Ympäristöterveyslautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristöterveyslautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun lähettäminen ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 1.9.2022-31.5.2025

HOLDno-2022-369

Valmistelija

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön X luvussa säädetään kokousmenettelystä: ”Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheen­johtaja katsoo kokouk­sen tarpeelli­seksi tai enemmis­tö toimielimen jäsenistä tekee puheen­johtajal­le esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.”

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa pu­heenjoh­taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh­taja. Kokouskutsussa on ilmoitet­tava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Kuntalain 98 §:n mukaan asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Tiedonhallintajärjestelmä CaseM:ssa on mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely.

Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvolli­suus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön mukaan ympäristöterveyssuojelulautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Keväästä 2020 lähtien kokoukset on järjestetty ns. hybridikokouksina, jolloin fyysisesti paikan päällä valtuustosalissa (= Hollola-Sali) ovat olleet: toimielimen puheenjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä sekä ne toimielimen jäsenet, jotka ovat halunneet olla paikalla fyysisesti. Lisäksi paikalla on ollut kokousteknisistä järjestelyistä huolehtivat sihteerit ja it-asiantuntija. Hybridikokouksissa paikan päällä ovat myös pöytäkirjantarkastajat. Hybridikokoukset vievät merkittävästi resursseja hallintopalvelujen osalta. Tästä näkökulmasta fyysiset kokoukset, kun ne turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ovat mahdollisia, olisivat toivottuja, myös päätöksenteon vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta päättää:

 • Ympäristöterveyslautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouk­siinsa pääsääntöisesti Hollolan kunnan virastota­lon kokoushuoneessa tiistaipäivinä alkaen kello 17.00.
 • Kutsu sekä esityslista ympäristöterveyslautakunnan kokoukseen jaetaan CaseM-tiedonhallintajärjestelmä jä­senille ja varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, viimeis­tään kolme päivää ennen kokousta, kun kokouspäivää ei lasketa. Ympäristöterveyslautakunnan esityslistat liitteineen julkaistaan myös Hollolan kunnan kotisivuilla internetissä lukuun ottamatta ei-julkisia ja salassa pidettäviä asioita.
 • Ympärisöterveyslautakunnan asiat käsitellään toistaiseksi kaikki varsinaisessa kokouksessa paikan päällä tai sähköisenä kokouksena. Sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta päätetään tarvittaessa erikseen.
 • Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja pidetään näh­tävänä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
 • Ympäristöterveyslautakunnan kokousaikaa ja pöytäkirjan nähtävänä pitoa koskeva ilmoitus julkaistaan kunnan kotisivuilla internetissä.
 • Ympäristöterveyslautakunnan syksyn 2022 kokouspäivät ovat 13.9., 19.10. ja 13.12.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.