Ympäristöterveyslautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Seudulliseen ympäristöterveydenhuoltoon perustettava terveydensuojeluinsinöörin virka

HOLDno-2022-395

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Valmistelija Silja Mäkelä, ympäristöterveyskeskuksen toimialajohtaja/Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, silja.makela@phhyky.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskuksessa on yksi terveydensuojeluinsinöörin virka täytetty tilapäisesti vakituisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle. Virkaa ei heti sen vapauduttua täytetty vakinaisesti, koska eri vaihtoehtoja ympäristöterveydenhuollon järjestämiselle Päijät-Hämeessä selvitettiin ja maakunnallisen organisaation syntyessä olisi mahdollisesti tehty resurssitarkastelua. Kun ympäristöterveydenhuolto vuoden 2023 alussa siirtyy Hollolan kunnan organisaatioon, on viran täyttäminen ajankohtaista. Virkaa tällä hetkellä hoitavalla viranhaltijalla on virkamääräys 31.12.2022 saakka. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ei voi avata vuoden 2023 puolella täytettävää virkaa. Viran täytössä voidaan menetellä siten, että Hollolan kunnanhallitus perustaa terveydensuojeluinsinöörin viran ja virka täytetään 1.1.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ympäristöterveyskeskukseen taseyksikköön perustetaan terveydensuojeluinsinöörin virka, joka täytetään 1.1.2023 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli toimialajohtaja Silja Mäkelä, Ympäristöterveyskeskus.

Tiedoksi

valmistelija, palvelussuhdeasiat@hollola.fi, hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.