Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

HOLDno-2023-703

Valmistelija

  • Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille 2025-2027, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Talousarvioesityksen mukainen toimintakate hyvinvoinnin palvelualueen osalta vuonna 2024 on 53 042 000 euroa.

Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioesitys sekä toiminnan riskit on esitetty liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

  1. hyväksyy omalta osaltaan palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman. 
  2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman.
  3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat perusopetuksen rehtori, vapaa-aikapäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.

Tiedoksi

hallinto- ja talousjohtaja, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.