Valtuusto, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kuntastrategian päivitys

HOLDno-2019-227

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa 9.4.2018. Kuntalain 37 §:n mukaan:

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja tlaouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastratgiassa tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
 4. omistajapolitiikka;
 5. henkilöstöpolitiikka;
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
 7. elinympäristön ja laueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimessa säädetään Kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

- -

Kunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia (syntyvyyden alentuminen, muuttoliike, väestöennusteet). Kunnassa on tarpeen arvioida toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia kuntastrategiaan sekä kunnan organisaatioon ja organisointiin 1.6.2021 alkaen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää kuntastrategia-toimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on tehdä esitys kuntastrategian päivityksestä sekä kunnan organisaatiosta, toimielin- ja luottamushenkilörakenteesta ja toimintamallista 1.6.2021 alkaen. Esityksen tulee olla valmis 31.12.2020.

Toimikuntaan nimetään 5-8 jäsentä.

Toimikuntaan kuuluu lisäksi kunnan johtoryhmän jäsenet (kunnanjohtaja, talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, elinvoimajohtaja, henkilöstöpäällikkö). 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 10.2.2020 kokoukseen. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää kuntastrategia-​toimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on tehdä esitys kuntastrategian päivityksestä sekä kunnan organisaatiosta,​ toimielin-​ ja luottamushenkilörakenteesta ja toimintamallista 1.6.2021 alkaen. Esityksen tulee olla valmis 31.12.2020.

Toimikuntaan nimetään 5-​8 jäsentä.

Toimikuntaan kuuluu lisäksi kunnan johtoryhmän jäsenet (kunnanjohtaja,​ talousjohtaja,​ hyvinvointijohtaja,​ elinvoimajohtaja,​ henkilöstöpäällikkö). 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Toimikuntaan nimettiin (suluissa varajäsen):

Markku Pulkkanen (Helena Maattola)

Pia Salo (Ilpo Markkola)

Mari Kurisjärvi (Jarkko Niemi)

Hannu Heikkilä (Kati Pölönen)

Kristiina Vanhala-Selin( Jaakko Lahti)

Pasi Pälsi (Jasmin Kauko)

Jarmo Talvitie ( Jaana Rantanen)

Anne Louhelainen (-)

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntastrategiatoimikunta on tehnyt kokouksessaan 12.8.2020 pohjaehdotuksen kuntastrategian päivityksen osalta. Esitys liitteenä. Esitys on esitelty valtuustoseminaarissa 7.9.2020 ja siihen on voinut antaa palautetta mahdollista jatkovalmistelua varten. Laajempaa palautetta esitykseen ei ole annettu.

Strategiatoimikunnan pohjaesityksessä muutokset suhteessa nykyiseen kuntastrategiaan:

 • visio ja strateginen asu on vaihdettu kuntabrändin mukaiseksi
 • painotukset ovat säilyneet, mutta niitä on tiivistetty ja muotoiltu uudelleen
 • toiminnan mahdollistajaksi on nostettu myös pitkäjänteinen päätöksenteko
 • strategia ei enää sisällä yksityiskohtaisempia tavoitteita vaan ne siirtyvät osaksi talousarviokäsittelyä. Tämä mahdollistaa paremmin sen, että tavoitteet ovat paremmin tasapainossa taloudellisten resurssien kanssa.

Kesäkuussa 2021 toimintansa aloittava uusi valtuusto käsittelee uutta valtuustostrategiaa ensimmäisen  toimintavuotensa aikana.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hyväksytään liitteenä oleva päivitetty valtuustostrategia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin, täsmennyksellä että kunnan visioksi kirjataan: Hollolasta on moneksi.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy  liitteenä olevan päivitetyn kuntastrategian kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisena.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.