Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan hyväksyminen

HOLDno-2019-70

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Paimelan osayleiskaava laaditaan Hollolan kunnan aloitteesta. Kaavahanke on otettu mukaan Kaavoitusohjelmaan 2019, joka on ollut valtuuston käsiteltävänä 21.1.2019. Kaavoitus on tarkoitus aloittaa vuonna 2019 ja tavoitteena on saada osayleiskaava valmiiksi vuoden 2021-2022 vuodenvaihteessa.

Paimelan osayleiskaavan tarkoituksena on toteuttaa Hollolan strategista yleiskaavaa. Maankäytön yleistavoitteita Paimelan osayleiskaavassa ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen huomioiminen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tarkemmat tavoitteet määritellään kaavoituksen alkaessa.

Alustavan aluerajauksen mukaan kaava koskettaa yli 900 maanomistajaa sekä muita kyläläisiä ja kylällä toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä. Osalliset otetaan kaavahankkeeseen mukaan ja heille on tarkoitus järjestää tiedotustilaisuuksia ja työpajoja. Osallisilla on mahdollista antaa palautetta useassa vaiheessa kaavaprosessia. Kaavan vireilletulon jälkeen asetetaan nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavaprosessin osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista esittää mielipiteitä.

Kun otetaan huomioon tarkasteltavan alueen laajuus, on perusteltua nimetä Paimelan osayleiskaavatyötä ohjaamaan ja koordinoimaan ohjausryhmä jo ennen kaavan vireilletuloa. Ohjausryhmä on mukana laatimassa tarkempia tavoitteita. Ohjausryhmän jäsenet ovat tiiviisti mukana koko kaavaprosessissa ja ohjausryhmä käsittelee kaavan sisältöä ja kaavaan liittyviä palautteita ennen jokaista virallista kaavavaihetta. Ohjausryhmä koostuu kolmesta tai neljästä valtuutetusta. Viranhaltijaedustajana ohjausryhmässä on kehitys- ja kaavoituspäällikkö. Lisäksi ohjausryhmän asiantuntijaedustajina ovat kaavasuunnittelija ja kaavaa laativa konsultti. Ohjausryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa pyytää muita asiantuntijoita, virkamiehiä ja asuinalueen edustajia (kyläläisiä).

Kunnassa voi olla virallisten toimielinten vapaamuotoisia apu- ja valmisteluelimiä, joilla ei ole muodollista toimielimen asemaa. Apu- ja valmisteluelimiin sovelletaan kunnallisten tomielimien yleisperiaatteita sekä lainsäädäntöä  mm. esteellisyysperiaatteita.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää Paimelan osayleiskaavan ohjausryhmän. Viranhaltija- ja asiantuntijaedustus ohjausryhmässä muodostuu kehitys- ja kaavoituspäälliköstä, kaavasuunnittelijasta ja kaavaa laativasta konsultista.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida Paimelan osayleiskaavoitusta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ohjausryhmään nimettiin: Miikka Lönnqvist, Helena Maattola, Hannu Siljander, Matti Siirola.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Paimelan osayleiskaava laaditaan Hollolan kunnan aloitteesta. Kaavahanke on otettu mukaan Kaavoitusohjelmaan 2019, joka on ollut valtuuston käsiteltävänä 21.1.2019. Tavoitteena on saada osayleiskaava valmiiksi vuoden 2020-2021 vuodenvaihteessa. Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Paimelan osayleiskaavan tarkoituksena on toteuttaa Hollolan strategista yleiskaavaa. Paimelan kyläalueella rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua. Oikeusvaikutteisena laadittava osayleiskaava helpottaa rakennuslupaprosessia ja parantaa kylien rakentamismahdollisuuksia. Rakentaminen pyritään ohjaamaan suunnitelmallisesti kohdistettuihin paikkoihin, jolla pyritään vähentämään yhdyskuntarakenteen hajautumista. Samalla maanomistajat saavat varmistuksen alueidensa maankäyttömuodoista.

Osayleiskaava-alue sijaitsee Paimelassa valtatie 24 varrella Hollolan pohjoisosassa. Alue mukailee pohjoisessa Asikkalan rajaa, idässä osittain Lahden rajaa, etelässä Haritunjokea sekä Ilmotuntietä ja lännessä Vesijärven ranta-alueen reunaa. Rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 22 km2.

Paimelan osayleiskaavan ohjausryhmä on käynyt läpi kaavan tavoitteita kokouksessaan 25.4.2019. Maankäytön yleistavoitteita Paimelan osayleiskaavassa ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen huomioiminen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaavalla tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tarkemmiksi tarvoitteiksi ohjausryhmä päätti seuraavat asiat:

- laaditaan yhdyskuntataloudellisesti kestävä ratkaisu 

- selvitetään alueen tuleva rakennuspaikkatavoite huomioiden vesihuoltoverkon kapasiteetti ja alueen rakentamispaineen määrä

- Lahden kaupungin ja Paimelan maaseutumaisuuden yhteensovittaminen siten, että Paimelan alueen kylämäisyys säilyy ja, että alueen asukkaat hyötyvät Lahden läheisyydestä

- maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen

- alueen virkistysmahdollisuuksien ja ulkoilureittien osoittaminen

- maisema-arvojen ja kyläkuvan arvojen vaaliminen

- pienteollisuushallien rakentamisen ohjaaminen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle osayleiskaavan vireille tulemisesta sekä hyväksymään kaavan tavoitteet.

Päätös

Päätös hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus nimesi 4.2.2019 Paimelan osayleiskaavan ohjausryhmään mm. kehitys- ja kaavoituspäällikön. Elinvoiman palvelualueelta on tullut ehdotus, että ohjausryhmään nimetään kaavoitusarkkitehti kehitys- ja kaavoituspäällikön tilalle.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Paimelan osayleiskaavan ohjausryhmään kehitys- ja kaavoituspäällikön tilalle kavoitusarkkitehdin. 

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Paimelan osayleiskaavan vireilletulon sekä kaavan tavoitteet.

Päätös

Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotusta: Samalla osayleiskaava täydennetään Kalliolan-Paimelan osayleiskaavaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan vireilletulon sekä kaavan tavoitteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1 osallisuusjäävi, maanomistaja).

Esteellisyys

Tatu Söyrilä

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan kaavan tavoitteista, lähtökohdista, kaavaprosessin etenemisestä, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan koko suunnitteluprosessin ajan.

Ohjausryhmä on käsitellyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kokouksessaan 25.4.2019. Osayleiskaavasta on pidettiin MRL 66 §:n ja MRA 18 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 25.6.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä, Paavo Takala ja Sakari Marttila poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1 osallisuusjäävi, maanomistaja).

Esteellisyys

Sakari Marttila, Paavo Takala, Tatu Söyrilä

Perustelut

Todetaan, että valtuusto on kokouksessaan 17.6.2019 hyväksynyt Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan vireilletulon sekä kaavan tavoitteet (lihavoitu teksti on tipahtanut päätöksestä pois). Tämä tekninen korjaus tehdään valtuuston 17.6.2019 pöytäkirjaan.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava laaditaan MRL 44 §:n mukaisesti siten, että osayleiskaavassa erityisesti määrätään kaavan tai sen osan käyttämistä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määrittäessä. Tasapuolinen kohtelu toteutetaan käyttämällä yhdenmukaisia mitoitusmenetelmiä. MRL 44 §:n mukainen suunnittelutarve ratkaistaan kantatilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella erikseen määrätyllä alueella, jolla katsotaan, että maankäytön ohjaustarve ei edellytä asemakaavan laatimista, mutta toisaalta rakentamisen ohjaaminen kaavalla on tarpeen. Kaavassa noudatetaan emätilaperiaatetta, jonka poikkileikkausajankohta on 31.12.1969. Samaa poikkileikkausajankohtaa on käytetty yleisesti Hollolan kunnassa ranta-alueiden osayleiskaavojen emätiloja määritettäessä.

Kaavan laatija on tehnyt mitoitusperusteet. Niihin kuuluvat kantatilaselvityksen lisäksi mitoitusvyöhykkeet, jotka koostuvat neljästä eri tekijästä: vesihuoltoverkosto, palveluiden läheisyyys (saavutettavuus), maisemallisesti arvokkaat peltoalueet ja täydennysrakentaminen. Tekijät on valittu siten, että ne tukevat kaavan tavoitteita. Mitoitusvyöhykkeet ovat aluerajauksia, jotka perustuvat suunnittelualueen ominaisuuksiin. Vyöhykkeillä määritetään paremmin ja heikommin rakentamiselle soveltuvat alueet. Laskennalliset rakennusoikeudet määritellään tilakohtaisesti. Mitoitusluku muodostuu emätilan pinta-alasta ja tilan sijoittumisesta mitoitusvyöhykkeille.

Osayleiskaavan esittelytilaisuus ja työpaja kyläläisten kanssa on pidetty 13.9.2019, jossa käytiin läpi mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä. Ohjausryhmä on kokouksessaan 26.9.2019 määritellyt mitoitettavan alueen rajauksen sekä mitoitusvyöhykkeiden teemat.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan mitoitusperusteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1 osallisuusjäävi, maanomistaja).

 

Esteellisyys

Tatu Söyrilä

Perustelut

Asian esittelevät kokouksessa kaavasuunnittelija Sini Utriainen ja FCG:n konsultti. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan mitoitusperusteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi, maanomistaja).

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan mitoitusperusteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi, maanomistaja).

Esteellisyys

Tatu Söyrilä (osallisuusjäävi)

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 12.9.-11.10.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saatiin 5 viranomaispalautetta, yksi (1) yhdistyksen ja  kaksi (2) yksityishenkilön jättämää palautetta. Kaavahanketta ja OAS:ia esiteltiin kyläläisille 13.9.2019 Kalliolan koululla, johon osallistui noin 60 henkeä. Samalla kyläläisiltä kysyttiin kaavaa varten tärkeiksi koettuja elementtejä sekä huomioon otettavia näkökulmia.

Kaavan mitoitusperusteet hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 18.11.2019. Toinen kyläilta järjestettiin Kalliolan koululla 2.12.2019, johon osallistui noin 60 henkeä. Kyläillassa esiteltiin mitoitusperusteet sekä esiteltiin sen pohjalta tehtyä yleispiirteistä alustavaa kaavaluonnosta. Kyläläisiltä kysyttiin ajatuksia alustavasta kaavaluonnoksesta. Samana päivänä järjestettiin 1. maanomistajavastaanotto, jossa oli mahdollista kysyä kaavasta henkilökohtaisesti.

Maanomistajapalautetta on otettu vastaan koko kaavaprosessin ajan suullisesti ja kirjallisesti, ja ne on pyritty huomioimaan kaavaluonnoksessa mahdollisuuksien mukaan. Kaava-alueelta on tehty erilaisia selvityksiä, jotka ovat pääosin valmistuneet kaavaluonnosvaiheeseen mennessä. Osa selvityksistä tarkentuu kaavaprosessin edetessä. Luontoselvityksen käytännön maastoinventoinnit ja täydennykset tapahtuvat keväällä 2020, jotka tullaan huomioimaan kaavaehdotukseen. Kaavan ohjausryhmä käsitteli kaavaluonnosta kokouksessaan 3.2.2020.

Kaavaluonnos on laadittu kaavatyön aikana esiin nousseiden tavoitteiden sekä edellä mainittujen tietojen ja palautteiden pohjalta. Kaavan mitoitusperusteiden mukaan jokaiselle kaava-alueen kiinteistölle on tehty laskelma, jonka lopputuloksena on saatu laskennallinen uusien rakennuspaikkojen määrä. Uudet rakennuspaikat on pyritty osoittamaan mahdollisuuksien mukaan suotuisimmille alueille tavoitteiden mukaisesti. Kaavaan on osoitettu 96 uutta rakennuspaikkaa sekä asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita. Kaava-alueen pohjois- ja itäosassa sijaitsevat alueet jäävät mitoituksen ulkopuolelle, jossa haja-asutusluontoinen rakentaminen on mahdollista.

Esityslistan liitteissä olleet Kalliola-Paimelan osayleiskaava selostus luonnos, Kaavaluonnos, Meluselvitys ja Kantatilalaskelma päivitetty. Muutokset on esitelty kokouksessa valiokunnalle konsultin ja asian valmistelijan toimesta.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kalliolan-Paimelan osayleiskaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Elinvoimavaliokunta tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Paavo Takala, Sakari Marttila ja Tatu Söyrilä poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1, osallisuusjäävi, maanomistaja).

Esteellisyys

Paavo Takala, Sakari Marttila, Tatu Söyrilä 

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa Kalliolan- Paimelan osayleiskaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Todettiin, että OAS:ssa mainittua luonnosvaiheen kyläiltaa ei järjestetä pandemiasta johtuen. Se pyritään järjestämään myöhemmässä vaiheessa.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 2.4.-1.5.2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä koronaepidemian aikana, jolloin kaavaan osallistumisessa jouduttiin tekemään poikkeusjärjestelyjä. Kaavaluonnoksesta ei järjestetty kyläiltaa, mutta sen sijaan kaavaluonnoksesta tehtiin videoesittely, joka oli nähtävillä kunnan nettisivuilla. Kaavaluonnoksesta järjestettiin 22.4.2020 puhelimitse maanomistajavastaanotto kaavaa laativan suunnittelijan kanssa.

Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 37 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin erilliset vastineraportit (kaavaehdotuksen liitteet 12 ja 13), jotka käsiteltiin kaavan ohjausryhmässä 25.6.2020 ja 18.8.2020. Mielipiteet koskivat lähinnä yksittäisten rakennuspaikkojen siirtoja, joita tehtiin, mikäli se oli valtuuston hyväksymien mitoitusperiaatteiden ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta mahdollista. Viranomaisilta saadut lausunnot koskivat muun muassa luontoarvojen huomiointia sekä rakennusinventointia ja liikennejärjestelyjä. Kaavasta järjestettiin luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kolme viranomaistyöneuvottelua, joissa käytiin läpi merkittävimpiä lausuntojen sisältöön liittyviä asioita. Merkittävimpänä muutoksena kaavaluonnokseen laajennettiin kaava-aluetta etelässä siten, että valtatien 24 aluevaraussuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyiden muutokset voidaan esittää osayleiskaavassa. Laajennusalueelle osoitettiin myös asemakaavoitettavaksi tarkoitettua palvelujen ja hallinnon aluetta. Kaava-alueelle laadittuja selvityksiä on täydennetty mm. luontokartoitusten, kaavaluonnoksen, viranomaistyöneuvottelujen ja kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta. Kaavakartalle tehtyjä muutoksia on lueteltu kaavaselostuksen kohdassa 8.4.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kalliolan-Paimelan osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Puheenjohtajaksi ehdotetaan Tuulia Tahvosta Kari Sulosen ehdotuksesta. Elinvoimavaliokunta hyväksyi ehdotuksen, joten pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana puheenjohtajana toimi Tuulia Tahvonen.                    .

Elinvoimavaliokunta tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Paavo Takala, Sakari Marttila ja Tatu Söyrilä poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1, osallisuusjäävi, maanomistaja).

 

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus  asettaa Kalliolan- Paimelan osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Merk. Osayleiskaavaa esitteli kaavasuunnittelija Sini Utriainen. 

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Kalliola-Paimelan osayleiskaavan kaavaehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 17.9.-16.10.2020 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaiset ja muut osalliset ovat voineet nähtävilläoloaikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Lisäksi kaavaehdotuksesta on pyydetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti lausunnot. Kaavaehdotusta on pieniltä osin tarkennettu ja tarkistettu Kalliola-Paimelan osayleiskaavakarttaa (liite 1), kaavaselostusta (liite 2) ja mitoitustaulukkoa (liite 3).

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 23 kirjallista muistutusta ja kolme suullista mielipidettä sekä kymmenen lausuntoa. Lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin erilliset vastineraportit, jotka ovat kaavaehdotuksen liitteinä (liitteet 4 ja 5). Vastineet käsiteltiin kaavan ohjausryhmässä 11.11.2020. Mielipiteet koskivat lähinnä yksittäisten rakennuspaikkojen siirtoja sekä lisärakennuspaikkojen muodostamista. Rakennuspaikkojen siirtoja, joita oli toivottu, tehtiin kolme. Rakennuspaikkojen siirrosta kuultiin vielä erillisellä kirjeellä niitä maanomistajia, joiden rakennuspaikka siirrettiin sekä niitä maanomistajia, joiden naapuriksi uusi siirretty rakennuspaikka tuli. Muistutuksissa esitettyjä lisärakennuspaikkoja ei ollut mahdollista muodostaa valtuuston hyväksymien mitoitusperiaatteiden perusteella. Mitoitusperiaatteet pohjautuvat maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja kaavalle asetettuihin tavoitteisiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Asikkalan kunnalta, Hollolan seurakunnalta, Hollolan yrittäjiltä, Päijät-Hämeen alueelliselta vastuumuseolta, LE-sähköverkko Oy:ltä, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Ry:ltä, Puolustusvoimat, 1. Logistiikkarykmentiltä, Päijät-Hämeen liitolta, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä ja Hämeen ELY-keskukselta.

Ehdotusvaiheessa saatujen palautteiden, työn aikana havaittujen korjaus- sekä täydennystarpeiden osalta kaavaehdotukseen on tehty seuraavia vähäisiä muutoksia:
-    Hulevesiä koskevaa yleismääräystä tarkennettiin, hulevesiselvityksen liitteeseen 5b muutos ELY-keskuksen kommenttien perusteella, joka koski ilmastomuutoksen vaikutuksen huomiointi laskelmissa (liite 6)
-    Mahdollisen saastuneen maa-alueen kaavamerkinnän kuvausta ja määräystä tarkennettiin ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti mahdollisesti puhdistettavaksi/kunnostettavaksi maaperäksi, rakennuspaikkojen rajauksia tarkistettiin maanomistajilta saadun palautteen perusteella siltä osin kuin se katsottiin perustelluksi,
-    kaavakartalla esitettyjä uusia ja olemassa olevia rakennusoikeuksia ja rakennuspaikkojen sijaintia tarkistettiin maanomistajilta saadun palautteen perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää Kalliola-Paimelan osayleiskaavan kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös


Tatu Söyrilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1, osallisuusjäävi, maanomistaja).

Elinvoimavaliokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Keskustelun kuluessa tehtiin neljä muutosehdotusta, joista elinvoimavaliokunta äänesti. Elinvoimavaliokunta päätti äänestysten tuloksena täydentää päätösehdotusta tekemällä ensimmäisen muutoksen kohtaan 7.7.rakennusinventoinnin suositukset, poistamalla suojeluarvomerkinnän tuotantorakennuksen/navetan kohdalta,  joka on selkeästi tuotanpiirin alueella. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä.  Puheenjohtaja totesi Kirsi Ahlgrenin tekemän muutosesityksen voittaneen. 

Edelleen keskustelun kuluessa tehtiin toinen muutosehdotus, josta elinvoimavaliokunta äänesti.  ME kaavaselosteesta poistetaan seuraava kohta Uudisrakentamisessa tulee huomioida peltönäkymien säilyttäminen sekä rakentamisen soveltuvuus maisemaan. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi Kirsi Ahlgrenin tekemän muutosesityksen voittaneen.

Edelleen keskutelun jatkuessa tehtiin kolmas muutosehdotus, josta elinvoimavaliokunta äänesti. Sivulta 102 poistetaan LUO 2 ja LUO merkinnät kaavasta. Tarkemmat perustelut muutosehdotukselle äänestysmenettelykohdassa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjahdotuksen voittaneen.

Edelleen keskustelun jatkuessa tehtiin neljäs muutosehdotus, josta elinvoimavaliokunta äänesti. Sivulta 105 kohta 19 poistetaan Vesikansan seurakuntakodista suojelumerkintä. Tarkemmat perustelut muutosehdotukselle äänestysmenettelykohdassa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen voittaneen.

Elinvoimavaliokunta esittää Kalliola-Paimelan osayleiskaavan kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten ensimmäisen ja toisen äänestyksen muutosehdotuksilla täydennettynä.

 

Esteellisyys

Tatu Söyrilä

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 33%

  Miikka Lönnqvist, Tuulia Tahvonen, Mari Kurisjärvi

 • Ei 6 kpl 67%

  Mira Viljanen, Heli Nurminen, Tuija Brax, Kari Sulonen, Kirsi Ahlgrén, Pia Salo

Äänestys:Edelleen keskustelun kuluessa Kirsi Ahlgren esitti ja Heli Nurminen ja Tuija Brax kannatti, että ME kaavaselosteesta sivulta 96 poistetaan seuraava kohta: Uudisrakentamisessa tulee huomioida peltonäkymien säilyttäminen sekä rakentamisen soveltuvuus maisemaan.
Perustelut:
- on ristiriidassa ME- merkinnän kanssa rajoittamalla rakentamista ja lisäämällä rakennuskustannuksia.
- antaa mahdollisuuden liian monille tulkinnoille rakennuksien sijainnin, koon ja ulkonäön suhteen. ME– merkinnän tarkoitus sallia ja edistää
kotieläintalouden rakentamista tällä alueella.
- ME-alueen itäpäässä kartalla osoitettu noin 3,5 hehtaarin alue muutetaan M-1 alueeksi
Perustelut:
- Samalle peltoalueelle jää vielä noin 19,6 hehtaaria maisemallisesti arvokasta peltoaluetta
-Alueelle tullaan rakentamaan Lämpökeskus, Hakevarasto, Kuivikevarasto ja Konesuoja. MA -1 merkintä hankaloittaa näiden rakennuksien sijoittamista, koska alueella rakentaminen tulee sijoittaa niin, ettei se sulje avoimia peltomaisemia. Nykyaikaisia varastorakennuksia on mahdotonta sijoittaa pellolle niin etteivät ne sulkisi osittain peltomaisemaa. Varastorakennuksien harjakorkeudet ovat luokkaa 6 -7 metriä ja pinta -alaltaan 300 -700 m2. Tämän johdosta tilakeskuksen läheisyydessä oleva alue tulee merkitä M-1 alueeksi.
- MA-1 merkinnän muuttaminen M-1 merkinnäksi ei pitäisi olla ongelma, koska kaavoitettavalla alueella on siirretty useita rakennuspaikkoja M-1 alueelta
MA-1 alueelle.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Kirsi Ahlgrenin tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa hyväksyttiin.
 • Jaa 3 kpl 33%

  Tuulia Tahvonen, Miikka Lönnqvist, Mari Kurisjärvi

 • Ei 6 kpl 67%

  Tuija Brax, Kirsi Ahlgrén, Heli Nurminen, Pia Salo, Mira Viljanen, Kari Sulonen

 • Jaa 5 kpl 56%

  Mira Viljanen, Miikka Lönnqvist, Mari Kurisjärvi, Tuulia Tahvonen, Pia Salo

 • Ei 4 kpl 44%

  Tuija Brax, Kirsi Ahlgrén, Heli Nurminen, Kari Sulonen

 • Jaa 6 kpl 67%

  Tuulia Tahvonen, Mira Viljanen, Miikka Lönnqvist, Pia Salo, Kari Sulonen, Mari Kurisjärvi

 • Ei 3 kpl 33%

  Heli Nurminen, Tuija Brax, Kirsi Ahlgrén

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Liiteasiakirjat on täydennetty elinvoimavaliokunnan päätöksen mukaisiksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Kalliola-Paimelan osayleiskaavan liitteiden mukaisena.

Päätös

Keskustelun kuluessa Kati Pölönen esitti Hannu Heikkilän kannattamana, että LUO, LUO1 ja LUO2 merkinnät poistetaan kaavasta. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinen/nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa”.
Ne, jotka kannattavat Kati Pölösen ehdotusta, äänestävät ”ei”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 

ÄÄNESTYS: Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli hyväksynyt kunnanjohtajan ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Hannu Heikkilä esitti Mika Lampolan kannattamana, että Vesikansan Terveystaloa ja Vesikansan Seurakuntakotia koskevat suojelumerkinnät poistetaan kaavasta. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinen/nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa”.
Ne, jotka kannattavat Hannu Heikkilän ehdotusta, äänestävät ”ei”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 

ÄÄNESTYS: Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli hyväksynyt Hannu Heikkilän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti, että valtuustolle annetavaa esitystä täsmennetään liittyen Elinvoimavaliokunnan päätökseen Kirsi Ahlgrenin tekemän muutosesityksen osalta.

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Kalliola-Paimelan osayleiskaavan liitteiden mukaisena.

Merk. Kokouksessa kaavaesityksen valmistelua esitteli Katariina Tuloisela.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Kristiina Vanhala-Selin, Pentti Lampi, Toini Louekoski-Huttunen, Helena Maattola, Eero Virta, Hannu Siljander, Kari Hyytiä

 • Ei 4 kpl 36%

  Mika Lampola, Hannu Heikkilä, Kati Pölönen, Ilpo Markkola

 • Jaa 1 kpl 9%

  Kari Hyytiä

 • Ei 10 kpl 91%

  Hannu Heikkilä, Pentti Lampi, Toini Louekoski-Huttunen, Ilpo Markkola, Kristiina Vanhala-Selin, Mika Lampola, Eero Virta, Helena Maattola, Kati Pölönen, Hannu Siljander

Perustelut

Paimelan osayleiskaava laaditaan Hollolan kunnan aloitteesta. Kaavahanke on otettu mukaan Kaavoitusohjelmaan 2019, joka on ollut valtuuston käsiteltävänä 21.1.2019. Elinvoimavaliokunta on käsitellyt lopullisen kaavaesityksen kokouksessaan 15.12.2020 ja kunnanhallitus kokouksessaan 15.2.2021.

Selvennyksenä todetaan:

Osayleiskaavassa ME-kohdemerkintä (kotitalouden suuryksikön alue) koskee yhtä kohdetta. Elinvoimavaliokunnan päätöksellä 15.12.2020 kaavaselosteesta poistetaan lause: ”uudisrakentamisessa tulee huomioida peltonäkymien säilyttäminen sekä rakentamisen soveltuvuus maisemaan” koskee näin ollen myös vain yhtä kohdetta.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.2.2021 päättänyt, että Vesikansan Terveystaloa ja Vesikansan Seurakuntakotia koskevat suojelumerkinnät poistetaan kaavasta.

Liitteenä oleva kaavakartta ja kaavaseloste eivät teknisistä syistä johtuen vastaa elinvoimavaliokunnan ja kunnanhallituksen päätöksiä.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Kalliola- Paimelan osayleiskaavan liitteiden mukaisena, siten, että:

 • Vesikansan Terveustalon ja Vesikansan Seurakuntakotia koskevat suojelumerkinnät poistetaan
 • Kaavaselosteen sivu 96 ME kaavaselosteesta poistetaan seuraava kohta Uudisrakentamisessa tulee huomioida peltönäkymien säilyttäminen sekä rakentamisen soveltuvuus maisemaan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

erilisen täytäntöönpano-ohjeen mukaan

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.