Valtuusto, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Lisätalousarvio 2020

HOLDno-2020-224

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussihteeri, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Valtuusto on 9.12.2019 § 79 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja elinvoimavaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 11.2.2020 § 6.

Valtuusto on hyväksynyt aikaisemmin seuraavat talousarviomuutokset (Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 21): 
Käyttötalous: määrärahan lisäys  505 000 euroa liikennepalveluihin
Investoinnit: määrärahan lisäys 1 786 000 euroa talonrakennukseen

Elinvoiman palvelualueen Vuoden 2020 talousarvion muutospaineista on raportoitu talousarvion seurantaraportin 30.6.2020 yhteydessä. Määrärahojen osalta on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset.

Käyttötalousosa
Määrärahan vähennys 72.000 euroa maltillisen palkkaratkaisun vuoksi.

Investointiosa
Salpakankaan koulun kentän perusparannukseen on myönnetty valtionavustusta 60 000 e
Hollolan uimahallin korjaukseen on myönnetty energiatukea 31 000 e
Investointien rahoitusosuuksiin lisäys yhteensä 91 000 e
 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy määrärahamuutokset esitetyn mukaisesti ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoiman palvelualueelle käyttötalouteen vähennystä 72 000 euroa ja investointituloihin lisäystä 91 000 voimassa olevaan talousarvioon vuodelle 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Perustelut: 

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Valtuusto muutti talousarviota kesäkuun 15. 2020 ja tehtyjen muutosten jälkeen kunnan talousarvio oli 4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kesän aikana on tunnistettu käyttötalouden sekä tuloslaskelmaosien ja investointien eriä koskien. 

Käyttötalous:

Konsernipalvelut, toimintakate vahvistuu 79 500 euroa

     • Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 32 000 euroa

     • Piipahluksen siirto Hyvinvoinnin palvelualueelle 47 500 (netto)

Hyvinvoinnin palvelualue, toimintakate vahvistuu 359 500 euroa

    • Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 407 000 euroa

    • Piipahluksen siirto - 47 500 (netto)

Elinvoiman palvelualue, toimintakate vahvistuu 372 000 euroa

     • Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 72 000 euroa

     • Kiinteistöpalveluiden menot alittuvat 300 000 euroa

     • Rakennusvalvonnan menot alittuvat 20 000 euroa ja tulot alittuvat 20 000 euroa

     • Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän 200 000 euroa. Vastaava säästö syntyy kuitenkin työllistämistoiminnassa.

Vesihuoltolaitos, tulos heikkenee 200 000 euroa

     •Veden kulutuksen laskusta johtuva tulojen lasku.

 

Tuloslaskelmaosa:

Keväällä laaditun verotuloennusteen tulovähennykset ovat osoittautuneet arvioitua pienemmiksi. Viimeisimpien veroennusteiden mukaisesti tuloihin esitetään seuraavia lisäyksiä:

     • Kunnallisvero,  +1 600 000 euroa

     • Kiinteistövero, +600 000 euroa

     • Yhteisövero, +400 000 euroa

Valtionvarainministeriön muutospäätös VN/14481/2019 7.8.2020 täsmentää kunnille annettavaa vuoden 2020 valtionosuutta. Muutoksen taustalla on korona-pandemiasta kunnille aiheutuneiden lisäkustannusten kattaminen valtion varoista. Hollolan kunnalle tämä tarkoitta noin 3,4 miljoonan euron korotusta peruspalveluiden valtionosuuksissa. Syyskuussa annetussa lisätalousarvioesityksessä on huomioitu odotettua positiivisempi verotulokehitys. Esityksen mukaan valtionosuuden sisältämää korona verokompensaatiota leikataan. Hollolalle tämä tarkoittaa noin 1,7 miljoonan euron vähennystä valtionosuuteen. 

     • Valtionosuudet, +1 700 000 euroa

 

Käyttötalous + tuloslaskelmaosa (tulosvaikutus) yhteensä 4 911 000 euroa vahvistava. Muuotsten jälkeen talousarvio vuodelle 2020 on ylijäämäinen 0,4 miljoonaa euroa.

Investointiosa:

Talonrakennus, perusparannukset, rahoitusosuudet (valtionavustuksen ja energiatuen lisäys) + 91 000 euroa
Vesihuoltolaitos, + 800 000 euroa

Rahoitusosa:

Vesihuoltolaitos, pitkäaikaisen lainan nosto + 1 000 000 euroa

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnahallitus ehdottaa valtuustolle, että:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista  seuraavasti:

Käyttötalous:

Konsernipalvelut, nettositovaa määrärahaa vähennetään 79 500 euroa.

Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa vähennetään 359 500 euroa.

Elinvoiman palvelualue, nettositovaa määrärahaa vähennetään 372 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen sitovaan alijäämään listään 200 000 euroa

Tuloslaskelmaosa:

 • Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 1 600 000 euroa
 • Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
 • Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 400 000 euroa
 • Valtionosuuksia lisätään 1 700 000 euroa

Investointiosa

Talonrakennus, perusparannukset, rahoitusosuudet lisätään 91 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen nettomäärärahaa lisätään 800 000 euroa

Rahoitusosa:

Vesihuoltolaitos, pitkäaikaisen lainan nosto + 1 000 000 euroa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:

Käyttötalous:
Konsernipalvelut, nettositovaa määrärahaa vähennetään 79 500 euroa.
Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa vähennetään 359 500 euroa.
Elinvoiman palvelualue, nettositovaa määrärahaa vähennetään 372 000 euroa.
Vesihuoltolaitoksen sitovaan alijäämään listään 200 000 euroa

Tuloslaskelmaosa:
Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 1 600 000 euroa
Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 400 000 euroa
Valtionosuuksia lisätään 1 700 000 euroa

Investointiosa:
Talonrakennus, perusparannukset, rahoitusosuudet lisätään 91 000 euroa.
Vesihuoltolaitoksen nettomäärärahaa lisätään 800 000 euroa

Rahoitusosa:
Vesihuoltolaitos, pitkäaikaisen lainan nosto + 1 000 000 euroa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.