Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman 2021–2025 hyväksyminen

HOLDno-2020-729

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma on eri toimijoiden näkemys siitä, millä keinoin maahanmuuttotyö tukee alueen elinvoimaa ja kasvua. Ohjelmassa on mukana Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä sekä Päijät-Hämeen maakunnan ulkopuolelta Myrskylä ja Pukkila.

Päijät-Hämeen maakuntahallituksen hyväksymä maahanmuutto-ohjelma toimii lain Kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) mukaisena kotouttamisohjelmana kunnissa, jotka ovat hyväksyneet ohjelman kunnanvaltuustoissaan. Voimassa oleva kotouttamisohjelma on lain mukainen edellytys, jotta valtio maksaa pakolaisista korvausta kunnille. 

Kunnilla on lakisääteinen velvoite kotouttamistoimintaan. Hollolan kunta  on rahoittamassa ja mukana maahanmuuttajien ja yhteistyöasiakkaiden ohjaus- ja neuvontapalvelupisteen, alueellisen integraatiopalvelupisteen (Alipi) toiminnassa. Heinolan ja Orimattilan kaupungit sekä Hollolan kunta ovat lisäksi yhteiseti palkanneet maahanmuuttokoordinaattorin.  Maahanmuuttajapalveluja tuotetaan myös osana  PHHYKY: n sosiaali- ja terveyspalveluja.

Maahanmuutto-ohjelma on tarkoitettu ohjelma-alueenmaahanmuuttajien kotoutumiseen ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen osallistuville toimijoille, kuten viranomaisille, elinkeinoelämälle, oppilaitoksille, järjestöille, päätöksentekijöillä ja maahanmuuttajille. Maahanmuutto-ohjelman ratkaisuehdotukset perustuvat siihen, että jokainen yritys, kunta ja oppilaitos voi hyödyntää ohjelmaa omien tarpeidensa mukaisesti.

Maahanmuutto-ohjelman tavoitteet:

1. Edistämme työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa.

2. Lisäämme maahan muuttaneiden työllisyyttä.

3. Parannamme kuntien välistä yhteistyötä ja monipuolisia palveluja maahan muuttaneiden kotoutumisen tukemisessa.

4. Edistämme maahanmuuttoa koskevan keskustelukulttuurin muutosta.

5. Kannamme vastuumme humanitaarisesta maahanmuutosta.

Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman päivittämistyön koordinoinnista. Ohjelman seurannasta vastaa erillinen ohjausryhmä, joka kootaan nykyisen maahanmuutto-ohjelman ohjausryhmän pohjalta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hyväksytään Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma vuosille 2021–2025, mikä samalla toimii Hollolan kunnan kotouttamisohjelmana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Päijät-​Hämeen maahanmuutto-​ohjelma on eri toimijoiden näkemys siitä,​ millä keinoin maahanmuuttotyö tukee alueen elinvoimaa ja kasvua. Ohjelmassa on mukana Hartola,​ Heinola,​ Hollola,​ Iitti,​ Kärkölä,​ Lahti,​ Orimattila,​ Padasjoki,​ Sysmä sekä Päijät-​Hämeen maakunnan ulkopuolelta Myrskylä ja Pukkila.

Maahanmuutto-​ohjelman tavoitteet:

1. Edistämme työ-​ ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa.

2. Lisäämme maahan muuttaneiden työllisyyttä.

3. Parannamme kuntien välistä yhteistyötä ja monipuolisia palveluja maahan muuttaneiden kotoutumisen tukemisessa.

4. Edistämme maahanmuuttoa koskevan keskustelukulttuurin muutosta.

5. Kannamme vastuumme humanitaarisesta maahanmuutosta.

Päijät-​Hämeen liitto vastaa maakunnallisen maahanmuutto-​ohjelman päivittämistyön koordinoinnista. Ohjelman seurannasta vastaa erillinen ohjausryhmä,​ joka kootaan nykyisen maahanmuutto-​ohjelman ohjausryhmän pohjalta.

Ehdotus

Hyväksytään Päijät- Hämeen maahanmuutto- ohjelma vuosille 2021–2025, mikä samalla toimii Hollolan kunnan kotouttamisohjelmana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valmistelija, P-H liitto, hyvinvointivaliokunta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • vaatimusten perusteet
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.