Elinvoimavaliokunta, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Edustajien nimeäminen 2024-2025, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallitus ja valtuuskunta, 2.käsittely

HOLDno-2021-540

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Laitinen, kehityspäällikkö, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta on ollut Vesijärvisäätiön perustajajäsen.Vesijärvisäätiön tavoitteena on saavuttaa vähintään Vesienhoitolain mukainen Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi laajan yhteistyöverkoston kanssa. 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallintoelimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Sääntöjen mukaan valtuuskunta tukee säätiön toimintaa.

Säätiön hallituksessa on neljä kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä on kunakin kalenterivuonna erovuorossa kaksi. Valtuuskuntaan kuuluu 24 jäsentä. Kullakin perustajajäsenellä (Lahden kaupunki, Asikkalan ja
Hollolan kunnat, Hämeen Media Oy, Kemppi Oy ja Lahden Teollisuusseura ry) on oikeus nimetä valtuuskuntaan 4 jäsentä ja enintään 4 varajäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen sekä neljä edustajaa ja enintään neljä varaedustajaa säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2024–2025.

Hollolan edustajina Vesijärvisäätiön valtuuskunnassa vuosina 2022-23 ovat olleet: 

 • Erkki Arvila ja hänen varajäsenenään Kari Hyytiä
 • Sakari Marttila ja hänen varajäsenenään Ilpo Markkola
 • Matti Laurila ja hänen varajäsenenenään Valo Tuominen
 • Pasi Pälsi ja hänen varajäsenenään Tapani Ihalainen

Hollolan kunnalla on ollut edustaja Vesijärvisäätiön hallituksessa viimeksi vuosina 2020-21.

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti edustajien nimeämisen päättää elinvoimavaliokunta.

Nimetyn edustajan tehtävänä on edustaa kuntaa edistäen kunnan määrittelemiä yleisiä toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Nimetyn edustajan tehtävänä ja velvollisuutena on pyytää kannanotto valinnan tehneeltä toimielimeltä/kunnan konsernijohdolta, jos yhteisön tilinpäätös tai talousarvio on alijäämäinen tai talouden tasapainoon tai toimintaan kohdistuu riskejä, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia kunnan toimintoihin (Hollolan kunnan omistajaohjauksen periaatteet, kohta 4.9.).

Vesijärvisäätiöstä saapunut nimeämispyyntö, sekä säätiön perussopimus ovat asian oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää nimetä vuosille 2024-2025:

 • Hollolan kunnan edustajan Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallitukseen
 • neljä Hollolan kunnan edustajaa ja heille neljä varaedustajaa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön valtuuskuntaan

​​​​​

Päätös

Elinvoimavaliokunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle seuraavaan kokoukseen saakka.

Valmistelija

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta on ollut Vesijärvisäätiön perustajajäsen.Vesijärvisäätiön tavoitteena on saavuttaa vähintään Vesienhoitolain mukainen Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi laajan yhteistyöverkoston kanssa. 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallintoelimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Sääntöjen mukaan valtuuskunta tukee säätiön toimintaa.

Säätiön hallituksessa on neljä kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä on kunakin kalenterivuonna erovuorossa kaksi. Valtuuskuntaan kuuluu 24 jäsentä. Kullakin perustajajäsenellä (Lahden kaupunki, Asikkalan ja
Hollolan kunnat, Hämeen Media Oy, Kemppi Oy ja Lahden Teollisuusseura ry) on oikeus nimetä valtuuskuntaan 4 jäsentä ja enintään 4 varajäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen sekä neljä edustajaa ja enintään neljä varaedustajaa säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2024–2025.

Hollolan edustajina Vesijärvisäätiön valtuuskunnassa vuosina 2022-23 ovat olleet: 

 • Erkki Arvila ja hänen varajäsenenään Kari Hyytiä
 • Sakari Marttila ja hänen varajäsenenään Ilpo Markkola
 • Matti Laurila ja hänen varajäsenenenään Valo Tuominen
 • Pasi Pälsi ja hänen varajäsenenään Tapani Ihalainen

Hollolan kunnalla on ollut edustaja Vesijärvisäätiön hallituksessa viimeksi vuosina 2020-21.

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti edustajien nimeämisen päättää elinvoimavaliokunta.

Nimetyn edustajan tehtävänä on edustaa kuntaa edistäen kunnan määrittelemiä yleisiä toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Nimetyn edustajan tehtävänä ja velvollisuutena on pyytää kannanotto valinnan tehneeltä toimielimeltä/kunnan konsernijohdolta, jos yhteisön tilinpäätös tai talousarvio on alijäämäinen tai talouden tasapainoon tai toimintaan kohdistuu riskejä, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia kunnan toimintoihin (Hollolan kunnan omistajaohjauksen periaatteet, kohta 4.9.).

Vesijärvisäätiöstä saapunut nimeämispyyntö, sekä säätiön perussopimus ovat asian oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää nimetä vuosille 2024-2025:

 • hallitukseen jäseneksi ehdotetaan projektiasiantuntija Annariina Ketoa
 • valtuuskunnassa edelleen jatkamaan Hollolan edustajina vuosina 2022-23 olleet:

Erkki Arvila ja hänen varajäsenenään Kari Hyytiä
Sakari Marttila ja hänen varajäsenenään Ilpo Markkola
Matti Laurila ja hänen varajäsenenään Valo Tuominen
Pasi Pälsi ja hänen varajäsenenään Tapani Ihalainen

​​​​​

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, nimettävät jäsen- ja varajäsenehdokkaat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.