Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Hyvinvointijohtajan virka

HOLDno-2020-697

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan organisaatiorakenteessa on kolme palvelualuetta: konsernipalvelut, hyvinvointipalvelut ja elinvoimapalvelut. Hyvinvoinnin palvelualueen johtajana toimii tällä hetkellä hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen.

Matti Ruotsalainen on valittu Kemin kaupunginjohtajaksi. Hän on 8.12.2020 irtisanoutunut ehdollisesti hyvinvointijohtajan virasta siten, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 31.3.2021. Ehdollisen irtisanoutumisen edellytyksenä on, että Kemin kaupunginvaltuuston tekemä päätös 1.12.2020 kaupunginjohtajan valinnasta saa lainvoiman ja Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyy valitun johtajasopimuksen 8.2.2021. Näiden edellytysten täytyttyä hän toimittaa lopullisen irtisanoutumisen 9.2.2021 sähköisenä.  

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan ja palvelualuejohtajat. Ehdollinen irtisanoutuminen mahdollistaa asiassa etenemisen Hollolan kunnan puolesta. Prosessi on mahdollista keskeyttää, mikäli lopullista irtisanoutumista ei tapahdu. Tavoitteena on, että asian edetessä oletetulla tavalla valtuusto tekee uuden viranhaltijan valinnan helmi-maaliskuun vaihteessa 2021. Hallintosäännön 33 §:n mukaan palvelussuhteeseen ottava viranomainen päättää mm. palkattavan palkasta ja työsuhde-eduista kunnassa noudatettavien ohjeiden mukaisesti. Milloin kyseessä on valtuuston valitsema viranhaltija, kunnanhallitus päättää edellä mainituista asioista viranhaltijan osalta. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus

 • käynnistää hyvinvointijohtajan virkahakuprosessin liitteen mukaisella tehtäväkuvauksella,
 • valitsee haastattelu- ja valintatyöryhmään 2-4 henkilöä kunnanjohtajan, henkilöstöpäällikön ja vs. hyvinvointijohtajan lisäksi,
 • valtuuttaa kunnanjohtajan hankkimaan rekrytointiprosessiin ulkopuolisen asiantuntijan.

Päätös

Kunnanhallitus

 • käynnisti hyvinvointijohtajan virkahakuprosessin liitteen mukaisella tehtäväkuvauksella,
 • valitsi haastattelu- ja valintatyöryhmään kunnanjohtajan, henkilöstöpäällikön ja vs. hyvinvointijohtajan lisäksi, Jarkko Niemi, Eero Virta, Markku Pulkkanen
 • valtuutti kunnanjohtajan hankkimaan rekrytointiprosessiin ulkopuolisen asiantuntijan.

Valmistelija

Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Valintatyöryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa; 18.12.2020, 22.1, 26.1, 27.1, 28.1 ja 11.2.2021 (kahdesti).

Prosessissa on toiminut apuna konsultointiyhtiö MPS.

Virka oli haettavana 28.12.2020-19.1.2021. Hakijoita virkaan oli 21. Yhdistelmä hakijoista liitteenä. Haastatteluun kutsuttiin 8 henkilöä (Ahvo, Kähkönen, Lausvaara, Nikander-Koivunen, Päivärinta, Saarela, Silvennoinen, Strömmer), joista psykologiseen testaukseen lähetettiin kolme henkilöä: Ahvo, Lausvaara ja Srömmer.

Hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen on jättänyt lopullisen irtisanoutumisilmoituksena  9.2.2021. Ilmoitus liitteenä.

Valintatyöryhmä päätyi kokouksessaan 11.2.2021 yksimielisesti esittämään Hollolan kunnan hyvinvointijohtajan virkaan Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Kim Srömmeriä. Työryhmä katsoo, että hänellä  on koulutuksen,​ työkokemuksen,​ soveltuvuusarvioinnin sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien kokonaisarvioinnin perustella parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee toimittaa kunnallisen viranhaltijalain mukaisesti terveydentilaa koskeva selvitys.  

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteen ottamisesta päättänyt viranomainen,​ jos valitun lääkärintodistus on varaukseton. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.  

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

1) merkitään tiedoksi Matti Ruotsalaiselle irtisanoutuminen hyvinvointijohtajan virasta 1.4.2021 alkaen tiedokseen.

2)  Hollolan kunnan hyvinvointijohtajaksi valitaan Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer. Hänellä katsotaan olevan koulutuksen,​ työkokemuksen,​ soveltuvuusarvioinnin sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien kokonaisarvioinnin perustella parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.

Virkavaalin vahvistaa kunnanhallitus.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Perustelut

Hollolan kunnan organisaatiorakenteessa on kolme palvelualuetta: konsernipalvelut, ​ hyvinvointipalvelut ja elinvoimapalvelut. Hyvinvoinnin palvelualueen johtajana on toiminut hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen. Matti Ruotsalainen on valittu Kemin kaupunginjohtajaksi ja hän on 9.2.2021 irtisanoutunut hyvinvointijohtajan virasta siten, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 31.3.2021. 

Hyvinvointijohtajan virkahakuprosessi on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 14.12.2020. Kunnanhallitus nimesi asiaa valmistelemaan työryhmän, jonka esityksen pohjalta kunnanhallitus on tehnyt alla olevan päätösehdotuksen.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan ja palvelualuejohtajat. 

Ehdotus

Valtuusto päättää:


1) merkitään tiedoksi Matti Ruotsalaiselle irtisanoutuminen hyvinvointijohtajan virasta 1.4.2021 alkaen tiedokseen.


2) Hollolan kunnan hyvinvointijohtajaksi valitaan Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer. Hänellä katsotaan olevan koulutuksen, työkokemuksen, soveltuvuusarvioinnin sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien kokonaisarvioinnin perustella parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.


Virkavaalin vahvistaa kunnanhallitus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Pia Salo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1 osallisuusjäävi, hakija).
Asian käsittelyn ajan kokouksessa oli läsnä varavaltuutettu Juhani Sirkiä.

Esteellisyys

 • Pia Salo

Tiedoksi

asianosainen: hakijat, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.