Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Peruskoulujen työsuunnitelmat 2023-2024

HOLDno-2023-646

Valmistelija

  • Sanna Plit-Rehula, perusopetuksen rehtori, sanna.plit-rehula@hollola.fi
  • Hanna Rapatti, erityisopetuksen rehtori, hanna.rapatti@hollola.fi
  • Anssi Vidman, perusopetuksen rehtori, anssi.vidman@hollola.fi

Perustelut

Perusopetuksen koulujen lukuvuosittaisen työn järjestämistä varten on sivistys- ja hyvinvointijohtaja hyväksynyt opetussuunnitelmaan perustuvat suunnitelmat lukuvuodelle 2023 - 2024. Lukuvuosisuunnitelmat tuodaan sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle vielä hallintosäännön mukaisesti päätettäväksi.

Perusopetusasetuksen mukaisesti suunnitelmien tulee sisältää määräykset opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
     
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on hyväksynyt talousarvioon pohjautuen lukuvuodelle 2023-2024  tuntikehystä yhteensä peruskouluille 4880 vuosiviikkotuntia käytettäväksi yleisopetukseen ja tukiopetukseen, samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen, erityistehtäviin ja kerhoihin. Tuntikehys ei enää sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön lisäavustusta ryhmien pienentämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta omalta osaltaan hyväksyy peruskoulujen lukuvuoden 2023-2024 lukuvuosisuunnitelmat. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli perusopetuksen rehtori.

Esittelytekstiin korjattiin sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan nimikkeet oikeiksi.

 

Tiedoksi

Asianosainen: perusopetuksen rehtorit; Tiedoksi: hallinto-ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.