Hämeen kunnat Päijät-Hämeen liitto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.