Valtuusto, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Sidonnaisuudet

HOLDno-2019-895

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Kuntalain 410/2015 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa il-moitusvelvollisuuden noudattamista ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Tarkastuslautakunta:

  1. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
  2. saattaa päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja –rekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saapuneet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Todettiin että sidonnaisuusilmoitukset puuttuivat 17:ltä henkilöltä.

Perustelut

-

Ehdotus

Valtuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisterin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

tilintarkastaja, WebLumu

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.