Valtuusto, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Keskusta-alueen korttelin kehittäminen / kiinteistön osto

HOLDno-2020-511

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntastrategian ”asumisen Hollola” keskeiseksi painopisteeksi on kirjattu keskusta-alueen kehittäminen. Viime vuosina keskusta-alueen torialuetta on kehitetty, toimintapuisto ja skeittipuisto sekä kuntoportaat ovat rakentuneet. Parhaillaan keskusta-alueelle rakentuu sote-keskus.  Yhteisöllinen kirjasto on aloittanut toimintansa. Seniorikeskuksen toimintaa ja tiloja suunnitellaan Attendo Oy:n toimesta. YIT on varannut Terveystien kolme kerrostalotonttia.

Kunnanviraston osalta on tehty kaksi linjausta. Valtuusto 9.4.2018 on päättänyt ettei kunnanvirastoa peruskorjata sen merkittävästä korjausasteesta, korjauskustannuksista sekä tilatarpeen vähennyksestä johtuen. Samalla linjattiin, että virastolle etsitään pitkäaikaista pysyvää sijoituspaikkaa, mikä samalla edistää keskustan uudelleenrakentumista. Sen jälkeen  valtuusto on 17.6.2019  linjannut osana säästötoimenpiteitä, että kunnanviraston tilat sijoittuvat pääosin olemassa oleviin kunnan tiloihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Hollolan peruspalveluista vastaava henkilöstö on vuodesta 2018 sijoittunut remontoituihin, entisen päiväkoti Viirikukon tiloihin. Tämän jälkeen virastolta on siirtynyt pois myös mm. työllisyyspalvelujen-, talouspalvelujen- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöä. Koronan myötä etätyö on merkittävästi ja oletettavasti myös pysyvästi lisääntynyt. Kun PHHYKY:n henkilöstö vuoden 2021 lopussa siirtyy uusiin sote-keskuksen tiloihin kunnanviraston henkilöstö sijoittuu Viirikukon tiloihin. Suurimmat haasteet liittyvät kokoustiloihin. Valtuuston kokoukset on mahdollista siirtää yhteisöllisen kirjaston tiloihin, mutta muiden toimielinten kokousten osalta järjetelyjä joudutaan vielä pohtimaan.

Vuonna 2022 tyhjentyvän kunnanviraston osalta lähtökohtana on purkuluvan hakeminen. Purkukustannusarvio on n. 0,5 milj. euroa. Tontin rajoittuminen torialueen reunaan, ilman suoraa katuyhteyttä luo jatkokäytölle haasteita. Tämän vuoksi keskusteluihin on nostettu kunnanviraston eteläpuolisen, vakuutusyhtiö Varman omistama kiinteistö, mikä on ollut jo vuosia tyhjillään ja purkukuntoinen. Varman tontin yhdistäminen kunnanviraston tonttiin muodostaisi keskeisen keskustakorttelin luoden uudiskäytön suunnittelulle kokonaisvaltaisemmat edellytykset.

Varman kanssa neuvoteltu kauppahinta tontista on 550 000 euroa. Kauppakirjaluonnos liitteenä. Hollolan kunta on vastaanottanut vuonna 2019 Varmalta kaavoitusmaksua 387 000 euroa. Kiinteistöä koskee 20.3.2013 voimaan tullut asemakaava nro 01-227-, jossa alueen käyttötarkoitus on "AL, Asuin,- liike- ja toimistorakennusten korttelialue”. Kiinteistön rakennuksen käyttäjillä on ollut oikeus käyttää asiakaspysäköintiin naapurikiinteistön (98-455-15-60) pysäköintialuetta. Kiinteistön kokonaisala on 2446 m2 ja arvioidut purkukustannukset n. 250 000 euroa.

Kunnanviraston ja Varman kiinteistöjen jatkokäyttön osalta on tarkoitus selvittää erilaisia toteutusmalleja kuten innovaatiokilpailu- ja neuvottelumenettelyä. TEnsisijainen tavoite on myydä tontit tulevalle toteuttajalle, joka vastaa myös nykyisten rakennusten purkamisesta. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että löydetään yksityinen, hankkeseen sitoutuva toimija ja vastuunkantaja. Tämä puolestaan edellyttänee myös kunnan sitoutumista osaomistukseen/pitkäaikaiseen vuokraamiseen erikseen määriteltyjen tilojen osalta.

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varaus maanhankintaan 1,4 milj. euroa. Tätä määrärahaa on jäljellä 0,7 milj. euroa eikä lisätalousarviota vaadita.

Kunnanhallituksella on hallintosäännön mukainen valtuus ostoon. Varman kiinteistön osto tarkoittaa kuitenkin tosiasiallisesti sitoutumista laajaan, useamman vuoden kestävään hankkeeseen, mikä  edellyttäneen kunnalta myös sitoutumista tulevan kiinteistön pitkäaikaiseen käyttöön. Linjaratkaisun luonteeseen liittyen asia tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hollolan kunta ostaa Varman kiinteistön 550 000 euron kauppahinnalla ja liitteen kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnanhalllitukselle annetaan oikeus kauppakirjan mahdollisiin tarkennuksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Hollolan kunta ostaa Varman kiinteistön 550 000 euron kauppahinnalla ja liitteen kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnanhalllitukselle annetaan oikeus kauppakirjan mahdollisiin tarkennuksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosainen: vakuutusyhtiö Varma, tiedoksi: elinvoimajohtaja, maankäyttöinsinööri, Tweb, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.