Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Perhoslehto III asemakaava-alue, rakennustapaohjeen hyväksyminen

HOLDno-2022-240

Valmistelija

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Perustelut

Rakennustapaohje koskee Kartanon kunnanosan kortteleita 1400-1405 ja 1435 sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, suojaviher-, liikenne- ja katualueita.

Perhoslehto lll alue on kahden eri aikaan voimaan tulleen asemakaavan alueella (kaavat numero 06-225 ja 06-264). Rakennustapaohjeiden alueella on omakotitalojen (AO), asuinpientalojen (AP) ja asuinrivitalojen (AR) rakennuspaikkoja. Rakennustapaohjeessa on kartta alueen sijainnista sekä alueen asemakaavakartta ja -määräykset.    

Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja niiden tarkoitus on havainnollistaa kaavamääräyksiä. Rakennustapaohjeet ohjaavat esimerkein ja havainnekuvin tontin suunnittelua, rakennusten sijoittelua, pihajärjestelyjä ja rakennusten arkkitehtuuria. Tavoitteena on viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Yhtenäiset ohjeet takaavat kaikille samankaltaiset lähtökohdat riippumatta rakentamisajankohdasta.

Ohjeissa on kuvattu yleisesti alueen rakentamisen ja ohjeiden tavoitteita ja alueen erityispiirteitä. Ohjeet sisältävät yleisesti koko kaava-aluetta koskevia, sekä korttelikohtaisesti eriteltyjä ohjeita mm. rakennusten suunnitteluun, sijoitteluun ja tontin toteuttamiseen liittyen. Ohjeet on laadittu / teetetty kaavoituksen toimesta ja valmistelun aikana sisältöä on käyty läpi yhdessä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kesken. Ohjeita laadittaessa on pyritty varmistamaan, että ohjeiden mukaiset ratkaisut vastaisivat tämän hetkisiä yleisiä rakentamisen trendejä ja kysyntää.

Hollolan kunnan hallintosäännön 18 § mukaan valvontajaosto päättää alueellisista tai koko kuntaa koskevista rakennustapaohjeista. Rakennusjärjestyksen 3 § mukaan valvontajaoston hyväksymät rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavamääräyksiä ja ne sitovat tontinomistajaa riippumatta siitä, onko asiasta mainittu tontin luovutusehdoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen@hollola.fi

Valvontajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat Perhoslehto III -alueen kortteleiden 1400-1405 ja 1435 rakennustapaohjeet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kehitys- ja kaavoituspalvelut