§ 20 Sijoituslupa valokuitukaapelien rakentamiseksi Soramäen ja Työtjärven alueille, ClobalConnect Oy

Lataa 

HOLDno-2024-191

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Projektipäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö (Hallintosäännön liite: Viranhaltijoille laissa määrätty ja / tai delegoitu päätösvalta, Elinvoiman palvelualue / Projektipäällikkö)

Kuvaus

GlobalConnect Oy hakee sijoituslupaa valokuitukaapelien rakentamiseksi Soramäen ja Työtjärven alueille. Kaapelit sijoitetaan suojaputkeen (mikroputkitus) koko rakennettavalla osuudella. Tarkemmin rakennettavien kaapeleiden sijainnit on esitetty hakemuksen liitekartalla.

Päätös

Sijoituslupa rakennettaville kaapeleille myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin ehdoin:

- Kaapelien asennusyvyys tulee olla vähintään 0,7 metriä.

- Rakennettavat jakokaapit tulee sijoittaa nykyisten jakokaappien/kaappiryhmien yhteyteen, mikäli se on teknisesti mahdollista.

- Katujen alitukset tulee tehdä katuja aukikaivamatta (tunkkaamalla tai poraamalla), mikäli se on teknisesti mahdollista.

- Rakennetut kaapelit tulee kartoittaa ennen kaivannon peittämistä. Kaapelilinjojen sijaintitiedot tulee toimittaa Hollolan kunnalle DWG- tai DXF -formaatissa (koordinaattijärjestelmä ETRS-GK26, korkeusjärjestelmä N2000).

- Kaivualueet tulee ennallistaa työn jälkeen.

Päällys- ja pintarakenteiden ennallistamisessa noudatetaan InfraRYL:ssä esitettyjä laatuvaatimuksia (ajoradalla kaivannon uudelleen päällystys on tehtävä siten, ettei se ole yliajettaessa havaittavissa). Paksuilla ajoradan päällysteillä (> 100 mm) päällysteen korjaus tulee tehdä jyrsimällä ylimmälle uudelle päällystekerrokselle vähintään 0,5 m:n leveä porrastus vanhaan päällysteeseen ja päällystämällä alue kerroksittain vähintään vanhan päällysteen vahvuisena. Kevyen liikenteen välillä ei sallita pituussuuntaisia saumoja.

Alueella on runsaasti muita maanalaisia rakenteita, joiden sijainti tulee selvittää ja ne tulee huomioida kaapelien sijoittamisessa (kaapelit tulee sijoittaa vähintään 0,2 metrin etäisyydelle muista alueella sijaitsevista putkista, johdoista ja kaapeleista).

Hankkeelle on haettava ennen työn aloittamista kaivulupa, jonka yhteydessä tulee esittää tarvittavat työnaikaiset liikennejärjestelyt. Liikennejärjestelyissä tulee huomioida myös kevyt liikenne ja sen sujuva ja turvallinen liikkuminen työn aikana.

Aktiivilaitekaapista (2,3 m x 2,3 m) tulee tehdä toimenpideilmoitus Hollolan kunnan rakennusvalvonnalle sekä hankkia maanomistajalta lupa rakennuksen sijoittamiseen.

Soramäentie (mt 2955) ja Kirkkotie (mt 3161) ovat valtion maanteitä, joten tarvittavien lupien myöntämisestä niiden osalta vastaa ELY-keskus.

Luvan saajalla on yhteensovittamisvelvollisuus mahdollisten muiden alueella operoivien kaapelirakentajien kanssa, aiheutuvien haittojen ja tarvittavien kaivujen minimoimiseksi.

Rakennustyöt on suoritettava valmiiksi kolmen (3) vuoden kuluessa sijoitusluvan myöntämispäivästä lukien, muutoin tämä sijoituslupa raukeaa.

Allekirjoitus

Projektipäällikkö Ari Rinkinen

Organisaatiotieto

Elinvoiman palvelualue