Tarkastuslautakunta, kokous 12.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Sidonnaisuudet

HOLDno-2021-495

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Pasanen, Pasi.Pasanen@hollola.fi

Tarkastuslautakunta

  1.  merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
  2. saattaa päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja –rekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta pyytää kirjaamoa toimittamaan valtuutetuille ohjeistuksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Tiedoksi

Tiedoksi: kunnanhallitus, kirjaamo/WebLumu

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.