Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Valtuustoaloite - Lukioselvityksen laatiminen

HOLDno-2023-367

Valmistelija

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Hollolan perussuomalaisten Valtuustoryhmä on 24.4.2023 tehnyt valtuustoaloitteen; 

“Toisen asteen koulutus on muuttunut maksuttomaksi v. 2005 syntyneille ja sitä nuoremmille. Nykytilanne on se, että Hollolan nuoret menevät opiskelemaan toiselle asteelle toiselle paikkakunnalle. Meiltä poistuu joka päivä suuri joukko 15-18 vuotiaita nuoria opiskelemaan muualle, lähinnä Lahteen. Suurena haasteena koetaan se, että kulkeminen on hankalaa Hollolan kyliltä Lahden lukioihin. Joukkoliikennettä ei ole tai joudutaan tekemään useita vaihtoja koulumatkan aikana. Tämä vaikuttaa myös nuorten perheisiin mm. sillä, että on jouduttu muuttamaan pois kyliltä Lahteen kouluun kulkemisen helpottamiseksi. Tämä vaikuttaa myös siihen, missä kaikki, ei pelkästään kylien, Hollolan nuoret viettävät vapaa-aikansa ja harrastuksensa. Hollolan nuorisovaltuusto on lukioasiaa pohtinut ja ideoinut erilaisia vaihtoehtoja talven aikana, ja 15.2.2023 Nuvan pöytäkirjaan onkin kirjattu "Päätettiin kartoittaa Hollolan yläkoululaisten kiinnostusta Hollolan lukioon, ja jätettiin nuorisovaltuuston kanta hautumaan." Hollolan oman lukion tarpeellisuutta pohtiessa on erityisen tärkeää kartoittaa tilannetta myös nuorilta itseltään. Salpakankaan tuttuus ja turvallisuus ja keskustan kehittäminenkin nuorisotiloineen ja palveluineen ovat vahvoja positiivisia signaaleja meidän nuorille. Mutta miten saadaan vielä vahvemmin pidettyä meidän nuoret täällä Hollolassa?  Valtuustoaloite on: Selvitetään Hollolan oman lukion perustamiseen liittyvät mahdollisuudet ja vaikuttavuudet laajasti peilaten Hollolan kuntastrategian arvoihin ja visioihin. Nuorisovaltuuston kanta tulee huomioida selvitysvaiheessa.” 

Hollolan kunnanvaltuusto päätöksellään 26.6.2013 § 62 lakkautti lukiotoiminnan 1.8.2014, joka oli osa kunnan talouden sopeuttamisohjelmaa. Samana vuonna myös luovuttiin lukiokoulutuksen järjestämisluvasta. Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa. Koulutuksen järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnallinen tai alueellinen koulutustarve ja koulutustarjonta ja että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetushallitus määrää lukio-opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä opetussuunnitelman perusteissa.Oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin omassa oppilaitoksessaan sekä koulutuksen järjestäjän muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Oppimäärän mukainen opetus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan.

Valtuustoaloitteeseen liittyen hyvinvointipalveluiden osallisuuskoordinaattori on toteuttanut 4.10.2023 Nuorisovaltuuston kanssa SWOT-analyysin lukio -asiasta (liite) . Tämän lisäksi Hollolan perusopetuksen 9. -luokkalaisille on valmistelu kyselypohja liittyen nuorten jatko-opintoihin. Kyselyn jälkeen Hyvinvoinnin palvelualueella tehtäisiin suppea ennakkovaikutusten arviointi, jossa vertailukohteena olisi nykyinen tilanne sekä kunnassa sijaitseva oma yksikkö.Evauksessa otettaisiin esimerkiksi  kantaa kiinteistö-, henkilöstö- ja kustannusvaikutuksiin. 9.-luokkalaisten kyselyn tulokset ja ennakkovaikutusten arviointi tuotaisiin sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle tiedoksi niiden valmistumisten jälkeen.

Tänä vuonna Hollolalaisista nuorista lukion aloitti 102 oppilasta ja ammatillisiin opintoihin sijoittui 115 oppilasta Päijät-Hämeen alueella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä valtuustoaloitteen sitten, että Hollolan kunnan 9.-luokkalaisille tehdään kysely liittyen heidän jatko-opintoihinsa. Lisäksi kyselyn jälkeen asiasta tehdään ennakkovaikuten arviointi, jossa arvioidaan oman lukion perustamiseen ja nykyiseen malliin liittyviä kysymyksiä.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi ja lähettää aloitteen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, aluerehtorit, hyvinvoinnin palvelualueen suunnittelija, osallisuuskoordinaattori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.