§ 10 Terveydensuojelulain 27 §:n mukainen päätös asian käsittelyn päättämisestä

Lataa 

HOLDno-2024-303

Päätöspäivämäärä

8.5.2024

Päätöksen tekijä

Ympäristöterveysjohtaja, Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Päätöksen peruste

Terveydensuojelulaki (763/1994) 1 §, 5 §, 26 §, 27 §, 46 §, 51 §, 56 §
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15 §, 17 §, 43 §
Asumisterveysasetus (545/2015) 9 §, 15 §, 20 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 39 §
Hollolan kunnan hallintosääntö 30.9.2023, ympäristöterveydenhuollon päätösvaltataulukko

Kuvaus

Toimija  -
Y-tunnus   -
Toimipaikka Runkotie 10 A 5, 18130 Heinola

Päätösperustelut

Asia on tullut Päijät-Hämeen ympäristöterveyden terveydensuojeluviranomaiselle käsiteltäväksi asukkaan kirjallisella yhteydenotolla 24.1.2024. Asukas epäilee asuntonsa lämpöolosuhteita, joista voisi aiheutua asukkaalle terveyshaittaa. Asunnontarkastuksen ajankohdaksi sovittiin 9.2.2024, mutta asukas perui asunnontarkastuksen 1.2.2024, koska taloyhtiö tulee suorittamaan toimenpiteitä lämpötilojen suhteen. 9.2.2024 asukas ilmoitti, että taloyhtiö on tehnyt toimenpiteitä asunnossa. 12.2.2024 asukas otti uudelleen yhteyttä ja pyysi asian ottamista uudelleen käsiteltäväksi, koska katsoi, etteivät taloyhtiön suorittamat toimenpiteet olleet riittäviä haitallisen olosuhteen korjaamiseksi. Asukkaalle ja taloyhtiölle ilmoitettiin asunnontarkastusen ajankohdaksi 1.3.2024.

Asuntoon osoitteessa Runkotie 10 A 5, Heinola suoritettin 1.3.2024 tarkastus. Tarkastuksesta laaditussa tarkastuskertomuksessa (tapahtumatunnus 1694742) todetaan seuraavaa:

"Tarkastuksen yhteydessä tehtiin suuntaa antavia havainnointeja asunnon sisäilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta havainnointiin Fluke 971 temperature humidity meter -mittalaitteella. Asunnon sisäilman lämpötilaksi havainnointiin +21,8 °C ja suhteelliseksi kosteudeksi 30,8 RH% ja ulkoilman lämpötila oli +0,1 °C ja suhteellinen kosteus 91,0 RH%. Näin ollen asunnossa esiintyvä kosteuslisä on ulkoilmaan nähden (19,14 g/m³ * 0,31 - 4,88 g/m³ * 0,91 = 5,90 g/m³ - 4,44 g/m³ =) 1,46 g/m³. Mikäli asunnon kosteuslisä on enemmän kuin 3 - 4 g/m³ asunnon sisäilmassa ulkoilmaan nähden, niin asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeen (8/2016) 5 §:n mukaan mikrobikasvun riski rakenteissa ja niiden pinnoilla nousee.

Asunnosta tutkittiin ulkoseinien ja lattian keskimääräisiä ja pistemäisiä pintalämpötiloja sekä lämpötilaindeksejä. Pitkän ulkoseinän keskimääräinen pintalämpötila on mittausten perusteella +20,6 °C ja lämpötilaindeksi 94-95.

Päätyulkoseinän keskimääräinen pintalämpötila on +20,3 °C ja lämpötilaindeksi 93-94.

Lattian keskimääräinen pintalämpötila on +19,7 °C ja lämpötilaindeksi 90 - 91.

Pistemäiset pintalämpötilat tutkittiin parvekkeen oven kohdalta, ulkoseinien nurkasta ja keittiön kalusteen ja päätyulkoseinän yhtymäkohdasta. Parvekkeen oven kohdalta pistemäinen pintalämpötila on +16,3 °C ja lämpötilaindeksi 70-71.

Ulkoseinien nurkasta pistemäinen pintalämpötila on +14,2 °C ja lämpötilaindeksi 65-66.

Keittiön kalusteen ja ulkoseinän yhtymäkohdan pistemäinen pintalämpötila on 14,8 °C ja lämpötilaindeksi 68-69.

Tarkemmat mittaustuloiset on esitetty mittauspöytäkirjassa, joka on tarkastuskertomuksen liitteenä 1.

Keskimääräisiä ja pistemäisiä pintalämpötiloja tarkastellaan lämpötilaindeksillä, sillä ulkoilman ja sisäilman lämpötiloja ei voitu mitata ulkoilman lämpötilan ollessa -5,0 °C:tta ja sisäilman lämpötilan 21,0 °C:tta.

Asunnon sisäilman hiilidioksidipitoisuutta selvitettiin suuntaa antavalla havainnoinnilla. Suuntaa antavaa hiilidioksidipitoisuutta havainnoitiin TSI IAQ-Calc Indoor Air Meter 7515 -hiilidioksidipitoisuusmittalaitteella. CO2-pitoisuudeksi havainnointiin 944 ppm, josta vähennetään ulkoilman CO2-pitoisuus, mikä on 400 ppm. Tällöin asunnon sisäilman CO2-havainnointipitoisuudeksi tulee 544 ppm. Asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen (8/2016) mukaan CO2-pitoisuuden toimenpideraja asunnoissa on 1 150 ppm.

Tarkastushetkellä tehdyt havainnot eivät viittaa terveydensuojelulaissa tarkoitetun terveyshaitan esiintymiseen tarkastuksen kohteena olleissa tiloissa. Suoritetun tarkastuksen ja tehtyjen tutkimuksien perusteella ei ole aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys päättää asian käsittelyn. Tarvittaessa Päijät-Hämeen ympäristöterveys voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, jos se katsoo sen aiheelliseksi.”

Asukas on edustajansa välityksellä tehnyt 5.4.2024 Päijät-Hämeen ympäristöterveyteen valituksen, joka koskee terveydensuojeluinsinöörin1.3.2024 suorittamasta asunnontarkastuksesta laatimaa tarkastuskertomusta, tapahtumatunnus 1694742. Hän katsoo, että suoritetut mittaukset on tapahtunut virhe, minkä johdosta asian vireilläolo on virheellisesti päätetty. Ympäristöterveysjohtaja on antanut valitukseen 12.4.2024. Vastineessa todetaan, että terveyshaitta-asian käsittelyssä on toimittu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeen Terveyshaittaepäilyn käsittelystä viranomaisessa mukaisesti. Lisäksi vastineessa on annettu erilliset vastineet viiteen valittajan esittämään väittämään koskien tarkastuksella suoritettuja mittauksia ja tarkastuksen ajankohdan ilmoittamista taloyhtiön edustajalle. Lopuksi vastineessa on todettu, että asuntoa koskevan terveyshaittaepäilyn käsittely terveydensuojeluviranomaisessa on päätetty ja asukasta on neuvottu pyytäämään terveydensuojeluviranomaiselta valituskelpoinen päätös käsittelyn päättymisestä, mikäli asukas haluaa hakea oikaisua asiaan Hollolan kunnan ympäristöterveyslautakunnalta. Asukkaan edustaja on ilmoittanut sähköpostilla 17.4.2024, että haluaa tehdä asiassa oikaisuvaatimuksen, koska mittauksessa on tapahtunut virhe.

Kuuleminen

Ennen päätöksentekoa asukasta on edustajansa välityksellä kuultu 24.4.2024 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Antamassaan vastineessa asukkaan edustaja tuo ilmi, että asunnontarkastuksella suoritettu mittaukset on tehty väärin ja jätetty huomioimatta laskutoimituksessa kylmät pisteet ja ulkolämpötilan alenemisen vaikutus. Asunnon olosuhteet eivät ole tarkastuksella suoritettujen mittausten perusteella ole korjantuneet lainsäädännön edellyttämään kuntoon. Vastineessa ei ole tuotu esille sellaisia uusia seikkoja, joiden johdosta asian käsittelyä terveydensuojeluviranomaisessa olisi syytä jatkaa.

Lausunnot

-

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat​​​​​​

Tarkastuskertomus 8.3.2024, tapahtumatunnus 1694742
Valtakirja avustajalle 27.3.2024
Valitus tarkastuskertomukseen 8.3.2024, tapahtumatunnus 16945742, 5.4.2024
Vslituksen liite valokuva lämpömittarista 17.1.2024
Päijät-Hämeen ympäristöterveyden vastine, 12.4.2024
Valituskelpoisen päätöksen vapaamuotoinen pyytäminen, 12.4.2024
Asianomaisen kuuleminen 24.4.2024
Vastine kuulemiseen liitteineen 30.4.2024

Toimijalle tiedoksi

-

Lisätietojen antaja 
Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä, p. 044 480 1170, silja.makela@hollola.fi 

 

Päätös

Kiinteistölle tehtyyn tarkastukseen ja käytettävissä oleviin tutkimuksiin pohjautuvan kokonaisarvioinnin perusteella katson, että asunnossa osoitteessa Runkotie 10 A 5, 18130 Heinola ei esiinny sellaista haitallista olosuhdetta, minkä vuoksi olisi perusteltua syytä epäillä asunnossa olevan terveydensuojelulain 26 §:n ja 27 §:n mukaista terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta.

Koska asunnossa ei ole todettavissa terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta, Päijät-Hämeen ympäristöterveys päättää asian käsittelyn. Asia voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi, mikäli asiassa ilmenee uusia seikkoja, joiden vuoksi se on aiheellista.

Allekirjoitus

Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Organisaatiotieto

Elinvoiman palvelualue