Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Muutoksia vuoden 2022 talousarvioon

HOLDno-2022-426

Valmistelija

 • Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 15.11.2021 § 81 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa.

Tuloslaskelmaosan osalta tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat vahvistumaan merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta. 
Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa arvioitua enemmän, kiinteistöveroa  200 000 euroa enemmän ja yhteisöveroa  1 800 000 euroa enemmän.
Valtionosuuksian arvioidaan kertyvän 1 200 000 euroa arvioitua enemmän.
Osinkotuottoja arvioidaan kertyvän 500 000 euroa arvioitua enemmän johtuen pääosin PHP:n merkittävistä osingoista.

Edellämainittujen muutosten myötä talousarvion vuosikate vahvistuu 4,2 milj. euroa.

Investointiosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:

Talonrakennushankkeisiin, korvaus- ja uusinvestointeihin esitetään 5,3 milj. euron lisämääräraha Pelastusaseman hankintaan.

Rahoitusosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Pitkäaikaisten lainojen lisäystä vähennetään 10,8 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnahallitus ehdottaa valtuustolle, että:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa:

 • Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 1 000 000 euroa
 • Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 200 000 euroa
 • Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 1 800 000 euroa
 • Valtionosuuksia lisätään 1 200 000 euroa
 • Rahoitustuotot ja -kulut, nettoarviota vähennetään 500 000 euroa

Investointiosa

Talonrakennus, uusinvestoinnit, nettomäärärahaa lisätään 5 300 000 euroa.

Rahoitusosa

Pitkäaikaisten lainojen nettoarviota vähennetään 10 800 000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

talouspäällikkö, palvelualuejohtajat, talouspalvelut@hollola.fi, tarkastustoim

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.