Ympäristöterveyslautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Terveydensuojelun valmistunut projekti

HOLDno-2023-715

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan vuodelle 2023 kirjatuista projekteista on valmistunut kaksi. Näistä toinen tukee terveydensuojelulain mukaista valvontaan ja toinen tupakkalain valvontaa.

Hellehaittojen torjunnan valvontaprojekti sosiaalialan kohteissa

Ilmastonmuutoksen myötä myös Suomessa helteet ovat lisääntyneet ja pitkien hellejaksojen määrä on selvästi lisääntynyt. Ilmatieteenlaitos määrittää helteeksi yli + 25 celsiusasteen lämpötilan. Hellejaksoista puhutaan, kun päivän ylin lämpötila nousee useina päivinä peräkkäin yli 25 asteen. 

Kuuma sää on terveysriski etenkin iäkkäille, pitkäaikaissairauksista kärsiville, pienille lapsille ja raskaana oleville naisille. Väestön ikääntyminen lisää kuuman sään aiheuttamien terveysriskien todennäköisyyttä. Helteiden terveyshaitat ilmenevät jo samana päivänä tai muutaman päivän viiveellä. Jo yksittäinen hellepäivä lisää terveyshaittoja ja hellejakson pitkittyessä terveyshaitat lisääntyvät voimakkaasti. Helteistä aiheutuu noin 200 kuolemaa vuosittain. (Kollanus & Lanki 2021, 9.) 

Valtakunnallisessa ympäristöterveydenhuollonvalvontasuunnitelmassa tehostetun palveluasumisen yksiköiden hellehaittoihin varautumisen valvonta on yksi painopisteistä vuosina 2023-2024. Aiempina vuosina näiden kohteiden säännöllisessä valvonnassa on havaittu paljon puutteita muun muassa hellehaittoihin varautumisessa. Nykytilanteen selvittämiseksi ja toimijoiden ohjaamiseksi hellehaittoihin varautumisessa suunniteltiin säännöllistä valvontaa tukeva projekti. Projektin toteutti alan opiskelija, jolla on myös työkokemusta hoivatyöstä.

Kesäkuukausiin ajoittuneessa projektissa tehtiin kaikille alan 52 kohteelle ennakkokysely hellehaittoihin varautumisesta ja kyselyn perusteella 21 kohteeseen tehtiin tarkastus. Tarkastusten havaintojen perusteella 9 kohteeseen ja 23 tilaan tehtiin pidempikestoinen olosuhdemittaus. Mittausjaksoille ei kuitenkaan sattunut pidempikestoista hellejaksoa, joka olisi tulosten arvioinnin perusteella muuttanut sisäolosuhteita merkittävästi useissa kohteessa. 

Tulosten perusteella hoivayksiköiden helteisiin varautumisessa on edelleen parannettavaa, vaikka ennakkokyselyn mukaan suurimmalla osalla yksiköistä oli varautumissuunnitelma helteiden varalle. Selkeät yksikkökohtaiset suunnitelmat kuitenkin puuttuvat. Yhden ongelman asiassa muodostavat toiminnanharjoittajan ja kiinteistön omistajan tai kiinteistöhuollon eriävät mielipiteet asiassa. Positiivisena asiana tarkastuksilla havaittiin, että yksiköissä oli puututtu aikaisempina kesinä havaittuihin lämpötilaongelmiin.

Viestintä oli projektin yksi keskeisiä tavoitteita. Projektissa alan toimijoille tehtiin lyhyitä ohjejulkaisuja hellehaittoihin varautumisesta ja ennakoivista toimenpiteistä. Projektin edetessä tehtiin myös kaksi julkaisua sosiaaliseen mediaan ja projektin päätyttyä tuloksista tehtiin mediajulkaisu. Toimijoille järjestettiin elokuun lopussa myös webinaari, jossa tarjottiin moniammatillista tietoa mahdollisuuksista ja toimenpiteistä hellehaittoihin varautumiseen. Projektin esittely ja yhteenveto julkaistaan toimialan valtakunnallisessa ammattilehdessä lokakuussa. Aiheesta julkaistaan uutinen toimijoille suunnatussa ympäristöterveyden uutiskirjeessä.

Leikkikenttien savuttomuus

Viimeisimmän tupakkalain muutoksen myötä yleiset uimarannat ja leikkikentät on määrätty savuttomiksi alueiksi. Terveydensuojelussa uimarantoja koskevat savuttomuuden vaatimukset tiedotettiin ja valvottiin projektiluonteisesti kesällä 2022. Leikkikenttien osalta valvontasuunnitelmaan kirjattiin painopisteenä ja projektina vastaavat toimenpiteet kesälle 2023. 

Projektista laadittiin suunnitelma, jonka mukaisesti leikkikenttien ylläpitäjiä selvitettiin laajasti ja heihin oltiin yhteydessä alkuvuoden aikana ja tiedotettiin toimenpiteistä, joita tupakkalain muutos edellyttää yleisillä leikkikentillä tekemään. Selvitystyö on ollut aikaa vievää, koska leikkikentät eivät ole enää terveydensuojelun valvontarekisterissä ja niitä on kunnissa paljon, kaikkiaan 114.

Toimijoihin oltiin uudelleen yhteydessä kesällä ja tässä yhteydessä varmistettiin, että vaadittavat toimenpiteet on tehty tai työnalla. Leikkikenttiä tarkastettiin kaikissa toimialueen kunnissa pistokokein ja varmistettiin mm. kieltokylttien oikea sijoittelu. Selvitysten perusteella lähtötilanteessa tupakkalain mukaiset opasteet ja toimenpiteet oli tehty noin puolella alueen leikkikentistä. Kesällä kenttien ylläpitäjille tehdyn kyselyn ja tehtyjen seurantatarkastusten perusteella kaikki alueen leikkikentät täyttivät tupakkalain vaatimukset, mutta erityisesti kieltokylttien sijoittelusta annettiin vielä lisäohjausta.

Projektista on tehty julkaisu sosiaalisessa mediassa. Lisäksi projektista tehdään uutinen toimijoille suunnattuun uutiskirjeeseen. 

Ehdotus

Esittelijä

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta merkistsee projektiraportit tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Sanna Kousa, terveydensuojeluinsinööri, sanna.kousa@hollola.fi

Perustelut

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaan vuodelle 2023 kirjattu elintarvikevalvonnan gluteeniprojekti on valmistunut. Projektin tavoitteena oli selvittää, ovatko ravintoloissa gluteenittomina myytävät pizzat todellisuudessa gluteenittomia. 

Gluteenittomien pizzojen valmistus on yleistä ravintoloissa. Valmistaminen tapahtuu yleensä samoissa tiloissa gluteenia sisältävien tuotteiden kanssa, joten gluteenikontaminaation välttäminen edellyttää tarkkuutta ja hyvää hygieniaa raaka-aineiden varastoinnissa ja tuotteiden valmistuksessa. Asiakkaalle tuotteen sisältämä gluteeni ei ole aistinvaraisesti havaittavissa, vaan asiakkaan on pystyttävä luottamaan siihen, että hänen tilaamansa tuote on gluteeniton. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 828/2014 on asetettu raja-arvo gluteenittomana markkinoitavan elintarvikkeen gluteenipitoisuudelle. 

Projektissa otettiin näytteeksi pizzoja, joiden gluteenipitoisuus tutkittiin Metropolilab-laboratoriossa. Pizzat tilattiin puhelimitse asiakkaan tavoin ilmoittamatta, että kyseessä on elintarvikevalvonnan näytteenotto. 

Näytteitä otettiin 21 kpl. Tutkituista näytteistä 15 kpl oli vaatimustenmukaisia. Täysin gluteenittomia oli kuitenkin vain viisi näytettä. Gluteenipitoisuuden raja-arvo ylittyi kuudessa näytteessä, eikä kyseisiä pizzoja olisi saanut markkinoida gluteenittomina. Raja-arvon ylittäneistä ravintoloista kolme ilmoitti lopettavansa kokonaan gluteenittomien pizzojen valmistamisen. Kolme ravintolaa halusi korjata toimintatapojaan ja varmistaa pizzojen gluteenittomuuden uusintanäytteenotolla. Kaikki uusintanäytteet olivat laboratoriotutkimuksen perusteella gluteenittomia. 

Näytteenoton yhteydessä tarkastettiin gluteenittomien pizzojen valmistustavat ja sekä gluteenittomien raaka-aineiden säilyttäminen. Tarkastuksissa havaittiin useiden ravintoloiden toimintatavoissa sellaisia puutteita, jotka voivat johtaa gluteenikontaminaatioon. Projektin tulokset osoittavat, että elintarvikevalvonnan tarkastuksissa on tarpeen jatkossakin tarkastaan gluteenittomien tuotteiden valmistustavat ja antaa ohjeistusta oikeista toimintatavoista. Toimijoilta edellytetään tuotteiden gluteenipitoisuuden laboratoriotutkimusta, mikäli toimintatavoissa havaitaan puutteita. 

Projektin päätyttyä tehtiin mediatiedot ja uutinen elintarvikealan toimijoille suunnattuun uutiskirjeeseen. 

Projektitulosten perusteella elintarvikevalvonnan tarkastuksissa painotetaan vuonna 2024 gluteenittomuuden varmistamista kotileipomoiden ja kahviloiden toiminnassa. Toimijoille annetaan ohjausta ja kerrotaan mahdollisuudesta omavalvontanäytteenottoon tuotteiden gluteenipitoisuuden selvittämiseksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee projektiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.