Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen

HOLDno-2019-698

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta kaavoitusohjelman 2019 yhteydessä. Alue sijoittuu Kartanon kunnanosaan Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon rakenteilla olevan asuinalueen väliin Hirvikalliontien varrelle. Alue on metsäistä ja maasto vaihtelevaa.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle. Tarkoituksena on suunnitella katuverkkoa siten että alueelta on yhteys valtatien 12 rinnakkaistielle ja näin luoda yhteys Nostavan eritasoliittymälle. Asemakaavan muutoksessa tarkastellaan katu- ja korttelialueiden rajauksia ja kaavamuutosalueelle sijoittuvien tonttien käyttötarkoituksia. Alueen pinta-ala on noin 30,1 hehtaaria, josta asemakaavan muutoksen osuus on noin 3,1 hehtaaria.

Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireille tulosta, ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.9.-4.10.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 lausuntoa ja 5 mielipidettä, jotka on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.4.4. Kaavasta on pidetty ELY-keskuksen kanssa viranomaistyöneuvottelu 22.10.2019.

Kaavoitettavalle alueelle on valmisteltu asemakaavan luonnos. Kaavaan on osoitettu 5 rivitalotonttia, 4 pientalotonttia ja 58 erillispientalotonttia. Lisäksi kaavalla muodostuu katualueita, yleinen pysäköintialue, leikkipuisto sekä lähivirkistysalueita, jonne on osoitettu ulkoilureittejä. Alueen lounaislaitaan muodostuu pätkä kehätien rinnakkaistietä. Kaava-alueelle tullaan jo osittain toteutettua Hirvikalliontieltä Perhoslehdon ja Vanhatalon alueiden suunnasta, sekä myöhemmin myös eteläisen kehätien rinnakkaisteiltä. Kaava-alueen itäosassa pohjois-eteläsuunnassa on osoitettu pyörätie, joka toimii kevyen liikenteen yhdystienä kuntakeskuksen ja Nostavan alueen välillä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavan luonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville varaten osallisille tilaisuuden esittää mielipide asiasta nähtävilläoloaikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavaluonnos oli MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 14.5.-12.6.2020 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Määräaikaan mennessä saatiin 9 lausuntoa ja 2 mielipidettä, jotka on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.4.4 (s.27). Kaavasta on luonnosvaiheen jälkeen pidetty viranomaistyöneuvottelu 17.8.2020.

Kaavaselostusta on täydennetty. Kaavaehdotukseen on lisätty mm. aluevarauksia hulevesien käsittelylle ja kaava-alueella syntyville ylijäämämaille. Lähivirkistysalueelle on merkitty ekologisten yhteyksien kannalta tärkeä alue, joka turvaa luonnonolosuhteiden säilymistä huomioiden yhteyksien jatkumisen kaava-alueen ulkopuolelle. Katualuetta on levennetty kaava-aluetta laajentaen Hirvikalliontiellä joukkoliikennepysäkkiä varten.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n nukaisesti nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Hyväksyttäväksi esitettävässä kaavaehdotuksessa osoitetaan 58 erillispientalotonttia (AO), 4 asuinpientalotonttia (AP) sekä 4 rivitalotonttia (AR). Lisäksi kaavalla osoitetaan leikkikenttä ja lähivirkistysalueita, jotka sijoittuvat alueen halki virtaavan puron ympäristöön ja aluetta halkovien voimalinjojen suojavyöhykkeelle.

Asemakaavan yhteydessä on tehty luontoselvitys ja alueen melutilannetta on selvitetty erillisellä meluselvityksellä. Meluselvitys huomioi kehätien liikenteen sekä noin kilometrin päähän mahdollisesti sijoittuvan jätteenkäsittelyalueen liikennemääristä aiheutuvan liikennemelun. Asemakaavalla on annettu määräykset melutorjunnasta niillä korttelialueilla, joilla melun ohjearvot ylittyvät. Luontoselvityksen perustella arvokkaimmat luontoarvot sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle. Kaava-alueella esiintyy runsaasti lepakoita ja niille tärkeät ruokailualueet on jätetty virkistysalueiksi. 

Asemakaavalla annetaan määräyksiä alueen halki kulkevan tärkeän ekologisen yhteyden huomioimiseksi jatkosuunnittelussa, lisäksi viheralueille on osoitettu hulevesien hallintaan liittyviä varauksia ja ulkoilureittejä. 

Asemakaavan muutoksella muutetaan Hirvikalliontien katualueen linjausta hiukan etelämmäksi, minkä johdosta kadun pohjoispuolella olevia korttellialueita laajennetaan asemakaavan muutoksella. Hirvimäen uusi asuinalue liittyy Perhoslehdon ja Vanhatalonrinteen alueisiin Hirvikalliontien kautta. Asemakaavalla osoitetaan myös osa kehätien varteen tulevaa rinnakkaiskatua (Kruunupääntie).

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1.-30.10.2020 ja siitä annettiin 9 lausuntoa. Tiivistelmät lausunnoista ja niihin laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 34-38. Lausuntojen pohjalta tehtiin vähäisiä tarkennuksia karttaan ja täydennettiin selostusta. Asiakirjoihin tehdyt vähäiset täydennykset eivät edellytä aineiston asettamista uudelleen nähtäville.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Elinvoimavaliokunta on kokouksessaan 15.12.2020 §103 käsitellyt Hirvimäen asemakaavaa ja sen muutoksia. Kokouksessa elnvoimavaliokunta päätti esittää Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultiin hankekaavoittaja Henna Kurosawa

 

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt Hirvimäen asemakaavan laatimisesta kaavoitusohjelman 2019 yhteydessä. Alue sijoittuu Kartanon kunnanosaan Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon rakenteilla olevan asuinalueen väliin Hirvikalliontien varrelle. Alue on metsäistä ja maasto vaihtelevaa. Asemakaavan tavoitteena on lisätä uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle. 

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

erillisen täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • vaatimusten perusteet
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.