§ 6 Tupakkalain 44.1 §:n mukainen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupapäätös

Lataa 

HOLDno-2024-11

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Johtava terveydensuojeluinsinööri, Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Päätöksen peruste

Tupakkalaki (549/2016) 44 §, 45 §, 46 §, 54 §, 90 §, 91 §, 126 §.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016) 4 §.
Päijät-Hämeen ympäristöterveyden ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2023, 1 §, 7 §, 12 § ja liite 1.
Hollolan kunnan hallintosääntö 1.1.2023.

Kuvaus

Toimija

1689 Pilvi Eronen Oy
Ylitie 26
16280 Kuivanto 

Talouden toimijan koodi QCALLA6MT 
Y-tunnus 3019408–8 
Toimipaikka R-kioski Orimattila
Erkontie 12
16300 Orimattila
Toimintayksikön koodi QCALLNDFS
Lupanumero 71807762

 

Päätösperuste

Hakemuksen vireilletulo 8.5.2024, Dnro: HOLDno-2024–11, nro 3. Hakija on toimittanut vähittäismyyntilupahakemuksen, jossa on selvitys myynnin valvontajärjestelyistä, myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä. Hakija on ilmoittanut lupahakemuksessa myyvänsä tupakkatuotteita/nikotiininesteitä. Lisäksi hakija on toimittanut hakemuksen liitteenä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin omavalvontasuunnitelman. Ilmoitettu toiminnan aloitusajankohta on 1.6.2024.

Asian on valmistellut terveydensuojeluinsinööri Kristiina Kiuru. Toimipaikkaan on suoritettu asiakirjatarkastus, jonka Vati-tapahtumatunnus on 1722134.

Hakija on toimittanut hakemuksen liitteenä tupakan myynnin omavalvontasuunnitelman, versio 7.5.2024.

Vähittäismyyntipaikassa on yksi (1) myyntipiste.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016) 45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan myöntämiselle ole.

Vähittäismyyntipisteiden lukumäärä ja myynnissä olevat tuoteryhmät (tupakkatuotteet/nikotiininesteet) vaikuttavat vuosittaisen valvontamaksun määrään. Kohteessa on 1 myyntipiste.

Vuosittainen valvontamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti. Tupakkalain mukaisesti maksu peritään 1. päivänä tammikuuta voimassa olevasta vähittäismyyntiluvasta ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta.

Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan, kun luvanhaltija on ilmoittanut luvan myöntäjälle tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin lopettamisesta. Perittyjä valvontamaksuja ei kuitenkaan palauteta.

Tupakkalain 90 §:n mukaan kunta perii tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa koskevan myyntilupahakemuksen käsittelystä hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

Hakemuksen käsittelystä perittävä maksu kattaa viranomaistyöajan. Maksu muodostuu hakemusasiakirjoihin perehtymisestä, kohteen sekä sen tietojen tarkastamisesta sekä tarkastuskertomuksen laatimisesta. Maksuun sisältyy myös viranhaltijapäätöksen ja myyntilupatodistuksen laatiminen, siihen liittyvä toimistotyö sekä päätöstietojen kirjaaminen valtakunnalliseen myyntiluparekisteriin.

Tupakkalain 91 §:n mukaan kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen myyntipistekohtaisen valvontamaksun. Maksu peritään 1. päivänä tammikuuta voimassa olevasta vähittäismyyntiluvasta ja tukkumyynti-ilmoituksen perusteella harjoitettavasta toiminnasta. Valvontamaksu koskee myös luvan myöntämisvuotta. Jos toimija on ilmoittanut sekä tupakkatuotteiden että nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnistä, valvontamaksu peritään maksutaksan mukaisesti kaksinkertaisena.

Valvontamaksu kattaa kaiken kohteen tupakka- ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin valvonnan sekä siihen liittyvien asiakirjojen sekä kohdetietojen hallinnointiin käytettävän viranomais- sekä toimistotyöajan.

Maksut perustuvat Hollolan kunnan ympäristöterveyslautakunnan 13.12.2022 hyväksymään ympäristöterveydenhuollon maksutaksaan 1.1.2023, 1 §, 7 §, 12 § ja liite 1.

Kuuleminen

Päätöksessä ei anneta määräyksiä, joiden johdosta luvanhakijaa olisi kuultava.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakkalain (549/2016) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali- ja terveysministeriön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma, vireille 7.5.2024.
Tarkastuskertomus Vati tapahtumatunnuksella 1722134.

Toimijalle tiedoksi

Luvanhakijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.

Mikäli luvanhaltija myy vähittäin myös tupakkatuotteita/nikotiininesteitä tai lopettaa tupakkatuotteiden/nikotiininesteiden vähittäismyynnin, hänen on ilmoitettava muutoksesta vähittäismyyntiluvan myöntäjälle.

Lisätietojen antaja

Johtava terveydensuojeluinsinööri Mika Rouhiainen
p. 044 480 1166, mika.rouhiainen@hollola.fi 
 

Päätös

Myönnän hakijalle, 1689 Pilvi Eronen Oy, luvan tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin 8.5.2024 vireille tulleen hakemuksen mukaisena. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikka on R-kioski Orimattila osoitteessa Erkontie 12, 16300 Orimattila. Kohteessa on yksi myyntipiste.

Lupamaksu on 280 euroa.

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Allekirjoitus

Johtava terveydensuojeluinsinööri Mika Rouhiainen

Organisaatiotieto

Elinvoiman palvelualue