Ympäristöterveyslautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

HOLDno-2022-303

Valmistelija

  • Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi
  • Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Valmistelija Silja Mäkelä, ympäristöterveyskeskuksen toimialajohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, silja.makela@phhyky.fi

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus on antanut ohjeet vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, palvelujen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ja palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat Hollolan kunnan strategisiin tavoitteisiin sekä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa määritettyihin valvonnan tavoitteisiin.

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä yksi olevassa talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2024-2026. Ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2023 eikä suunnitelmavuosille.  

Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon toimintatuotot ja toimintakulut. Hallinnon menot on jaettu toimintakulujen suhteessa eläinlääkinnän ja terveydensuojelun vastuualueille ja hallinnon välilliset kulut katetaan kokonaan näiden kahden vastuualueen omalla laskutuksella.  

Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa.  Ympäristöterveydenhuollon palveluhinnasto on talousarvioehdotuksen liitteenä. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan seitsemän mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Ennen kunnanhallitukselle tehtävää esitystä sopimuskunnille varataan mahdollisuus määräajassa antaa kommenttinsa ympäristöterveydenhuollon talousarvioehdotuksesta.

Liite 1: Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Liite 2: Palveluhinnasto

Liite 3: Kuntakohtaiset suorite-ennusteet

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta lähettää liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2026 sopimuskuntiin lausunnolle. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee talousarvon kokouksessaan 19.10.2022 ja esittää sen hyväksyttäväksi Hollolan kunnanhallitukselle. Talousarvioehdotuksessa on esitetty arviot kuntien maksuosuuksista vuonna 2023 ja suunnitelmavuosina. Kuntien kannanotot talousarvioehdotukseen pyydetään toimittamaan 7.10.2022 mennessä Hollolan kunnan kirjaamoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat 

  • talouspäällikkö Piia Paasiranta
  • toimialajohtaja Silja Mäkelä, Ympäristöterveyskeskus.

Tiedoksi

sopimuskunnat, hallinto- ja talousjohtaja, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.