Ympäristöterveyslautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ympäristöterveydenhuolto, vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma, 2. käsittely

HOLDno-2023-703

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2027 talousuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi, toiminnan kuvauksen, palvelujen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ja palvelusuunnitelman vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat Hollolan kunnan strategisiin tavoitteisiin sekä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa määritettyihin valvonnan tavoitteisiin. 

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä yksi (1) olevassa talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2025-2027. Ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2024 eikä suunnitelmavuosille.

Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu ja ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon toimintatuotot ja toimintakulut. Hallinnon menot on jaettu toimintakulujen suhteessa eläinlääkinnän ja terveydensuojelun vastuualueelle ja hallinnon välilliset kulut katetaan kokonaan näiden kahden vastuualueen omalla laskutuksella. Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa. Ympäristöterveydenhuollon palveluhinnasto on talousarvioehdotuksen liitteenä. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan seitsemän mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio -ja taloussuunnitelmaesityksen. Ennen kunnanhallitukselle tehtävää esitystä sopimuskunnille varataan mahdollisuus määräajassa antaa kommentinsa ympäristöterveydenhuollon talousarvioehdotuksesta.

Liite 1: Ympäristöterveydenhuollon talousarvio -ja taloussuunnitelma

Liite 2: Palveluhinnasto

Liite 3: Kuntakohtaiset suorite-ennusteet

Ehdotus

Esittelijä

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta lähettää liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 sopimuskuntiin lausunnolle. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee talousarvion kokouksessaan 17.10.2023 ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle. Talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2024 ja suunnitelmavuosina. Kuntien kannanotot talousarvioehdotukseen pyydetään toimittamaan 6.10.2023 mennessä Hollolan kunnan kirjaamoon.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. 

Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt 13.9.2023 seudullisen ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja lähettänyt sen lausunnolle sopimuskuntiin. Lausunnot esityksestä saatiin 12.10. mennessä Hartolan, Iitin ja Kärkölän kunnista. Sopimuskuntien lausunnoissa ei tuotu esille muutostarpeita lausunnolla olleeseen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Sopimuskuntien lausunnot ovat liitteenä.

Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta

  1. hyväksyy osaltaan ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman.
  2. päättää esittää Hollolan kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: sopimuskunnat, hallinto- ja talousjohtaja, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.