Tarkastuslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Tarkastuslautakunta vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

HOLDno-2023-703

Valmistelija

  • Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
  • Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille 2025-2027, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Tarkastuslautakunnalle on valmisteltu liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027.
Lautakunta käsittelee ja täydentää pohjaesitystä  kokouksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027 ja valtuuttaa talouspäällikön tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös

Hyväksyttiin talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 tarkastuslautakunnan osalta.

Tiedoksi

Tiedoksi: hallinto-ja talousjohtaja, talouspalvelut, hallintolakimies

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.