Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2023 (päivitys 18.10.2023)

HOLDno-2023-791

Valmistelija

  • Anssi Vidman, perusopetuksen rehtori, anssi.vidman@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön Opetushallituksen määräyksen 101/011/2014 mukaisesti vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016, seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017 ja kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018. Yhdeksännen vuosiluokan osalta käyttöönotto tapahtui 1.8.2019.

Hollolan hyvinvointivaliokunta on hyväksynyt kokouksessaan 24.8.2022 opetushallituksen määräysten OPH-1098-2022 ja OPH-1090-2022 mukaiset määräykset ja uusi Hollolan kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma tuli voimaan 1.8.2022. 

Hollolan sivistys- ja hyvinvointivaliokunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.6.2023 opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset, jotka perustuivat Opetushallituksen määräyksiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta OPH-4606-2022 ja OPH-532- 2023 ja määräyksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta OPH-4607-2022. Päivitetty Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma on tullut voimaan 1.8.2023.

Opetushallitus on tehnyt muutosmääräyksen OPH-172-2023 koskien Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutosta ja täydennystä lukuun 14 Vuosiluokat 3 ̶ 6. Muutosmääräys koskee osaamisen arviointikriteereitä kuudennen vuosiluokan päätteeksi. Aikaisemmin arviointikriteerit eri oppiaineisiin oli määritelty arvosanalle kahdeksan. Nyt määräyksen mukaan osaamisen arviointikriteerit kuudennen luokan päätteeksi eri oppiaineisiin on määritelty arvosanoille viisi (5), seitsemän (7), kahdeksan (8) ja yhdeksän (9).

Määräyksen mukaiset Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi määräyskirjeen liitteen mukaiset tiedot sisällytetään sellaisinaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 1.8.2023 alkaen.  Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Hollolan esi- ja perusopetuksen 14.6.2023 hyväksytystä opetussuunnitelmasta on poistettu luvusta 14.4 kuudennen luokan päätteeksi annettavaa arvosanaa kahdeksan koskeva osiot ja korvattu ne lukuun 14.4 määräyksen OPH-172-2023 mukaisesti arvosanoille viisi, seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän. Määräyksen mukaan muutosta on noudatettava 1.8.2023 lähtien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman Opetushallituksen määräyksen OPH-172-2023 muutosten mukaisesti 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli perusopetuksen rehtori.

Tiedoksi

Tiedoksi: Hyva_rehtorit@hollola.fi, Hyva_toimistotiimi@hollola.fi, varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatuksen asiantuntija, tietopalvelusihteeri, perusopetuksen suunnittelija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.