Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta / 98-411-2-133

HOLDno-2021-50

Valmistelija

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön 98-411-2-133 omistaja hakee vapautusta velvollisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle asuinrakennukselle. Talousvesi saadaan kiinteistön rengaskaivosta, jonka määrä riittää hakemuksen mukaan talouden tarpeisiin. Hakemuksen mukaan ruokavesi haetaan muualta. Kiinteistöllä on kaksi vesikäymälää, yksi suihku ja sauna.  Kaikki Jätevedet ohjataan umpisäiliöön, joka tyhjennetään kerran vuodessa.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja jätevesiverkostoon.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään: Liittymisestä aiheutuvat kustannukset. Veden käyttö on vähäistä ja ruuan teko, sekä saunominen tapahtuu muualla.

Asian käsittely:
Hakemus on tullut vireille 21.06.2021. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Vastinepyyntö on toimitettu 15.09.2021. Vastinetta ei ole toimitettu. Lausunnot ovat hakemuksen oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö
Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.
Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Kiinteistön omistaja hakee vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä kohtuuttomiin kustannuksiin vedoten. Kustannuksia ei ole kuitenkaan esitetty hakemuksessa, eikä vastinetta tai lisäselvityksiä ole toimitettu vastinepyynnöstä huolimatta. Vesihuoltolaitoksen antaman lausunnon mukaan liittämiskohdan voidaan todeta olevan VHL 12 §:n mukaisesti kiinteistön välittömässä läheisyydessä, eikä aiheuta kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia. Liittymiskustannusten arvioidaan olevan myös samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut.

Kaikki jätevedet ohjataan umpisäiliöön. Umpisäiliö tyhjennetään hakemuksen mukaan kerran vuodessa. Säiliön tilavuutta, materiaali tai rakentamisvuotta ei tuoda esiin hakemuksessa.

Vesijohtoon liittämisvelvollisuuden vapautushakemuksen liitteenä ei ole toimitettu kaivovesitutkimustuloksia. Terveydensuojeluviranomainen ei lausunnon mukaan puolla vapautuksen myöntämistä, koska esitettyjen tietojen perusteella ei voida todeta, että kiinteistöllä on käytössä riittävästi hyvänlaatuista talousvettä. Lausunnosta on lähetetty asianomaiselle vastinepyyntö. Hakija ei ole toimittanut vastinetta.

Kohtuuttomuuden edellytys vähäisen vesihuoltolaitoksen palvelujen tarpeen osalta täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä, kuten esimerkiksi kantovesikiinteistöllä. Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä ja hakemuksen mukaan kiinteistöllä on kaksi vesivessaa, yksi suihku ja sauna. Näiden perusteella kiinteistön vedenkäyttöä ei voida pitää vähäisenä, vaikka vettä haetaankin lisäksi muualta.

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liityttävä vesilaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sameli Männistö, vs. ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Kiinteistölle 98-411-2-133 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 30.10.2022 mennessä.

Päätös

Merk. alustavana asiantuntijana kuultiin projektikoordinaattori Annariina Ketoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Asianosainen, Tiedoksi: Hollolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua Oy, Terveydensuojeluviranomainen / PHHYKY, Etelä-Savon ELY-keskus (kirjaamo)