Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2024

HOLDno-2024-308

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Kneckt, hallintolakimies, katja.kneckt@hollola.fi

Perustelut

Vuonna 2006 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan Hollolassa 15. - 16.10.2024 ja kutsunnat toimitetaan Heinsuon koululla, Terveystie 10, Hollola

Asevelvollisuuslaki määrää, että kutsuntalautakuntaan kuuluu sotilasjäsenten lisäksi yksi jäsen kunnasta, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee. Lautakunnan jäseniä nimetessä toivotaan, että edustajalla olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä tai etsivän nuorisotyön tekijä). Lisäksi hänelle pyydetään valitsemaan kaksi varajäsentä. Jäsenen  ja varajäsenten valintaa tehtäessä pyydetään ottamaan huomioon myös mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Puolustusvoimilta saadun tiedon mukaan, jos kutsuntalautakunnassa tarkastettavien asevelvollisten lukumäärä sitä edellyttää, voidaan kutsunnan toimittamista varten asettaa kaksi kutsuntalautakuntaa. Tänä vuonna kaksi lautakuntaa toimii: Riihimäellä 24. - 25. 9. 2024, Hollolassa 15. - 16. 10. 2024, Hämeenlinnassa 29. 10. -31. 10. 2024, Janakkalassa 5. 11. 2024, Lahdessa 11. -15. 11. 2024. Hollolan kuntaa pyydetään nimeämään kaksi kunnan edustajaa sekä heille riittävä määrä varamiehiä. Kunnan / kaupungin kutsuntalautakunnan jäsenelle maksetaan valtion matkustussäännössä mainitun päivärahan suuruinen palkkio ja korvataan matkustamiskustannukset (Asevelvollisuuslaki 24 §).

Hämeen aluetoimisto toivoo, että lautakunnassa toimivan edustajan lisäksi kutsuntatilaisuuteen osallistuisi edustaja myös kunnan johdosta (kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja).

Kunnan edustajalle maksetaan toimituspalkkio ja matkakustannukset.

Kutsuntatilaisuuden pituudesta johtuen kunta on tarjonnut aiempina vuosina kutsuntakahvit ja lounaan kutsunnanalaisille. Kustannuksista vastaa kunta.

Kunnanhallitus valitsi 8.5.2023 kutsuntalautakuntaan vuodelle 2023 edustajaksi Toni Vehmola, sekä hänelle varaedustajiksi Kristian Saarnio ja Aki Markkola.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaansa ja molemmille kaksi varaedustajaa kutsuntalautakuntiin vuodeksi 2024.

Valtuuston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja osallistuvat erikseen sovittavalla tavalla kunkin päivän avaustilaisuuteen.

Kutsuntoihin osallistuville tarjotaan lounasmahdollisuus Heinsuon koulun ruokalassa klo 10.30-12.30. Ruokailukustannukset n. 500 euroa (perusateriahinta 4,61 e 0 alv) katetaan kunnanhallituksen käyttömenoista. Käytännön järjestelyistä vastaa ja sopii kunnan elinvoiman palvelualue/palvelupäällikkö.

Edustajien tulee hakea tehtävään perustuvia korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus, käsitellessään kutsuntalautakunnna jäsenten nimeämistä kokouksessaan 6.5.2024, päätti jättää asian pöydälle.

Puolustusvoimilta saadun tiedon mukaan, kutsuntalautakunnassa tarkastettavien asevelvollisten lukumäärä edellyttää, että kutsunnan toimittamista varten asetetaan Hollolassa kaksi kutsuntalautakuntaa 15. - 16. 10. 2024. Hollolan kuntaa pyydetään nimeämään kaksi kunnan edustajaa sekä heille yhteensä neljä varaedustajaa. Kunnan / kaupungin kutsuntalautakunnan jäsenelle maksetaan valtion matkustussäännössä mainitun päivärahan suuruinen palkkio ja korvataan matkustamiskustannukset (Asevelvollisuuslaki 24 §).

Hämeen aluetoimisto toivoo, että lautakunnassa toimivan edustajan lisäksi kutsuntatilaisuuteen osallistuisi edustaja myös kunnan johdosta (kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja). Kunnan edustajalle maksetaan toimituspalkkio ja matkakustannukset. Edustajien tulee hakea tehtävään perustuvia korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Kutsuntatilaisuuden pituudesta johtuen kunta on tarjonnut aiempina vuosina kutsuntakahvit ja lounaan kutsunnanalaisille. Kustannuksista vastaa kunta.

Kunnanhallitus valitsi 8.5.2023 kutsuntalautakuntaan vuodelle 2023 edustajaksi Toni Vehmola, sekä hänelle varaedustajiksi Kristian Saarnio ja Aki Markkola.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaansa ja yhteensä neljä varaedustajaa kutsuntalautakuntiin vuodeksi 2024. 

Valtuuston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja osallistuvat erikseen sovittavalla tavalla kunkin päivän avaustilaisuuteen.

Kutsuntoihin osallistuville tarjotaan lounasmahdollisuus Heinsuon koulun ruokalassa klo 10.30-12.30. Ruokailukustannukset n. 500 euroa (perusateriahinta 4,61 e 0 alv) katetaan kunnanhallituksen käyttömenoista. Käytännön järjestelyistä vastaa ja sopii kunnan elinvoiman palvelualue/palvelupäällikkö.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Kunnanhallitus valitsi kahteen kutsuntalautakuntaan edustajat seuraavasti:

Lautakunta 1: edustajaksi Toni Vehmola ja varaedustajiksi Heidi Hakanen sekä Jarkko Niemi

Lautakunta 2: edustajaksi Ilpo Markkola ja varaedustajiksi Aki Markkola sekä Petri Palo.

Tiedoksi

Tiedoksi: Valitut edustajat, Hämeen aluetoimisto, WebLumu, Palvelupäällikkö, Palvelualueen esimies/Koulurinteen aluekeittiö.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.