Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kuljetusperiaatteet koulujen kerho- ja harrastustoiminnassa -vaikutusten arviointi, Kela oma auto matkakorvaus

HOLDno-2021-535

Valmistelija

  • Lassi Puodinketo, vapaa-aikapäällikkö, lassi.puodinketo@hollola.fi

Perustelut

Hollolassa on toteutettu tammikuusta 2021 alkaen harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa, jonka tarkoitus on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, jos oppilas osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan, koulun kerhotoimintaan tai muuhun vastaavaan, kunta ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta eikä vastaamaan kuljetuskustannuksista. Harrastamista tukemaan on hyvinvointivaliokunta kokouksessaan 22.9.2021 (HOLDno-2021-535) päättänyt ottaa käyttöön lukuvuodelle 2021-2022 kokeiluluonteisesti järjestelyn jossa koulupäivän yhteydessä järjestettyyn kerho- ja harrastustoimintaan osallistuvan lapsen huoltajalla on oikeus hakea saattokorvausta itse kuljetetuista kyydeistä KELA-taksan mukaisesti. KELA-taksan mukaista korvausta haetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Syyslukukauden lopulla joulukuussa, sekä kevätlukukauden lopulla toukokuussa.

Lukuvuoden 2022 - 2023 aikana KELA-taksan mukaista kulukorvausta maksettiin yhteensä 1 546,70 €. Edellisen lukuvuoden 2021-2022 aikana KELA-taksaa maksettiin yhteensä 3 741,56 €. Kulukorvauksen hakeminen on vähentynyt, mutta kyseinen harrastustoiminnan tukeminen halutaan pitää osana toimintaa. Hirveen Harrastava on osa hyvinvointipalveluiden strategisia ohjelmia, jossa toimenpiteenä vuodelle 2023 on harrastamisen Suomen mallin toiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjelman toteutusaika on vuodet 2022-2025, jonka takia esityksenä on tuen jatkaminen seuraavan kahden lukuvuoden ajan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää, että koulupäivän yhteydessä järjestettyyn kerho- ja harrastustoimintaan osallistuvan lapsen huoltajalla on oikeus hakea saattokorvausta itse kuljetetuista kyydeistä KELA-taksan mukaisesti sen matkan osalta jonka aikana lapsi/oppilas on kyydissä. Maksun perusteena käytetään kulloinkin voimassa olevaa KELA:n oman auton käytöstä maksettavaa matkakorvausta. Korvausta kuljetetuista kerhokyydeistä maksetaan 10.8.2023 alkaen lukuvuoden 2023-2024 sekä lukuvuoden 2024-2025 ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli vapaa-aikapäällikkö.

Tiedoksi

Kulttuurituottaja, aluerehtorit, apulaisrehtorit, koulusihteerit, kulttuurituottaja, harrasteohjaaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.